bài tập thì hiện nay solo với vượt khứ đơncác bài luyện tập 1: Đặt đụng tự trong ngoặc phân tách theo thì hiện thời 1-1 hoặc thừa khứ đọng đơnĐáp án bài xích tập dượt tập

Bài tập thì hiện tại 1-1 với thừa khứ đơn là rất nhiều dạng bài xích thông thường có thịnh hành trong các đề thi và nó cũng phía bên trong thể loại ngữ pháp Tiếng Anh toludenim.com soạn với share mang lại chúng ta. Bài viết tiếp sau đây, toludenim.com sẽ giúp đỡ chúng ta ôn tập các bài bác tập thì bây chừ solo và quá khứ đọng đơn gồm giải đáp, giúp bạn làm cho các bài bác tập dạng này một cách nhanh chóng.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và quá khứ đơn


*

Cách khác nhau thì hiện thời 1-1 với quá khứ đơn dễ nhớ

Thì hiện giờ đơnThì vượt khứ đơn
Diễn tả hành động làm việc hiện tại được lặp đi lặp lại, một thói quenDiễn tả lại một hành vi đã xong tại thời gian ví dụ vào thừa khứ
Dấu hiệu nhận biết: in the morning/ evening, afternoon, at night, every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, …Dấu hiệu dấn biết: yesterday, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2017, then, when, last night/ week/ month/ year, ….

những bài tập thì bây chừ solo cùng vượt khứ đơn

Những bài tập 1: Đặt cồn từ bỏ trong ngoặc chia theo thì hiện thời 1-1 hoặc quá khứ đơn

1. She _________ (go) to the gym last weekover.

2. My friends _________ (not/ visit) us every weekover.

3. ___________ (your dad/ make) a cake yesterday?


NHẬPhường MÃ toludenim.com5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOPhường
Vui lòng nhập tên của chúng ta
Số Smartphone của người tiêu dùng bất ổn
Địa chỉ Thư điện tử bạn nhập sai trái
Đặt hứa
× Đăng ký kết thành công

Đăng ký thành công. Chúng tôi đang contact cùng với bạn trong thời hạn mau chóng nhất!

Để gặp gỡ hỗ trợ tư vấn viên vui vẻ click TẠI ĐÂY.


4. Linc _______ (send) Hoa a book yesterday afternoon

5. Lan always ______ (do) her homework yesterday afternoon.

6. Last month, Tuan ___________ (travel) lớn Japan.


*

7. ___________ Lan ___________ (have) dinner last night?

8. Thu ___________ (arrive) from the airport at 9:00, ___________ (check) into the motel at 10:00, and meet the others at 12:00.

9. Phong ___________ (receive) five sầu letters two minutes ago.

10. Hong ___________ (work) at the supermarket after school.

11. Yesterday Xuan ___________ (go) lớn the cinema & ___________ (watch) a lãng mạn movie.

12. Duy always ___________ (eat) spaghetti but three days ago he ___________ (eat) soup.

13. I seldom ___________ (drink) Cocacola during the forenoon.

14. He ___________ (take) the flowers from the graves in the morning

15. When ___________ your grandma ___________ (come) home after war?

16. Cuc ___________ (not/ read) the story yesterday

17. When ___________ (be) Phan in London the last time? – I think in 2002

18. Why ___________ Lan ___________ (help) your brother with the housework? – Because he ___________ (be) rather lazy all the time

19. My mèo sometimes ___________ (catch) a mouse and ___________ (bring) it to lớn the front car

Những bài tập 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Hai doesn’t buy/ didn’t buy a new oto.

2. We don’t watch/ didn’t watch TV show last night.

3. Do you like/ liked snack?

4. Hong leaves/ left for Paris last month.

5. Did Hang come/ came to lớn the party?

Bài tập 3: Đặt những động trường đoản cú làm việc thì hiện giờ đối kháng hoặc quá khứ đọng đơn

1. A: ___________________ (she/ go) to lớn the thể hình yesterday?

B: No, She __________. She ___________ (never/ swim) on Saturdays.

2. A: _______________ (you/ see) Khoa yesterday?

B: Yes. Huan ________ (have) dinner together.

3. A: ____________ (Hao/ work) at a hospital?

B: No, she ____________. She __________ (work) at a bank

4. A: ____________ (Lan/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He _____________ (watch) TV and _________________ (read) a newspaper. It was a boring sunday.

5. A: What __________ (you/work) on weekends?

B: We usually ___________(go) khổng lồ the bar

những bài tập 4: Hoàn thành những câu với một vài các trường đoản cú chỉ thời gian trong danh sách sau đây

alwayslast nightat the momentevery weeklast summeryesterday

1. He watched a really good movie at the cinema __________.

2. Huy is happy because he passed his driving test __________.

Xem thêm: Bí Thư Chi Đoàn Tiếng Anh Là Gì, (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

3. Hong ____________ skincare before she goes lớn bed at night.

4. He is working _____________ He can’t come with you.

5. My dad does the bare minimum _______________.

6. Lan went to lớn a beautiful exotic mountain ____________. The weather was very cool.

Những bài tập 5: Chọn câu trả lời đúng

1. My grandpage authority _______ me a book yesterday.

A. buys

B. bought

C. doesn’t buy

2. Hung _______ soccer yesterday.

A. doesn’t play

B. didn’t play

C. plays

3. Hoa always _______ her cousins on Fridays

A. visited

B. didn’t visit

C. visits

4. Kien _____ his bike in the park every weekover.

A. ride

B. didn’t ride

C. am riding

5. _____ you _____ khổng lồ the beach last Saturday?

A. Did, goes

B. Do, go

C. Did, go

6. Who ______ Colombia?

A. discovers

B. discovering

C. discovered

7. Hoa usually ______ a bowl of cereal for breakfast.

A. eat

B. eats

C. eating

8. An ______ very happy today.

A. was

B. is

C. are

các bài luyện tập 6: Đặt những rượu cồn từ bỏ trong ngoặc sống hiện tại đối chọi hoặc thừa khđọng đơn

Hoa ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what she ______ (say) because she always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a small village and _______ (work) in a garden just outside the village. One night last week, Hoa ______ (finish) work late. It _________ (be) dark và cold. Suddenly, she _______ (hear) a strange noise, so she _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her và she ________ (see) two green men looking her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag and ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers & ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Hoa.

Những bài tập 7: Đặt các cồn trường đoản cú trong ngoặc làm việc bây chừ solo hoặc thừa khứ đơn

Thu: Hi Na. ___________ (1. you/ be) at trang chủ last weekend?

Na: No, I ___________ (2. not/ be). My family and I ___________ (3. go) lớn the mountain. We often ___________ (4. go) to lớn the mountain on weekends.

Thu: You’re lucky. ___________ (5. you/ have) a nice time?

Na: Oh, yes! I ___________ (6. have) a nice time!

Thu: Where ___________ (7. you/ stay)?

Na: We ___________ (8. stay) at my uncle’s house

Thu: Oh. ___________ (9. they/ live) near the mountain?

Na: Yes, they do. Their house ___________(10. be) right by the mountain.

Thu: Wow! That’s cool. And what did you vì there?

Na: We ___________ (11. clim) to the top of the mountain và ___________ (12. take) some photos.

Thu: That sounds lượt thích a lot of fun.

Bài tập 8: Đặt đụng từ bỏ trong ngoặc nghỉ ngơi thì ngày nay 1-1 hoặc quá khđọng đơn

1. Harry Potter ______________ (write) by JK. Rowling

2. These pictures ________________ (take) during our last summer

3. All the reports ________________ (type) by John

4. The eggs ________________ (collect) every day.

5. The newspaper ________________ (send) lớn Lan two hours ago.

6. When ________________ your dad ________________ (get up) in the morning?

7. We ________________ (not/ know) how to drive a car

Đáp án bài luyện tập tập

những bài tập 1

1.went

2.don’t visit

3.Did your mum take

4.sent

5.do

6.travelled

7.Did/have

8.arrives/checks

9.received

10.works

11.went/watched

12.eats/ate

13.drink

14.takes

15.did/come

16.didn’t read

17.were

18.do/help/is

19.catches/brings

những bài tập 2

1. Dad didn’t buy a new oto.

2. I didn’t watch TV last night.

3. Do you like chips?

4. Mary left for Italy last month.

5. Did John come khổng lồ the party?

những bài tập 3

1.Did you go

didn’t/never work

2.Did you see

had

3.Does Colin work

doesn’t/works

4.Did you do

watched/read

5.vì chưng you do

go

các bài tập luyện 4

1.last night

2.yesterday

3.always

4.at the moment

5.every week

6.last summer

Bài tập 5

1. B

2. B

3. C

4. A

5. C

6. C

7. A

8. B

Những bài tập 6

likes, believes, says, tells, lives, works, finished, was, heard, looked, was, came down, saw, screamed, dropped, ran away, arrived, ran, started, laughed, believed

những bài tập 7

Were youwasn’twentgoDid you havehaddid your staystayedDo they liveiswalkedswam

Bài tập 8

1. was written

2. were took

3. are typed

4. is collected

5. was sent

6. does/get up

7. don’t know

Bài viết trên đây là về ôn tập các bài bác tập thì hiện thời đơn và vượt khứ đối kháng bao gồm giải đáp, giúp cho bạn làm những bài tập dạng này một cách nhanh lẹ. Quý Khách hãy kẹ thămHọc ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kỹ năng và kiến thức hàng ngày .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *