Bây Giờ đơn và tiếp tục là 2 thì cơ bản, đặc biệt quan trọng được vận dụng nhiều trong tiếp xúc thực tế và những tình huống trong bài xích thi chứng từ. quý khách học hãy thuộc toludenim.com ôn lại ngữ pháp và rèn luyện bài bác tập (bt) thì hiện thời 1-1 với hiện thời tiếp diễn nhé!


*

Hàng triệu trẻ em đang cải tiến và phát triển kĩ năng ngôn từ của bản thân mình thông qua những vận dụng học tập của toludenim.com

Đăng ký kết ngay lập tức sẽ được toludenim.com support miễn giá thành về thành phầm và quãng thời gian học mang đến nhỏ.

Bạn đang xem: Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


Ngữ pháp: Thì hiện giờ đối chọi và thì hiện nay tiếp diễn

Thì bây chừ đơn với hiện tại tiếp nối là 2 thì mở màn mang đến kỹ năng và kiến thức ngữ pháp về thời thì, cho nên vì thế bạn phải ghi nhớ giải pháp cần sử dụng với kết cấu câu nhằm học tốt các thì tiếp theo sau và ứng dụng chuẩn vào thực tế, bài thi.

Thì hiện giờ đơn

Định nghĩa: Thì bây giờ đối chọi dùng làm biểu đạt 1 hành động xẩy ra liên tiếp, 1 kiến thức, lặp đi tái diễn có tính quy chính sách hoặc 1 sự thật hiển nhiên, 1 hành vi ra mắt sinh sống bây chừ.


Loại câu

Động từ thường

Động từ tobe

Khẳng định

S + V(s/es) + O

Nam often plays football. (Nam liên tiếp đá bóng).

S + am/is/are + O

I’m an engineer. (Tôi là một kỹ sư)

Phủ định

S + do/does not + V_inf + O

Nam doesn’t like khổng lồ play football. (Nam ko phù hợp đá bóng).

S + am/is/are not + O

I"m not an engineer. (Tôi không hẳn là một trong những kỹ sư).

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf + O?

Does Nam often play football? (Nam có liên tục bóng đá không?)

Am/is/are + S + O?

Are you an engineer? (Quý khách hàng là kỹ sư nên không?)


Cách dùng:

Diễn tả 1 hành vi xẩy ra thường xuyên, lặp đi tái diễn theo quy vẻ ngoài, kiến thức.

Nam often plays football. (Nam tiếp tục đá bóng).

Diễn tả 1 thực sự phân biệt, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi làm việc ánh sáng 100 độ C).

Diễn tả 1 lịch trình, thời gian biểu, kế hoạch đang biết trước. (Thì ngày nay solo sở hữu chân thành và ý nghĩa tương lai)

The Math lesson starts at 9 o’cloông chồng tomorrow morning. (Tiết học tập toán thù ban đầu thời gian 9h sáng mai).

Nhận biết:

Trong câu gồm các trạng trường đoản cú chỉ tần suất như: always (luôn luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (từng ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Thì hiện giờ tiếp diễn

Định nghĩa: Thì hiện nay tiếp tục diễn đạt 1 hành động đã xảy ra, kéo dãn 1 khoảng thời gian sống hiện giờ.


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am playing games.

(Tôi sẽ đùa game).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

I"m not playing games.

(Tôi đang không nghịch game).

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you playing games?

(quý khách hàng bao gồm vẫn chơi trò giải trí không?)


Cách dùng:

Diễn tả hành vi đã xảy ra và kéo dãn dài sinh hoạt hiện nay.

I am playing games. (Tôi sẽ nghịch game).

Phàn nàn về 1 hành động làm sao đó liên tiếp xẩy ra.

Nam is always going khổng lồ work forgetting khổng lồ bring documents. (Nam luôn luôn quên có tư liệu Lúc đi làm).

Nhận biết:

Trong câu tất cả các trạng từ bỏ chỉ thời gian: now (hiện nay, ngay khi này), at present (hiện tại tại), at the moment (tại thời gian này), right now (ngay lập tức bây giờ), v.v… hoặc những cồn tự có tính kiến nghị, mệnh lệnh như: look, listen, be quiet, v.v…

110+ câu bài bác tập (bt) thì hiện giờ đơn với hiện tại tiếp diễn

Cùng toludenim.com thử mức độ với hơn 110 câu bài tập tiếp sau đây nhé!

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ

1. Listen! My mother (sing)________________________a tuy nhiên.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) lớn school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

12. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

13. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in Hồ Chí Minh City.

14. Hung & his frikết thúc (play)_______________badminton.

15. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

16. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

17. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

18. There (be)____________________ animals in the circus.

19. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

đôi mươi. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

21. How old _________she (be)?

22. How ___________she (be)?

23. My children (Go)________________lớn school by bike.

24. We (go)_______________to lớn supermarket to buy some food.

25. Mr. Hien (go)________________on business khổng lồ Hanoi every month.

26. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

27. She (like)________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

28. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

29. Everyday ,I (go)______________lớn school on foot, but today I (go)________________to lớn school by xe đạp.

30. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

31. My sister (get)______________ dressed & (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cccp Là Gì - Cccp Là Gì: Bất Ngờ Về Số Người Nga Trả Lời Sai

32. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

33. How _________your children (go)_________________to lớn school everyday?

34. It"s 9 o"cloông xã in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

35. We_______________________(play) soccer in the yard now.

36. My father (go)___________ to lớn work by bike. Sometimes he(walk)______________.

37. My house (be)_________in the đô thị and it (be)_________small.

38. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

39. This (be)________a book and there (be)_________pens.

40. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

41. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

42. What time _________you (start)___________your class?

43. ___________you (be) in class 12A3?

44. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.

45. My brother (not live)____________________in London; he (live)_______________ in Manchester.

46. Now Mr. Long (design) ____________________his dream house.

47. He (like)_____________APPLES, but he (not like)_____________________bananas.

48. __________________she (like)______________apples?

49. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

50. He can (swim)_______________but I can"t(swim)_____________________.

51. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

52. I (like)__________________ice-cream.

53. Where ___________________Mr. Ha (live)_______________?

54. toludenim.coms can (climb)_________________ the tree.

55. Hang (go)__________________lớn the bookshop now because she (want) ___________lớn buy some books.

56. We (go) ______________lớn market & (buy)_________________some fruits.

57. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.

58. Every night , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

59. Every year, I usually (go)______________________Vietnam giới.

60. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

Bài 2: Hoàn thành đoạn văn

Dear Editor!

I ____________(61. write) this letter because it ___________ (62. seem) to lớn me that far too many changes ___________ (63. take) place in my country these days, &, as a result, we __________ (64. lose) our identity. I _________ (65. live) in a small town but even this town ___________ (66. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (67. build) a burger place where my favorite restaurant used khổng lồ be.

Our culture __________ (68. belong) to lớn everytoàn thân, and I __________ (69. not understand) why the town leaders ________ (70. not do) to lớn preserve sầu it. They simply __________ (71. not care). In fact, I ________ (72. think) of starting an action group. I _________ (73. appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it _____________________ (74. get) too late.

Bài 3: Điền cồn từ bỏ đúng cho câu

75. Lan (not have) ............................. many friends in her new school.

76. Hung (come) ........… .................. from Vinch but he (stay) ............................. with his relatives in Ho Chi Minch thành phố at the moment.

77. We (not drive) ............................. to work every day. We (go) ............................. by bus.

78. Who you (talk) ............................. to lớn on the phone now, Minh?

79. Where your new friend (live) ............................., Nga?

- She (live) ............................. on Hang Bai street.

80. you (be) ............................. in class 7A?

- No, I (be) ............................. in class 7D.

81. Look! Jane (play) ............................. the guitar. This afternoon, she will play table tennis.

82. I (not talk) ............................. khổng lồ her at present

83. How often ............................. she (go) ............................. fishing?

- She (go) ............................. once a year.

84. (Be) ............................. your friends ............................. students?

Bài 4: Chia cồn từ trong ngoặc

85. It often __________________ in Irelvà. That’s why they điện thoại tư vấn it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

86. Such behaviour normally __________________ me furious. (make)

87. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

88. Where is Tom? - I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

89. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

90. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Bài 5: Sắp xếp với ngừng câu

91. He/ often/ have/ breakfast/ late.

92. You/ do/ the housework/ at the moment?

93. I/ not/ go/ lớn school/ on weekends.

94. John"s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

95. They/ like/ beer or wine?

96. What/ he/ usually/ do/ at night?

97. The teacher/ never/ lose/ his temper.

98. Why/ you/ listen/ khổng lồ music/ loudly now?

99. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

100. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

101. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

102. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

103. My/ mother/ clean/ kitchen.

Bài 6: Hoàn thành đoạn vnạp năng lượng sau

It (104. be) is Sunday evening và my friends và I (105. be)....... at Jane"s birthday các buổi party. Jane (106. wear)....... a beautiful long dress and (107. stand)....... next to her boyfrikết thúc. Some guests (108. drink)....... wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (109. dance)....... in the middle of the room. Most people (110. sit)....... on chairs, (111. enjoy)....... foods and (112. chat)....... with one another. We often (113. go)....... to lớn our friends" birthday parties. We always (114. dress)....... well and (115. travel)....... by xe taxi. Parties never (116. make)....... us bored because we like them.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *