Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Aye là gì

The point is whether one counts the shopkeepers who are too apathetic khổng lồ vote as among muốn the ayes or the noes on such an issue.
Does he not recognise the responsibility of getting definite information, aye or no, whether these allegations are true or are false?
I bởi vì not think there has been any quarrel between the leading exponents of cither view, the ayes và the noes, in this debate.
Who has been supplying marauding bundits & partisan leaders with arms, munitions, tanks, aeroplanes—aye, and even men.
I say that simply because that keeps tiệc nhỏ politics out of the vote; it keeps the vote in the referendum clear; the people vote "aye"or"no".
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *