Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Almighty là gì

The wealth stored in them is considerable; its cấp độ does not show signs of structural decline yet, even in the age of the almighty euro.
We have a language that has survived against all the odds, although it has taken an almighty battering in the process.
Anyone who dreaded the emergence of a centralised, almighty "superstate" should be more than reassured.
We know very little about it except that it is constantly referred to lớn as the almighty provider of rules and regulations.
That would be all right if there was an almighty rush lớn develop the cable system, but that is not the position.
We have sầu witnessed recently the almighty dollar being thrown into a turmoil with the deutschemark supreme.
Các quan điểm của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press xuất xắc của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Tóm Tắt Tiểu Sử Ca Sĩ Diễm Thùy, Tiểu Sử Ca Sĩ Diễm Thùy, Tiểu Sử Ca Sĩ Diễm Thùy

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *