Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được chuyển sang trọng từ bỏ câu thẳng, nhằm truyền đạt lại ý của một fan làm sao kia. Dạng câu trực tiếp gián tiếp hay mở ra rầm rịt trong những bài xích tập Tiếng Anh. Bên cạnh bài toán đề cập lại các kiến thức và kỹ năng định hướng, chúng tôi còn mang lại cho bạn những dạng bài bác tập câu thẳng con gián tiếp cùng cố nhiên giải thuật rõ ràng mặt phía dưới thuộc.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Lúc Này đơn)

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ đọng tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khđọng đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Bây Giờ hoàn thành tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ đọng xong tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

các bài tập luyện 1: Hãy gửi các câu sau từ câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp

1.”I am reading a novel”, Nam said.

➔ Nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to the theater tomorrow”.

➔ My frikết thúc said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to bởi vì this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

những bài tập 2: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minch asked me______________________________.

2. “Say goodbye khổng lồ my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean skết thúc the letter lớn you?”, Mai asked hyên.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Cách Chơi Kalista Hiệu Quả Cho Game Thủ, Lmht: Hướng Dẫn Toàn Tập Mẹo Chơi Kalista

4. “Where is the best place to lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What do you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked hlặng, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted khổng lồ know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted to know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

bài tập 3: Hãy lựa chọn lời giải đúng duy nhất dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. was getting

B. had got

C. get

D. got

2. Cuong said that he _______ to lớn go to nhật bản the next week.

A. wanted

B. will want

C. would want

D. had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. to lớn stay

B. stay

C. staying

D. stays

4. “When did you go khổng lồ the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go lớn the cinema

B. she had gone to the cinema

C. she went lớn the cinema

D. she will go lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. wouldn’t buy a new car

C. buy a new car

D. will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told hyên ________________________.

A.to use too much cold water

B. not khổng lồ use too much cold water

C. use too much cold water

D. using too much cold water

ĐÁPhường. ÁN

bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go lớn the theater the next day.Jun said that thế had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive sầu before his brother.My teacher told us not to lớn forget khổng lồ do that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye khổng lồ their grandparents.Mai asked hyên ổn if Mr Bean had sent the letter lớn him.Oanh asked me where the best place to eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone khổng lồ work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before đưa trường đoản cú yesterday phải lùi thì sống câu loại gián tiếp)Chọn C (lốt hiệu: the next day bắt buộc lùi thì ngơi nghỉ câu con gián tiếp)Chọn A (told sb to lớn V)Chọn B (lùi thì sống câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì ở câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not to lớn V)

Thực hành về bài bác tập câu trực tiếp con gián tiếp để giúp những em làm quen thuộc với dạng bài xích tập này và có tác dụng soát sổ gồm kết quả cao hơn nữa. Chúc các em học tốt.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *