Kế toán – Kiểm tân oán là một trong những trong số những ngành có nhu cầu tuyển chọn dụng tối đa hiện thời, tuy nhiên đề xuất tuyển chọn dụng ngành này của các chủ thể, tập đoàn béo cũng rất khắt khe cùng tiếng anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán là một giữa những kỹ năng bắt buộc mà các bạn ứng cử viên yêu cầu nắm vững nếu còn muốn thao tác làm việc cùng thăng tiến trong môi trường thiên nhiên hội nhập nước ngoài.

*

Tổng hợp 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, toludenim.com vẫn tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán kiểm toán theo bảng vần âm, hi vọng sẽ giúp chúng ta học tập trường đoản cú vựng chuyên ngành một giải pháp gồm hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Ngân sách phải trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người cung cấp Assets /’æsets/: Tài sản Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng vận kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền khía cạnh tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng Cash in transit: Tiền sẽ gửi Check & take over: nghiệm thu Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: Ngân sách chi tiêu tạo cơ bản dngơi nghỉ dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu lại cồn với đầu tư chi tiêu nlắp hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: túi tiền đợi kết chuyển Deferred revenue: Người tải đưa trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity & funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm bỏ ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá bán Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách hoạt động tài chính Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: túi tiền bất thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu VND Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính Financial ratgame ios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chủ yếu Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asphối costs: Ngulặng giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative sầu expenses: túi tiền cai quản doanh nghiệp lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài thiết yếu Intangible fixed asset costs: Nguyên giá gia tài cố định vô hình dung Instruments and tools: Công vậy, qui định trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội cỗ Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển Itemize /’aitemaiz/: mngơi nghỉ đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính Leased fixed asset costs: Nguim giá bán tài sản cố định và thắt chặt mướn tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ đề nghị trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chủ yếu lâu dài Long-term borrowings: Vay dài hạn Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu dài Long-term security investments: Đầu tứ hội chứng khoán nhiều năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với chi tiêu dài hạn Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận tự chuyển động SXKD Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản giữ rượu cồn khác Other long-term liabilities: Nợ lâu năm không giống Other receivables: Các khoản đề xuất thu khác Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn nhà ssống hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước Payables khổng lồ employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ chuyển động tài chính Purchased goods in transit: Hàng thiết lập sẽ đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản cần thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho Receivables from customers: Phải thu của chúng ta Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Chi tiêu bán sản phẩm Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán bán hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khân oán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt chờ xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes và other payables khổng lồ the State budget: Thuế cùng những khoản đề nghị nộp bên nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng gia tài Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người phân phối Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán phổ cập tuyệt nhất, thường xuyên được sử dụng vào các bước. Nếu bạn có nhu cầu được huấn luyện một bí quyết chuyên nghiệp về những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ anh Ship hàng đến quá trình, hãy ĐK theo liên kết sau để nhận support suốt thời gian học tập giờ anh dành cho những người đi làm nhé: toludenim.com/dang-ky-hoc/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *