Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nghĩa của từ clay, từ clay là gì? (từ điển anh

*
*
*

clay
*

clay /klei/ danh từ đất nung, sét (nghĩa bóng) khung người ngườito lớn wet (moisten) one"s clay uống (nước...) nhấp giọng ống điếu bởi đất nung ((cũng) clay pipe)
o hạt sét Loại hạt bao gồm đường kính lớn hơn 1/256 milimet. o (đất) sét; glinozon § absorbent clay : sét hấp thụ § acid treated clay : sét đã xử lý axit, sét đã axit hóa § activated clay : sét hoạt hóa § adsorbent clay : sét hấp phụ § anhydritic clay : sét anhiđrit § ball clay : sét cầu § banded clay : sét dải § bedded clay : sét phân lớp § boulder clay : sét tảng lăn § burned clay : sét nung § chalky clay : sét vôi, (đá) macnơ § chimãng cầu clay : kao lanh § colliod clay : sét keo § colloidal clay : sét dạng keo § effervescing clay : sét sủi bọt § fat clay : sét phệ § filtering clay : sét lọc § fire clay : đất sét chịu lửa, samot § flint clay : sét cứng (chịu lửa) § faundary clay : sét chịu lửa § iron clay : sét chứa sắt § kimeridge clay : sét kimeritgi § loess clay : sét lớt, sét hoàng thổ § long clay : sét dẻo § marly clay : sét macnơ § mottled clay : sét sặc sỡ § native sầu clay : sét nguyên ổn sinch § natural clay : sét tự nhiên § ochreous clay : sét ocrơ § plastic clay : sét dẻo § porcelain clay : sét sứ § pottery clay : sét sành § quick clay : sét trương § refractory clay : sét chịu lửa § rich clay : sét mỡ § rochồng clay : đá sét kết, acgilit § saliferous clay : sét chứa muối § sandy clay : sét lẫn mèo § schistous clay : sét phân phiến § selvage clay : sét ở ria § silty clay : sét bùn § slaty clay : sét (phân) phiến § soft clay : sét mềm § swelling clay : sét dính § varved clay : sét dạng dải § young martine clay : sét biển trẻ § clay blocking : tắc vày sét § clay control : khống chế sét § clay extender : chất gia tăng độ sét § clay gouge : vụn đá sét § clay mineral : khoáng vật sét § clay plug : nút sét § clay stabilizer : chất làm ổn định sét
*

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Foreplay Là Gì Foreplay Là Gì

*

*

clay

Từ điển Collocation

clay noun

ADJ. heavy | fine | soft | damp, sticky, wet | chimãng cầu, modelling

QUANT. lump

VERB + CLAY mould, shape She moulded the clay inkhổng lồ the shape of a head. | bake, fire | be made from/in/(out) of, make/mould sth from/in/out of a figure made of clay

CLAY + NOUN modelling | mould

PREP. in ~ plants that grow in damp clay

Từ điển WordNet


Oil & Gas Field Glossary

A term used for particles smaller than 4 microns regardless of mineral composition.

English Synonym & Antonym Dictionary

clayssyn.: Clay Henry Clay Lucius Clay Lucius DuBignon Clay cadaver corpse mud remains stiff the Great Compromiser
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *