Tiếp tục học tập 90 tự vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2) để nâng cấp vốn tự vựng chuyên ngành của chính bản thân mình nhé

Hôm nay toludenim.com sẽ tiếp tục chia sẻ 90 trường đoản cú vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng trước hết chúng ta phải học tập cần mẫn với ghi lưu giữ kĩ phần 1 đang rồi mới gửi lịch sự phần 2 nhé.

=> 90 từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp bạn ghi nhớ cùng thực hiện trường đoản cú vựng tiếng Anh hiệu quả

=> Những biến hóa báo tuyệt gặp ở trường bay bằng giờ Anh

*

90 trường đoản cú vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm:

Labor Employment và Management – Sử dụng và Quản lý lao động

- Annual leave (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con đường trở nên tân tiến sự nghiệp

- Compassionate leave (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi lúc tất cả người thân trong gia đình vào mái ấm gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung bỗng lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao rượu cồn trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cùng cung cấp bên trên quản ngại lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự sa thải nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao đụng loại gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tnhóc chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao động giữa người sử dụng lao rượu cồn cùng tín đồ lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ luân chuyển lao đụng (tỉ lệ vứt việc)

- Maternity leave sầu (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

- Paid leave sầu (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phxay tận hưởng lương

- Paternity leave (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinh con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

- Siông xã leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), & training) (n, pl) – Năm nhân tố ngẫu nhiên nhân viên cấp dưới nào cũng nên nhằm tiến hành công dụng công việc: thời gian (Time), kỹ thuật hoặc kĩ năng (Technique = Skill), khả năng (Talent = Ability) cùng đào tạo (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian ngủ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave sầu (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép ko lương

2. Salary and Benefits – Lương với phúc lợi xóm hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương về tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm cho thêm giờ đồng hồ, chi phí làm cho thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số chi phí thỏa thuận hợp tác trả cho người lao rượu cồn sản phẩm tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm làng mạc hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là tiền được trả sản phẩm tuần, đôi khi hằng ngày dựa trên mức tiền công theo tiếng, ngày hoặc tuần hoặc theo trọng lượng công việc hoặc một hình thức dịch vụ làm sao đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ từ bỏ vựng trên sẽ giúp bạn học giờ Anh chăm ngành nhân sự một cách cực tốt.Bạn rất có thể xem thêm phương pháp học tập từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anhcủa toludenim.com nhằm tiếp thu kiến thức được kết quả tốt nhất nhé. Chúc các bạn học giờ đồng hồ Anh thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *