Cmùi hương trình học tập tiếng Anh lớp 7 khôn xiết đa dạng và phong phú với các bài xích tập về ngữ pháp, phát âm, tự vựng…. Để giúp các em làm bài tập tiếng Anh lớp 7 tác dụng rộng, Cửa Hàng chúng tôi thân tặng các em các tư liệu học tập giờ đồng hồ Anh mang lại lớp 7. Ở nội dung bài viết này Step Up sẽ cung ứng cho những em một trong những bài xích tập giờ Anh lớp 7 gồm giải đáp vô cùng bổ ích cho các em.

Bạn đang xem: Bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 7

các bài luyện tập anh vnạp năng lượng lớp 7

*

Bài nghe giờ đồng hồ Anh lớp 7

Trước tiên, vào với bài xích tập nghe tiếng Anh lớp 7. Luyện nghe là 1 giữa những tài năng khôn xiết quan trọng trong việc học tập môn giờ Anh nói thông thường cùng các em học sinh lớp 7 thích hợp. 

1.1. các bài luyện tập tiếng Anh lớp 7 unit một trong những phần nghe 1

Link nghe

a) Ba: Hello, Nga.

Nga: Hi, Ba. Nice lớn see you again.

Ba: Nice lớn see you, too.

Nga: This is our new classmate.

Her name’s Hoa.

Ba: Nice to lớn meet you, Hoa.

Hoa: Nice lớn meet you, too.

b) Hoa: Good morning. My name’s Hoa.

Nam: Nice to lớn meet you, Hoa. My name’s Nam.

Are you a new student?

Hoa: Yes. I’m in class 7A.

Nam: Oh, so am I.

bài tập anh văn lớp 7

*

1.2. những bài tập tiếng Anh lớp 7 unit một trong những phần nghe 2

Link nghe

Nga: Good morning, Mr. Tan.

Mr. Tan: Good morning. Nga. How are you?

Nga: I’m very well, thank you. And you?

Mr. Tan: I’m fine, thanks.

Goodbye, See you later.

Nga: Goodbye.

2. Bài tập chia thì lớp 7

Khi nhắc tới bài tập giờ Anh lớp 7 lịch trình bắt đầu thì quan yếu ko nói tới bài tập phân chia thì lớp 7 được. Để có tác dụng được những bài xích tập này những em phải nắm rõ kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ Anh. Vì đấy là phần bài bác tập khôn cùng đặc biệt quan trọng cùng phổ biến, hãy thuộc theo dõi và quan sát ở dưới đây nhé 

2.1. các bài luyện tập về những thì vào giờ Anh 

I (learn) English for seven years now. But last year I (not/ work) hard enough for English, that’s why my marks (not/ be) really that good then. As I (pass/ want) my English exam successfully next year, I (study) harder this term. During my last summer holidays, my parents (send) me on a language course to London. It (be) great và I (think) I (learn) a lot. Before I (go) to London, I (not/ enjoy) learning English. But while I (do) the language course, I (meet) lots of young people from all over the world. There I (notice) how important it (be) lớn speak foreign languages nowadays. Now I (have) much more fun learning English than I (have) before the course. At the moment I (revise) English grammar. And I (begin/ already) khổng lồ read the texts in my English textbooks again. I (think) I (do) one unit every week. My exam (be) on 15 May, so there (not/ be) any time khổng lồ be lost. If I (pass) my exams successfully, I (start) an apprenticeship in September. And after my apprenticeship, maybe I (go) back lớn London to work there for a while. As you (see/ can), I (become) a real London fan already.

*

Vngơi nghỉ bài tập giờ Anh lớp 7

2. 2. Chọn đáp án đúng nhất 

Để có tác dụng tốt dạng bài tập này chúng ta cần học trường đoản cú vựng lành mạnh và tích cực để sở hữu vốn từ vựng vững chắc và kiên cố, từ đó phát âm được ngôn từ của câu và lựa chọn được câu trả lời đúng.

1. When I last saw hyên, he ………… in London.

A. has lived B. is living C. was living D. has been living

2. We ………… Dorothy since last Saturday.

B. don’t see B. haven’t seen C. didn’t see D. hadn’t seen

3. The train ………… half an hour ago.

A. has been leaving B. left C. has left D. had left

4. Jachồng ………… the door.

A. has just painted B. paint C. will have sầu painted D. painting

5. My sister ………… for you since yesterday.

A. is looking B. was looking C. has been looking D. looked

6. I ………… Texas State University now.

A.am attending B. attend

C.was attending D. attended

7.He has been selling motorbikes ………….

Aten years ago B. since ten years

C. for ten years ago D. for ten years

8. Christopher Columbus ………… American more than 500 years ago.

A. discovered B. has discovered

C. had discovered D. had been discovering

9. He fell down when he ………… towards the church.

A. run B. runs C. was running D. had run

10. We ………… there when our father died.

A. still lived B. lived still C. was still lived D. was still living

11. They ………… table tennis when their father comes bachồng trang chính.

A. will play B. will be playing C. play D. would play

12. By Christmas, I ………… for Mr. Smith for six years.

Xem thêm:

A. will have been working B. will work

C. have sầu been working D. will be working

13. I ………… in the room right now.

A. am being B. was being

B. have sầu been being D. am

14. I ………… lớn Thủ đô New York three times this year.

A. have been B. was C. were D. had been

15. I’ll come và see you before I ………… for the States.

A. leave sầu B. will leave C. have sầu left D. shall leave

16. The little girl asked what ………… khổng lồ her friover.

A.has happened B. happened

C. had happened D. would have been happened

17. John ………… a book when I saw hyên.

A. is reading B. read C. was reading D. reading

18. He said he ………… return later.

A. will B. would C. can D. would be

19.Jaông xã ………… the door.

A. has just opened B. open

C. have sầu opened D. opening

20. I have been waiting for you ………….

A. since early morning B. since 9 a. m

B. for two hours D. All are correct

21. Almost everyone ………… for trang chính by the time we arrived.

A.leave sầu B. left C. leaves D. had left

22. By the age of 25, he ………… two famous novels.

A. wrote B. writes C. has written D. had written

23. When her husbvà was in the army, Mary ………… to lớn hyên twice a week.

A. was reading B. wrote C. was written D. had written

24. I couldn’t cut the grass because the lawn mower ………… a few days previously.

A. broke down B. has been broken

C. had broken down D. breaks down

25. I have never played badminton before. This is the first time I ………… to play.

A. try B. tried C. have tried D. am trying

26. Since …………, I have heard nothing from him.

A. he had left B. he left C. he has left D. he was left

27. After I ………… lunch, I looked for my bag.

A. had B. had had C. have sầu has D. have had

28. By the kết thúc of next year, George ………… English for two years.

A. will have learned B. will learn

B. has learned D. would learn

29. The man got out of the car, ………… round lớn the baông xã và opened the book.

A. walking B. walked C. walks D. walk

30.Henry ………… inkhổng lồ the restaurant when the writer was having dinner.

A. was going B. went C. has gone D. did go

31. He will take the dog out for a walk as soon as he ………… dinner.

A. finish B. finishes C. will finish D. finishing

32.I will be glad if he ………… with us.

A. had gone B. did go C. went D. goes

33. Ask her to lớn come và see me when she ………… her work.

A. finish B. has finished C. finished D. finishing

34. Turn off the gas. Don’t you see that the kettle …………?

A. boil B. boils C. is boiling D. boiled

35. Tom and Mary ………… for Vietphái mạnh tomorrow.

A. leave sầu B. are leaving C. leaving D. are left

36. He always ………… for a walk in the evening.

A. go B. is going C. goes D. going

37. Her brother ………… in Canadomain authority at present.

A. working B. works C. is working D. work

38.I ………… to lớn the same barber since last year.

A. am going B. have sầu been going C. go D. had gone

39. Her father ………… when she was a small girl.

A. dies B. died C. has died D. had died

40. Last week, my professor promised that he ………… today.

A. would come B. will come C. comes D. coming

*

 các bài tập luyện phát âm giờ Anh lớp 7

2.3. Chia cồn trường đoản cú mang đến đúng

In all the world, there (be) …………….. only 14 mountains that (reach) …………….. above sầu 8,000 meters. He sometimes (come) …………….. to see his parents. When I (come) …………….., she (leave) …………….. for Dalat ten minutes ago. My grandfather never (fly) …………….. in an airplane, and he has no intention of ever doing so. We just (decide) …………….. that we (undertake) …………….. the job. He told me that he (take) …………….. a trip khổng lồ California the following week. I knew that this road (be) …………….. too narrow. Right now I (attend) …………….. class. Yesterday at this time I (attend) …………….. class. Tomorrow I’m going to leave for home page. When I (arrive) …………….. at the airport, Mary (wait) …………….. for me. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) …………….. on this earth for 55 years. The traffic was very heavy. By the time I (get) …………….. lớn Mary’s buổi tiệc nhỏ, everyone already (arrive) …………….. I will graduate in June. I (see) …………….. you in July. By the time I (see) …………….. you, I (graduate) ……………… I (visit) …………….. my uncle’s trang chủ regularly when I (be) …………….. a child. That book (be) …………….. on the table for weeks. You (not read) …………….. it yet? David (wash) …………….. his hands. He just (repair) …………….. the TV set. You (be) …………….. here before? Yes, I (spend) …………….. my holidays here last year. We never (meet) …………….. hyên ổn. We don’t know what he (look) …………….. lượt thích. The car (be) …………….. ready for hyên ổn by the time he (come) …………….. tomorrow. On arriving at home I (find) …………….. that she just (leave) …………….. a few minutes before. When we (arrive) …………….. in London tonight, it probably (rain) ……………… It (rain) …………….. hard. We can’t do anything until it (stop) …………….. Last night we (watch) …………….. TV when the power (fail) ……………… That evening we (stay) …………….. up to talk about the town where he (live) …………….. for some years. I (sit) …………….. down for a rest while the shoes (repair) ……………… Half way to lớn the office Paul (turn) …………….. round and (go) …………….. baông chồng home because he (forget) …………….. to turn the gas off. London (change) …………….. a lot since we first (come) …………….. lớn live sầu here. While we (talk) …………….. on the phone the children (start) …………….. fighting and (break) …………….. a window He used to talk to us for hours about all the interesting things he (do) …………….. in his life. You know she (stand) …………….. looking at that picture for the last twenty minutes. I (spend) …………….. a lot of time travelling since I (get) …………….. this new job. When we (be) …………….. at school we all (study) …………….. Latin. When I (meet) …………….. hyên ổn, he (work) …………….. as a waiter for a year. After he (finish) …………….. breakfast he (sit) …………….. down khổng lồ write some letters. She (have) ……………..a hard life, but she’s always smiling. I think Jyên (be) …………….. out of town.

bài tập phân phát âm tiếng Anh lớp 7

*

2.4. Điền giới từ bỏ mê say hợp

Lan’ll have a buổi tiệc nhỏ …………………. Friday evening. Would you like to lớn come ………. my house …………lunch? She takes care …………. her family. She works ………a local supermarket. My mother works……………the field…………. my father. Does your father work …………. . Hanoi? David is good ………………. . Math. What vị you vày …………. your miễn phí time? Are you interested …………. . sports?. There’s a good film …………. . ……… the moment. Thanks ………. . your letter. I’ll see my mom và dad ……………. . their farm. We have sầu to work hard ………. home and……………. school We’ll visit her ………. Christmas. Are you tired …………. . watching TV? She often brings them …………… school. He works ………. a factory. We always go khổng lồ Ha Long Bay ………. vacation. Tell me more ………. . your family. Can you send me a phokhổng lồ ………. . your family? He goes ………. the thành phố …………his wife. It takes 18 hours khổng lồ get ………Hanoi ………. coach. We write ………. each other twice a week. He is the president …………………. our club. She spends most ……………the time …………. the couch ………. front ……. the TV. What vị you usually do …………. school? Why don’t you come …………. .? They swap cards ………. their friends. Will you play a game ……………. . catch? What vì you vì ……………. . recess? They usually have portable CD player ……………. small earphones. I’ll take part……………. your club. They read or study …………. the same time. We enjoy all ………………… our classes. …………. school we study many things. …………. . history, we study past & present events………. . Vietnam giới và ………the world. …………. . physics, we learn …………how things work. She learns how lớn use a computer ………. . her Computer Science class. Newspapers are ………. the racks ……………. the middle. Math books are ……………. . the shelves ………. . the left. The largest library is ………………Washington D. C, the capital ………. the USA. Those books ………. the back …………the libraries are ………English. Now, come & look ……………the kitchen. My uncle is …………. . work now. Can I see the rest ………the house? She’ll have a tiệc ngọt ………. . her birthday.

Đáp án bài bác tập giờ Anh lớp 7

Bài 1: các bài luyện tập về những thì

have sầu been learning was not working/ were not want lớn pass/ am going lớn study sent was/ think/ have learned went/ had not enjoyed was doing/ met noticed have/ had am revising have already begun think/ will vị is/ is not pass/ will start will go can see/ have sầu become

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

1. C 2. B 3. B 4. A

5. C 6. A 7. D 8. A

9. C 10. A 11. B 12. A

13. D 14. A 15. A 16. C

17. C 18. B 19. A trăng tròn. D

21. D 22. D 23. B 24. C

25. C 26. B 27. B 28. A

29. B 30. B 31. B 32. D

33. B 34. C 35. B 36.

C 37. C 38. B 39. B 40. A

Bài 3: Chia rượu cồn từ cho đúng

are – reachcomescame – had lefthas never flownhave sầu just decided -would undertakewould takewasam attending – was attendingarrive sầu – will be waitinghad livedGot – had already arrivedwill see – see – will have graduatedvisited – washas been – haven’t you readis washing – has just repairedHave you been – spenthave never met – lookswill have sầu been- comesfound – had just leftarrive – will probably be rainingis raining – stopswere watching – failedstayed – had livedsat – were being repairedturned – went – had forgottenhas changed – camewere talking – started – brokehad donehas been standinghave spent – gotwere – studiedmet – had been workinghad finished – sathashas been

Bài 4: Điền giới từ bỏ thích hợp

on to – for of in in/ with in at in in on – at for on at – at at of to in on about of to/ with to/ by to of of/ on/ in/ of at in to lớn with at with in at of at in/ in/ around in/ about in on/ in on/ on in/ of at/ of/ in at at of on

Trên đấy là rất nhiều chia sẻ của Step Up về bài bác tập tiếng Anh lớp 7 bao gồm lời giải, mong muốn hầu như nội dung về bài xích tập tiếng Anh lớp 7 để giúp các bạn học tập giờ đồng hồ Anh đạt hiệu với gồm nỗ lực để cải thiện điểm số giờ Anh cấp 2 của mình. 

 Hình như nhằm nắm rõ được kiến thức và kỹ năng, cũng giống như học tập xuất sắc các năng lực giờ Anh, Việc đầu tiên là đề nghị học tập từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh. Các em rất có thể học tập tốt trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 7 tuyệt vời rộng những em còn hoàn toàn có thể xem thêm cuốn nắn Sách Haông chồng Não 1500 cùng với những phương pháp học tập từ bỏ vựng công dụng vẫn nêu nghỉ ngơi bên trên nhé. Chúc các em học tốt!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *