Thì sau này đối chọi (will) và tương lai gần (be going to) vào tiếng Anh Mặc dù thịnh hành cơ mà lại dễ khiến nhiều bạn lầm lẫn Khi sử dụng. Với bài viết ngày lúc này, Vietop đang thuộc các bạn ôn lại gần như điểm khác nhau giữa thì sau này solo và sau này gần thông qua một số bài tập thì tương lai 1-1 cùng tương lai sát nhỏ. Mời chúng ta tìm hiểu thêm qua nhé!


Tổng quan lại về thì tương lai đối chọi và tương lai gần

TƯƠNG LAI ĐƠN (WILL)TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)
Công thức to beKhẳng định: S + will + be + …Phủ định: S + won’t/will not + be + …Nghi vấn: Will + S + be + …?Khẳng định: S + be + going to lớn be + …Phủ định: S + be not + going to lớn be + …Nghi vấn: Be + S + going to be + …
Công thức động từ thườngKhẳng định: S + will + V + …Phủ định: S + won’t/will not + V + …Nghi vấn: Will + S + V + …?Khẳng định: S + be going lớn + V + …Phủ định: S + be not going to lớn + V + …Nghi vấn: Be + S + going to lớn + V …?
Cách dùngDiễn tả một hành vi đang thực hiện trong tương lai mà lại không có chiến lược từ bỏ trước (quyết định sinh sống thời gian nói).Ý kiến cá nhân về một điều xẩy ra sau này (không có bởi chứng) hoặc một thử dùng, lời mời hoặc hứa hẹn.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

Diễn tả một hành động đang thực hiện sau đây nhưng sẽ có kế hoạch trường đoản cú trước.Diễn tả một điều chuẩn bị xảy ra nhờ vào dẫn chứng hiện giờ.
Ví dụWe are out of milk? I will buy some.

Xem thêm: Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tiếng Anh Là Gì, Thông Tin

(Ta hết sữa rồi ư? Tôi đang cài đặt một không nhiều.)I think it will be a nice day tomorrow. (Tôi nghĩ về mai đã là một ngày đẹp mắt ttách.)Will you cthua thảm the door? (quý khách hàng đã tạm dừng hoạt động chứ?)
I know we are out of milk. I am going to buy some. (Tôi biết ta đã hết sữa. Tôi vẫn đi sở hữu một không nhiều.)Look at the sky. It’s going lớn rain soon. (Nhìn ttránh kìa. Ttách đang mưa mau chóng thôi.)

những bài tập thì tương lai đối chọi với sau này gần


*

Bài 1: Fill in the blank with Will or Be going khổng lồ in its correct form

Have sầu you got any plans for tomorrow?Yes, I _________ visit my grandparents.Why is she learning Spanish?She _________ travel lớn Spain.We are thirsty.Wait here. I _________ get some water.Meat or fish?I _________ have some fish, please.What bởi you want the keys for?I _________ cthua thảm the door.If you don’t take a xe taxi, you _________ arrive sầu on time.Why vì chưng you want so many oranges?I _________ make an orange juice.Oh! I haven’t got enough money lớn pay!Don’t worry. I _________ lend you some.We need one more player._________ you play with us tomorrow?Why are you switching on the TV?I _________ watch a football match.

Bài 2: Choose the correct answer

I feel dreadful; I ____ be siông xã.am going towillboth (cả 2 đều sử dụng được)Tonight, I ____ stay in- I’ve rented a đoạn phim.am going towillbothIf you have sầu any problems, don’t worry; I ____ help you.am going towillbothI completely forgot about it. Give sầu me a moment; I ____ do it now.am going towillbothLook at those clouds- it ____ rain any minute now.is going towillbothThe weather forecast says it ____ snow tomorrow.is going towillbothThat’s the phone- I ____ answer it.am going towillbothThanks for the offer, but I’m OK; Shane ____ help me.is going towillbothWhere are you going?I am going khổng lồ see a frikết thúc.I’ll see a friover.Tea or coffee?I’m going lớn have tea, please.I’ll have tea, please.

Bài 3: Complete the sentences using Will or Be going to in its correct form

Philipp __________ 15 next Wednesday. (lớn be)They __________ a new computer. (to lớn get)I think my mother __________ this CD. (to lớn like)Paul’s sister __________ a baby. (to lớn have)They __________ at about 4 in the afternoon. (khổng lồ arrive)Just a moment. I __________ you with the bags. (khổng lồ help)In 2025 people __________ more hybrid cars. (to lớn buy)Marvin __________ a party next week. (lớn throw)We __________ to lớn Venice in June. (khổng lồ fly)Look at the clouds! It __________ soon. (to lớn rain)

Bài 4: Choose the correct answer

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *