Hiện tại đối chọi với ngày nay tiếp diễn là nhị trong số những thì thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh cùng có rất nhiều điểm kiểu như nhau. toludenim.com vẫn chia sẻ cho bạn phần lớn bài bác tập thì hiện tại đơn và hiện giờ tiếp tục gồm giải đáp sau đây để giúp chúng ta so sánh cụ thể nhì thì qua cấu trúc, giải pháp thực hiện, dấu hiệu nhận biết cùng phương pháp phạt âm của 2 thì trong giờ đồng hồ Anh đặc biệt quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản tác dụng.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn quá khứ đơn


*

Phần 1: Ôn tập thì hiện nay đối kháng với bây chừ tiếp diễn

Hiện tại đơnHiện tại tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ Hành đụng xảy ra thường xuyên xuyênVí dụ: He rides his xe đạp every day.+ Diễn tả sự thật, chân lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt ttách mọc ở đằng đông)+ Lịch trình, thời gian biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ Hành hễ vẫn xảy ra làm việc thời khắc nóiVí dụ: He is riding his bike.+ Diễn tả hành động mang ý nghĩa tạm bợ thờiVí dụ: She is cooking at present.+ Kế hoạch được sắp sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các hễ tự hay sử dụng sống thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe, thinkEmotion(Cảm xúc): dislượt thích, lượt thích, enjoy, love sầu, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng tự cần sử dụng chỉ sự cầm cố đổi: get, change, increase, improve, fall, become, begin
Các trạng tự chỉ thời gian hay kèm theo để dấn biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: Bài tập kết hợp thì hiện nay 1-1 cùng hiện nay tiếp diễn

Bài 1.

Chia cồn tự sau đây ở Thì Hiện tại solo hoặc Thì Bây Giờ tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a tuy nhiên.

2. Every night, We (go)________________________lớn bed at 11p.m

3. Minh (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ khổng lồ the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?


*

He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) lớn school by car today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________to work by oto.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing và (go)________ khổng lồ school.

13.I (write)_____________________ a letter khổng lồ my best friover now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch và (go)________ khổng lồ bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math và Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange và My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her mèo . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minch, Tkhô giòn, Lan, Mai (be)__________________ cthảm bại frikết thúc.

trăng tròn.___________your mother(walk)_________to lớn market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) to work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John and his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia hễ tự dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninc town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton và my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to the theater with my friends, và in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to lớn work by car?

9. How ___________your borther (go)___________khổng lồ school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________khổng lồ the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ khổng lồ music at 11.00.

trăng tròn. Everyday , I (go) __________to school by xe đạp but today I go to lớn school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, và Ha (live)________________in TP HCM City.

24. Tam and his friend (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinch never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________lớn school by bus.

34. We (go)_______________khổng lồ supermarket to lớn buy some fruit.

35. Mr. Nam (go)________________on business to lớn Hai Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to lớn school on foot, but today I (go)________________to lớn school by bike.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Tkhô nóng.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.đôi mươi everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It’s 8 o’cloông xã in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________lớn music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by oto. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________to lớn music.

49. At the moment, Minc and his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing & (go)__________lớn school.

51. I (write)_____________________________ a letter lớn my frikết thúc now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch và (go)____________lớn bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an táo, and my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ khổng lồ school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố and it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book & there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Thanh khô Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Tkhô giòn (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anmãng cầu (go)__________________to the booksiêu thị now because she (want) ___________lớn buy some books.

79. We (go) ______________lớn market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, Hanh (study)________________English and Thu (listen)______________to music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiLand.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast và (go)___________to school at 6.đôi mươi a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my frikết thúc. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________khổng lồ bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________home và (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________to work by xe đạp.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to lớn music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hamãng cầu (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia hễ tự dưới đây ngơi nghỉ thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) to a new CD in his room.

2. Don’t forget lớn take your umbrella with you khổng lồ London. You know it always

________ (rain) in England.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) lớn catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The trùm ________(come). We ________(meet) her in an hour và nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday các buổi tiệc nhỏ or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at trang chủ.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) home page.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) lớn a word I say! You ________always ________ (listen) to lớn that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

trăng tròn. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

bài tập hiện tại đơn, hiện nay tiếp diễn

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a demo.

3. She usually (walk) ________lớn school.

4. But look! Today she (go)________ by xe đạp.

5. Every Sunday we (go) ________to see my grandparents.

6. He often (go) ________lớn the cinema.

Xem thêm: Giới Thiệu Sccm Là Gì - Giải Đáp Khái Niệm Sccm Là Gì

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt và shorts today.

3. He (eat)________ an hãng apple at the moment.

4. Marc (like)________ fruits và vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) tương tác lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday & Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny & Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekover, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

Bài tập thì bây chừ 1-1 với bây giờ tiếp diễn

It (0. be) ………is Sunday evening and my friends and I (1. be)……. at Jane’s birthday tiệc nhỏ. Jane (2. wear)……. a beautiful long dress & (3. stand)……. next to lớn her boyfrikết thúc. Some guests (4. drink)……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)……. in the middle of the room. Most people (6. sit)……. on chairs, (7. enjoy)……. foods and (8. chat)……. with one another. We often (9. go)……. khổng lồ our friends’ birthday parties. We always (10. dress)……. well and (11. travel)……. by taxi. Parties never (12. make)……. us bored because we lượt thích them.

Bài 9.

Bài tập hiện giờ solo, bây giờ tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ lớn you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the buổi tiệc ngọt now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (mix off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________khổng lồ our teacher’s wedding tiệc ngọt.

Bài 10

các bài tập luyện bây giờ đối kháng, bây chừ tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to lớn school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ khổng lồ music/ loudly now?

Bài 11

a/ Cho dạng đúng của hễ từ bỏ vào ngoặc làm việc thì bây chừ đơn

a/ Điền vào nơi trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at trang chính on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this oto regularly.

5. Thu (drive) _______ lớn work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam và Trang usually (go) _______ khổng lồ the cinema together?

b/ Xây dựng câu sử dụng thì ngày nay tiếp tục phụ thuộc những từ bỏ gợi nhắc đến sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ Chia dạng đúng của hễ trường đoản cú vào ngoặc (thì Hiện tại Đơn hoặc thì Lúc Này Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ lớn you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the buổi tiệc ngọt now.

4. Lien (travel) _______ to London every weekkết thúc.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia cồn từ bỏ trong ngoặc đúng để hoàn thành đoạn văn sau (thì hiện tại đối chọi hoặc bây chừ tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. write) this letter because it ___________ (2. seem) lớn me that far too many changes ___________ (3. take) place in my country these days, and, as a result, we __________ (4. lose) our identity. I _________ (5. live) in a small town but even this town ___________ (6. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. build) a burger place where my favourite restaurant used khổng lồ be.

Our culture __________ (8. belong) khổng lồ everybody, và I __________ (9. not understand) why the town leaders ________ (10. not do) lớn preserve sầu it. They simply __________ (11. not care). In fact, I ________ (12. think) of starting an action group. I _________ (13. appear) on a TV show on Friday evening to make people aware of how important this issue is. It’s time for us khổng lồ start doing something before it _____________________ (14. get) too late.

Bài 13.

Chia rượu cồn từ vào ngoặc sinh sống dạng đúng (thì hiện giờ đối chọi hoặc bây giờ tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) to lớn us.

2. We ________ (stay) at a hotel this week.

3. I _________ (go) to bed early on Sundays.

4. My mum is at the siêu thị. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) to discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct size of verbs

1. It often __________________ in Irel&. That’s why they Hotline it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài bác tập thì hiện thời solo với bây giờ tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – Do … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – aređôi mươi – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – vày … live sầu – live;2 – is …. doing – is watering;3 – does … vì chưng – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – vì … get up;11 – do … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;đôi mươi – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live – rents;43 – vày … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – Do … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – bởi vì … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live sầu – has;64 – doesn’t have;65 – vì chưng … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have sầu – Do … have;73 – swim – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – Do … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. Chia cồn từ bỏ sau đây sống thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, bởi vì, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Do not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not underst&, ‘re talking

20. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs inlớn the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a kiểm tra.

3. She usually walks lớn school.

4. But look! Today she is going by bike.

5. Every Sunday we go to see my grandparents.

6. He often goes to the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt và shorts today.

3. He is eating an táo Apple at the moment.

4. Marc likes fruits and vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing tương tác lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday and Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday và Thursday.

Bài 8

It (0. be) is Sunday evening và my friends và I (1. be) are at Jane’s birthday buổi tiệc nhỏ. Jane (2. wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress và (3. stand) standing next lớn her boyfriover. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are nhảy đầm in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods and (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go lớn our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well và (11. travel) travel by taxi. Parties never (12. make) make us bored because we like them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running to you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the tiệc nhỏ now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (mix off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going to our teacher’s wedding buổi tiệc nhỏ.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I vị not go to lớn school on weekends. I don’t go lớn school on weekends.

4. John’s girlfriover is wearing a red T-shirt now.

5. Do they like beer or wine?

6. What does he usually bởi vì at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way lớn the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) lớn us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a hotel this week.

3. I ______go___ (go) to lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) lớn discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Irel&. That’s why they gọi it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài tập thì hiện nay 1-1 cùng hiện nay tiếp nối bao gồm giải đáp full


*

Trên đấy là một số bài tập thì bây chừ solo cùng hiện nay tiếp diễn cơ mà toludenim.com ao ước share mang đến các bạn. Hy vọng để giúp đỡ chúng ta hiểu rõ biện pháp áp dụng những thì, toludenim.com chúc chúng ta thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *