Nắm vững vàng kiến thức về nhận ra với phân biệt các tự các loại Tiếng Anh là 1 trong những trong số những giữa trung tâm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ mà những em học sinh phải làm rõ. 

> Cách nhận thấy và riêng biệt từ bỏ các loại vào Tiếng Anh không hề thiếu nhất


*

Với ước muốn góp các em làm rõ về phân loại nhiều loại từ bỏ giờ đồng hồ Anh cơ bản: Danh từ - Tính tự - Trạng từ bỏ, Kênh Tuyển Sinc vẫn đăng cài tài liệu giờ đồng hồ Anh về kim chỉ nan và bài xích tập từ nhiều loại giờ đồng hồ Anh dưới đây. Sau lúc nạm kiên cố định hướng, hãy cùng Kênh Tuyển Sinh rèn luyện thêm cùng với 31 câu bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh sau đây nhằm nâng cao năng lực Tiếng Anh của chính mình ngay lập tức thôi nào!

1. John cannot make a _______ khổng lồ get married khổng lồ Mary or stay single until he can afford a house và a oto.quý khách hàng vẫn xem: các bài tập luyện trắc nghiệm từ bỏ loại giờ đồng hồ anh tất cả đáp án

a. decide

b. decision

c. decisive

d. Decisively

2. She often drives very ________ so she rarely causes accident .

Bạn đang xem: Bài tập về từ loại trong tiếng anh có đáp án

a. carefully

b. careful

c. caring

d. Careless

3. All Sue’s friends và __________ came khổng lồ her buổi tiệc ngọt .

a. relations

b. Relatives

c. relationship

d. Related

4. My father studies about life & structure of plants & animals. He is a ……….

a. biology

b. biologist

c. biological

d. biologically

5. She takes the …….. for running the household.

a. responsibility

b. responsible

c. responsibly

d. responsiveness.

6. We are a very close-nit family và very ….. of one another.

a. supporting

b. supportive

c. support

d. supporter

7. You are old enough to lớn take _______ for what you have done.

a. responsible

b. responsibility

c. responsibly

d. irresponsible

8. He has been very interested in doing retìm kiếm on _______ since he was at high school.

a. biology

b. biological

c. biologist

d. biologically

9. Although they are twins, they have sầu almost the same appearance but they are seldom in __.

a. agree

b. agreeable

c. agreement

d. Agreeably

10. The more _______ và positive you look, the better you will feel.

a. confide

b. confident

c. confidently

d. Confidence

11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.

a. marry

b. married

c. marriageable

d. marriage

12. London is home to people of many _______ cultures.

a. diverse

b. diversity

c. diversify

d. diversification

13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.

a. attractive

b. attraction

c.attractiveness

d.attractively

14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.

a. rude

b. rudeness

c. rudely

d. rudest

15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.

Xem thêm: Nổ Hũ Xèng là gì? Bí kíp chơi Nổ Hũ Xèng thắng lớn

a. polite

b. politely

c. politeness

d. impoliteness

16. He is unhappy because of his --------------.

a. deaf

b. deafen

c. deafness

d. Deafened

17. His country has -------------- climate.

a. continent

b. continental

c. continence

d. Continentally

18. She has a -------------- for pink.

a. prefer

b. preferential

c. preferentially

d. Preference

19. Computers are -------------- used in schools và universities.

a. widely

b. wide

c. widen

d. Width

trăng tròn. I sometimes vì not feel -------------- when I am at a tiệc nhỏ.

a. comfort

b. comfortable

c. comforted

d. Comfortably

21. English is the language of --------------.

a. communicative

b. communication

c. communicate

d. communicatively

22. I have sầu khổng lồ bởi vì this job because I have no --------------.

a. choose

b. choice

c. choosing

d. Chosen

23. English is used by pilots khổng lồ ask for landing -------------- in Cairo.

a. instruct

b. instructors

c. instructions

d. Instructive

24. He did some odd jobs at home page --------------.

a. disappointment

b. disappoint

c. disappointed

d. Disappointedly

25. Don’t be afraid. This snake is --------------.

a. harm

b. harmful

c. harmless

d. Unharmed

26. During his --------------, his family lived in the United State.

a. child

b. childhood

c. childish

d. Childlike

27. Jachồng London wrote several -------------- novels on adventure.

a. interest

b. interestedly

c. interesting

d. interested

28. He failed the final exam because he didn’t make any -------------- for it.

a. prepare

b. preparation

c. preparing

d. Prepared

29. The custom was said lớn be a matter of --------------.

a. convenient

b. convenience

c. conveniently

d. Convene

a. absorbed

b. absorbent

c. absorptive

d. Absorb

31. As she is so -------------- with her present job, she has decided to lớn leave sầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *