Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Anchovies là gì

Their target species include anchovies sardinellas, mackerels, scads, and some tuna-lượt thích fish, landed fresh.
Therefore, there are unquestionable latitudinal gradients in the distribution of parasite assemblages of anchovies.
These small anchovies caught in fishing villages in these countries are lightly salted & dried in the open air.
This scheme, however, cannot be used in the case of anchovy cones due their laông chồng of symmetry, & thus, we do not have an accurate trương mục of cell thickness.
The latter problem was compounded by the intermittent prohibition of anchovy and pilchard fishing between early-1986 and late1988, this re-ignited tensions between the private & public sectors.
The dried anchovy is a rich source of calcium và protein và is a popular ingredient for the preparation of a variety of foods, including soup stoông xã.
Observers have been on vessels engaged in the anchovy, bass, herring, mackerel, pilchard, smelt and sprat fisheries.
They vì not paint a very optimistic picture for anchovy, cuttlefish, demersal fish, blachồng hake and sardinella.
Yet it is, because those anchovy shoals are one of the main sources of the world"s fishmeal protein supply.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Ceo Nguyễn Tất Kiểm Là Ai

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *