đồng ý·bằng lòng·approve sầu of tán thành·chứng minh·triệu chứng tỏ·phê chuẩn·phê duyệt·tỏ ra·xác nhận
When the Imperial Japanese Navy was formed, the Ministry of the Navy submitted potential ship names khổng lồ the Emperor for approval.

Bạn đang xem: Approve là gì


Khi Hải quân Đế quốc Japan được Ra đời, Sở Hải quân gửi tên tàu tiềm năng mang đến Thiên Hoàng nhằm phê duyệt.
All of this draws attention to lớn one fact: Jehovah is holy, và he does not condone or approve of sin or corruption of any kind.
Tất cả hồ hết điều này xem xét bọn họ mang lại một sự thật: Đức Giê-hô-va là thánh, với Ngài không dung túng hoặc chấp nhận tội vạ hoặc bất kể sự bại hoại làm sao.
Changes or modifications not expressly approved by Google could void your authority lớn operate the equipment.
Các đổi khác hoặc sửa đổi không được Google phê duyệt rõ ràng rất có thể vô hiệu hóa hóa quyền vận hành sản phẩm của công ty.
A consumer who wants an overdraft line of credit must complete và sign an application, after which the ngân hàng checks the consumer"s credit & approves or denies the application.
Một người tiêu dùng ý muốn một giới hạn trong mức thấu đưa ra tín dụng thanh toán bắt buộc điền cùng cam kết tên một đối chọi, sau đó bank kiểm tra tín dụng của khách hàng và chấp thuận hoặc khước từ solo.
(John 3:35; Colossians 1:15) On more than one occasion, Jehovah expressed love for his Son và approval of hyên ổn.
Kinch Thánh miêu tả cảm giác của Đức Chúa Trời về Chúa Giê-su, Con đầu lòng của Ngài, như sau: “Cha yêu thương Con” (Giăng 3:35; Cô-lô-se 1:15).
Enduring in this race to the over is needed lớn gain Jehovah’s approval và the prize of everlasting life.
Cần chịu đựng cho đến cùng vào cuộc chạy đua này bắt đầu được Đức Giê-hô-va chấp nhận cùng thưởng cho toludenim.comệc sinh sống đời đời.
In 2009 the German government approved a €50 billion economic stimulus plan khổng lồ protect several sectors from a downturn.
Năm 2009, cơ quan chỉ đạo của chính phủ Đức phê chuẩn một chiến lược kích phù hợp kinh tế trị giá bán 50 tỷ lỗi nhằm mục đích bảo vệ một vài lĩnh vực ngoài suy thoái và khủng hoảng.
This, in turn, was approved by the Board on March the 16th with only minor changes, such as the reduction in the anti-torpevày boat armament from twenty lớn eighteen 12-pdr guns.
Vấn đề này được ban chỉ đạo phê chuẩn vào trong ngày 16 tháng 3 chưa đến hầu như biến đổi nhỏ dại, như dàn khí giới phòng tàu pđợi lôi được giảm trường đoản cú 20 xuống còn 18 khẩu 12 pounder 12 cwt.
Among other things, he told the members of the Congress the grave problems và difficulties the Philippines were mix to face & reported on his special trip to lớn the U.S. — the approval for independence.

Xem thêm: Tristana Mùa 11: Cách Chơi Tristana Mùa 11 Vị Trí Solo Mid, Cách Chơi Tristana Mùa 11


Trong số đó, ông nói cùng với các member Nghị toludenim.comện những vấn đề cùng trở ngại nghiêm trọng mà Philippines phải nhìn thấy với báo cáo chuyến công du đặc trưng của mình mang đến Hoa Kỳ — sự chấp thuận tự do.
“If Zion will not purify herself, so as khổng lồ be approved of in all things, in His sight, He will seek another people; for His work will go on until Israel is gathered, và they who will not hear His voice, must expect to feel His wrath.
“Nếu Si Ôn không trường đoản cú tạo cho tkhô hanh khiết và được Thượng Đế chấp nhận vào đều phương thơm diện, dưới mắt Ngài, thì Ngài sẽ search kiếm một dân tộc khác; vị các bước của Ngài đang tiến hành cho đến bao giờ Y Sơ Ra Ên được tổ hợp, cùng những người dân làm sao không chịu nghe tiếng Ngài thì thế nào thì cũng phải Cảm Xúc cơn thịnh nô của Ngài.
According khổng lồ the recently approved five-year plan, three areas that need urgent attention are restructuring of the state-owned enterprises (SOEs), improtoludenim.comng the effectiveness of public expenditure và stabilizing the financial sector.
Theo Kế hoạch 5 năm mới tết đến được thông qua gần đây, cha nghành nghề dịch vụ nên quan trọng đặc biệt chú trọng là tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp lớn công ty nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công và ổn định khoanh vùng tài chính.
Iran officially became the Islamic Republic on April 1, 1979, when Iranians overwhelmingly approved a national referendum to lớn make it so.
Iran chính thức trở nên một nước Cộng hòa Hồi giáo vào ngày 1 tháng tư năm 1979 Lúc bạn dân Iran phê chuẩn đưa ra quyết định này trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn nước với số ủng hộ áp hòn đảo.
But the tensions remained aý muốn the senior cadre of instructors, who still did not approve of Tohei"s focus upon ki.
Tuy nhiên, gần như mệt mỏi vẫn sống thọ vào nội bộ những đào tạo và huấn luyện toludenim.comên cốt cán, những người ko tán thành cùng với phương thức triệu tập vào ki của Tōhei.
Đối với rất nhiều người được nghe Chúa Giê-su giảng, người ta muốn được loại người chấp nhận rộng là Đức Chúa Trời (Giăng 5:44).
Globally licensed segment: When a third tiệc ngọt changes the price of an approved segment with a global license, it takes 30 days for the new price khổng lồ take effect.
Phân đoạn được trao giấy phép toàn cầu: khi mặt máy cha thay đổi giá của một phân đoạn đã được phê duyệt tất cả bản thảo thế giới, nên mất 30 ngày nhằm giá chỉ mới có hiệu lực thực thi hiện hành.
Religious groups are required khổng lồ gain approval from và register with the government as well as operate under government-controlled management boards.
Các tổ chức tôn giáo bị mức sử dụng đề nghị được sự phê chuẩn và ĐK cùng với chính quyền, đôi khi yêu cầu vận động bên dưới những ban trị sự do đơn vị nước quản lý.
11:2-6 —If because of hatoludenim.comng heard God’s voice of approval John already knew that Jesus was the Messiah, why did he ask if Jesus was “the Coming One”?
11:2-6—Mặc cho dù sẽ nghe lời Đức Chúa Ttách chấp nhận Chúa Giê-su với biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-say mê, tại vì sao Giăng lại hỏi ngài liệu có phải là “Đấng buộc phải đến” không?
WASHINGTON, February 2, 2012 - The World Bank Board of Directors today approved the toludenim.cometphái nam Climate Change Development Policy Operation, the first of a series of three operations khổng lồ support the development và adoption of priority actions lớn strengthen policies, strategies & institutions needed to lớn respond khổng lồ Climate Change.
Washington DC, ngày 2 mon hai năm 2012 – Hôm nay, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới vẫn phê chuẩn Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến thay đổi Khí hậu, là khoản vay đầu tiên trong chương trình hỗ trợ tất cả bố khoản vay mượn hỗ trợ bài toán kiến tạo cùng thông qua những hành toludenim.com ưu tiên nhằm mục đích củng nắm chế độ, kế hoạch với tổ chức triển khai thể chế quan trọng giúp đối phó với thay đổi khí hậu.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *