Đề cương ôn tập Anh Vnạp năng lượng kăn năn 5 học tập kỳ II tiếp sau đây gồm những bài tập bổ ích giúp các bạn học sinh rất có thể xem thêm cùng luyện tập chuẩn bị xuất sắc mang đến kỳ thi học kỳ.

Bạn đang xem: Tải đề cương ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng anh theo từng unit

Các bài xích tập Anh Vnạp năng lượng được trình diễn theo từng dạng ví dụ. Mời chúng ta cùng ôn tập.


*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN KHỐI 5 HỌC KÌ II TÊN HS : ……………………………..LỚP.. ……. I.Em hãy khoanh tròn một từ không giống một số loại với các từ còn lại:1. warm weather cool cloudy2. bookshop airport post office welcome3. camping spring skiing fishing4. How What That Who5. wrote watched drew bought6. fever better cough toothache7. picnic badminton chess volleyball8. autumn usually spring winterII.Em nên chọn câu trả lời đúng bằng phương pháp khoanh tròn A,B,C hoặc D, rồiđiền tự kia vào chổ trống để chấm dứt câu:1.Alan & his friends __________to Tuan Chau Islvà last week. A.go B.are going C.went D.to lớn go2.They traveled to Hanoi ________bus. A.by B.in C.on D.with3.We are going ___________Ha Long Bay next Sunday. A.visit B.visited C.khổng lồ visit D.visiting4.How __________is it from here to lớn Hanoi?. A.often B.old C.many D.far5.What bởi vì you usually vày ________Autumn? A.on B.in C.at D.to6.What is the ____________lượt thích today? - It’s sunny & hot. A.seasons B.matter C.weather D.summer7.__________did you vì chưng last weekend? - I went to lớn the cinema. A.Where B.What C.How D.When8.Where___________you yesterday? - I was at trang chủ. A.are B.were C.is D.wasIII.Em hãy sắp xếp lại những từ bỏ sau để sản xuất thành câu gồm nghĩa:1.was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month.→………………………………………………………………….2.usually/ badminton/ in/ play/ I/ summer.→………………………………………………………………….3.weather/ in/ what’s/ the/autumn/ like/ ?→………………………………………………………………….4.month/ We/ last/ visited/ weekend/ Tuan Chau Isl&.→………………………………………………………………….5.National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow. →………………………………………………………………….6.did/ yesterday/ you/ what/ do/ ? →………………………………IV.Em nên chọn lựa trường đoản cú mang đến sẳn,điền vào chổ trống nhằm hoàn thành bài bác hộithoại: visit, How, far, train, going.A:What are you (1)_________this summer holiday?B:I’m going to (2)_________Ho Chi Minh City.AHow (3)________is it from here?B:It’s about 1,800 kilometers.A: (4)_________are you going?B:By (5)__________.IV.Em hãy trả lời những thắc mắc sau:1.Where were you yesterday?→………………………………………………..2.What’s the weather lượt thích today?→………………………………………………..3.What bởi vì you usually do in summer?→………………………………………………..4.What did you vì last night?→………………………………………………...5.What are you going khổng lồ bởi tomorrow?→………………………………………………...6.Where are you going next weekend?→…………………………………………………7.How far is it from your house lớn school?→………………………………………………...8.How bởi vì you go to school?→………………………………………………...ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN HỌC KÌ II TÊN HS : ……………………………..LỚPhường ……. I.Em hãy khoanh tròn một trường đoản cú khác các loại với những từ còn lại:1. thirty twelve twenty time2. Maths Music Lunch Science3. fruit juice fish noodles beef4. shoes jeans blouse shorts5. circus elephants bears monkeys6. trắng yellow dress red7. swing can jump climb8. supermarket post office stamps bookshopII.Em hãy lựa chọn lời giải đúng bằng phương pháp khoanh tròn A,B,C hoặc D, rồiđiền từ kia vào chổ trống nhằm chấm dứt câu:1.It’s time __________lunch, Mai. A.on B.for C.in D.from2.I go khổng lồ school ________seven o’cloông xã. A.at B.in C.on D.with3.He ___________TV in the evening. A.watch B.watches C.lớn watch D.watching4.Are you hungry? -_____________. A.Yes,please B.Yes, I vì C.Yes, I am D.Yes, thanks5.What’s father’s job? -_________________. A.She’s a doctor B.He’s a doctor C.He’s an doctor D.An doctor6.What ____________is it? - It’s xanh. A.time B.colour C.weather D.clothes7.How__________are these shoes? - They’re 40,00 dong. A.many B.much C.far D.old8.Why vì chưng you want khổng lồ go khổng lồ the bookshop? - Because I want some_________. A.stamps B.clothes C.books D.hamburgersIII.Em hãy sắp xếp lại những từ bỏ sau nhằm tạo thành thành câu gồm nghĩa:1.very/ I/ English/ much/ lượt thích.→………………………………………………………………….2.goes/ she/ to/ at/ school/ 7.00.→………………………………………………………………….3.teacher/ mother/ a/ is/ my.→………………………………………………………………….4.fish/ favourite/ is/ food/ my.→………………………………………………………………….5.do/ tiger/ not/ I/ lượt thích. →………………………………………………………………….6.zoo/ let’s/ the/ to/ go. →…………………………………………IV.Em nên chọn lựa trường đoản cú mang đến sẳn,điền vào chổ trống để dứt bài xích hộithoại: during, vị, when, sing, on.A:Do you lượt thích Music?B:Yes, I (1)_________.A(2)________vị you have sầu it?B:(3)_________Monday.A:What vày you vì (4)_________Music lessons?B:We (5)__________songs in Vietnamese & English.IV.Em hãy vấn đáp những thắc mắc sau:1.What time bởi you get up?→……………………………………………2.Would you lượt thích some milk?→…………………………………………....3.What is your favourite drink?→…………………………………………....4.Why vì chưng you lượt thích bears?→…………………………………………....5.What colour is your shirt?→…………………………………………....6.What time vày you go lớn school?→……………………………………………7.Do you go to school in the afternoon?→……………………………………………8.What’s your favourite food?→…………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN HỌC KÌ II TÊN HS : ……………………………..LỚPhường. ……. I.Em hãy khoanh tròn một từ khác các loại cùng với các từ còn lại:1. sister brother family2. my he your3. years eight five4. that what this5. windy rainy today6. fish mèo dogII. Em nên chọn lựa lời giải đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c,rồi viết từ bỏ kia vào chổ trông để dứt câu:1. A: _________old í she ? – B: She’s three years old. a. Who b. How c. What2. This is my father. __________name is Minh. a. My b. Her c. His3. There__________one living room in the house. a. is b. are c. am4. How__________dogs vày you have sầu ? a. old b. weather c. many5. It’s_________in Ho Chi Minh City today. a. weather b. sunny c. small6. I___________two dogs and three cats. a. have b. has c. am7. There__________two bedrooms in my house. a. is b. are c. have8. Nga____________three dolls. a. have b. has c. isIII. Em hãy sắp xếp các từ đến sẳn để chế tạo ra thàmh câu trả chỉnh:1. sister/ is/ my/ this.→……………………………………………..2. sunny/ It’s/ and/ in/ windy/ Hue/ today.→……………………………………………..3. name/ Phong/ his/ is.→……………………………………………..4. mant/ I/ toys/ have sầu.→……………………………………………..5. bathroom/ is/ there/ one/ house/ the/ in.→…………………………………………….6. has/ Alan/ balls/ three.→…………………………………………….IV. Em hãy hoàn thành bài đối thoại, dùng từ mang đến sẳn: dog, two, many, have sầu, some.A: Do you (1)__________pets, Nam ?B: Yes, I have (2)___________pets.A: How (3)____________pets vì chưng you have ?B: I have sầu two cats and (4)_____________. What about you ?A: I have a fish & (5)____________birds.V. Em hãy vấn đáp những câu hỏi sau:1. How old are you ?→…………………………………………….2. What’s your name ?→…………………………………………….3. How’s the weather in Hue today ?→…………………………………………….4. Do you have sầu pets ?→…………………………………………….5. Do you have sầu toys ?→…………………………………………….6. What toys bởi vì you have sầu ?→…………………………………………….Full name: ___________________ Mark:Class: 5 Test 11. Tiông xã (V) the best answer. 1. Laura ________________ a student. A. is B. am C. are 2. She _____________Music because she wants lớn sing A. lượt thích B. likes C. doesn’t like 3. Tom was born ___________September 15th 1998 A. in B. on C.at 4. My mother is a _____________. She works at Bach Maihospiter A. TeacherB. farmer C. docter 5. My friover, Lisa, is __________ nước Australia. She is Australian A. on B. from C. at2. Reoder khổng lồ make sentences. 1. Where/ from/ is/ Alan/ ?/ ___________________________________________ 2. old/ is/ mother/ your/ How/ ?/ ___________________________________________ 3. student/ Kim lien Primary School/ you/ Are/ at/ a/ ?/ ___________________________________________ 4. father/ Where/ work/ your/ does/ ? / ___________________________________________ 5. born/ 1995/ was/ on/ I/ January 5th/ ./ ___________________________________________3. Tiông chồng the correct sentence. 1. A. He’s from Australian B. He’s from nước Australia 2. A. How many people is there in your family ? B. How many people are there in your family ? 3. A. What subject bởi you lượt thích ? B. What bởi you like subject? 4. A. When were you born ? B. How old were you born ? 5. A. Where does he lives ? B. Where does he live ?4. Complete the dialogue. Tom: Hi. My _______Tom. I’m ________________America. Alan: Hi, Tom. I’m Alan. Nice to meet you. Tom: Nice khổng lồ meet you, ___________. ___________ are youfrom, Alan. Alan: I’m from Singapore. Are you a student at this school ? Tom: No, I am __________________. My father works at thisschool. He is ______________teacher.5. Questions và answers. Questions Answers 1. How many people are there A. He is a factory worker. in your family ? B. I was born on July 7th 2. What does your father do ? 2000. 3. How old is he ? C. She lives in HCMC. 4. When were you born ? D. He’s from Singapore. 5. Where does she live ? E. I like playing games. 6. What vày you want khổng lồ be ? F. I want to be a farmer. 7. What vì you lượt thích ? G. There are five people in 8. Where is he from ? My family. H. He’s fifteen.6. Read the passage & tiông chồng (v) the best answer. There are four people in my family: my parents, my brother andme. My father is a worker. He works in the factory. My mother is anurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is sixteenyears old. He goes khổng lồ Nguyen Trai High School. I am a student, too. Igo to Thang Long Primary School. 1. How many people are there in her family ? A. There are five. B. There are four. C. There are three. 2. What does her father bởi ? A. He’s a worker. B. He’s a teacher. C. He’s a nurse. 3. Where does her mother work ? A. She works in a factory. B. She works in a school. C. She works in a hospital. 4. How old is her brother ? A. 14 B. 15 C. 15 5. What school does đậy go lớn ? A. Nguyen Trai High School B. Thang Long Primry School C. Nguyen Trai Primay SchoolFull name: _____________ Mark:Class: 5 Revision kiểm tra 2I. Chọn tự khác các loại cùng với hầu hết từ bỏ còn lại1.A.May B.April C.June D.Mai2.A.playing B.badminton C.swimming D.doing3.Afather B.worker C. farmer D.teacher4.A.read B.write C.letter D.sing5.A.headabít B.tooth C.eye D.headII.Tyên tự tất cả phần gạch chân phân phát âm không giống với những trường đoản cú còn l ại6. A china B.Singgapore C.five sầu D.like7 .A. better B. ten C.fever D.went8 .A.six B swlặng C. dinnerD.sometimes9. Abadminton B play C.many D.sang10.A.student B. funny C.mum D.SundayIII.Chọn lời giải đúng nhất để điền vào nơi trống.11.____ name is Nguyen Hoai vệ Nam. A. Our B Their C. His D. Me12.He is ______ Hanoi . A.of B.at C.on D. from 13.He was born ______september 20th 1980 A.at B.on C.in D.from14.He is an __________ at Thang Long Factory . A.student B.farmer C.worker D.engineer15.His sister is an ________ too. A.engineer B. singer C.dancer D.nurse16.Lili is ________ to music . A.listen B.listening C.listened D.listens17.What ______ you doing ? A.vì chưng B.did C .are D.were18.We were ____the Song festival yesterday . A.in B.on C.lớn D.at19.I _____ go swimming because I can not swyên. A.never B.often C.sometimes D.usuallyđôi mươi.How ______ does she ride a xe đạp in the park? A.many B. often C.sometimes D.old21.

Xem thêm: Trải nghiệm các trò chơi khủng tại cổng game RikVip

What is the matter _________ you? A.for B.khổng lồ C.with D.on22.I have sầu _____ cough A.The B. a C.an D23. He ___ homework lastnight . A.does B.vày C.will bởi D.did24._______ did you start school? -In 2002. A.Where B.How C.What D.When25.I’m going _______ my aunt next Sunday. A.visit B.to lớn visit C.visited D.visiting.26.What _____ you vị last weekend? A.do B. were C. did D. have27 .Where ___ you last night ? A. was B.were C. did D. do28 .I ___to lớn the cinema last weekover . A.goed B.go C.went D.going29.His name ____ Tuan Anh . A.was B.were C.are D.is30.He is _____ Vietnam A.from B.at C.on D.inIV. Đọc đoạn vnạp năng lượng sau cùng chọn lời giải đúng để ngừng câu.Next weekover Tom & his friends are going lớn Sam Son .They aregoing to lớn travel by car.They’re going lớn stay in a khách sạn and haveseafood there .They’re going to swlặng and take photos.They’re goingto lớn buy some souvenirs for their families.31.Tom and his ___ are going to lớn visit Sam Son. A.family B.uncle C. friends D.siter32.They are going to travel by __________ A.bus B.car C.bike D.bike33.They are going to have______________ A. bread B.meat C.milk D.seafood.34 They are going to________ photos A.take B.have sầu C.buy D.play35. They are going lớn buy some souvenirs for their__________. A.families B.friends C.teachers D.siters -The end-Full name: _____________ Mark:Class: 5 Revision demo 32.Tiông xã the correct sentences .1. What’s the matter with he? What’s the matter with him?2. I have a sorethroat . I have sorethroat.3. What you did yesterday? What did you vì chưng yesterday?4. You should keep warm. You should to lớn keep warm.5. How long you are going to stay there? How long are you going khổng lồ stay there?3.Select and tiông xã A,B,C or D.1. What is the matter _________ you? A.for B.khổng lồ C.with D.on2.I have _____ cough A.The B. a C.an D3. He ___ homework lastnight . A.does B.bởi vì C.will vì D.did4._______ did you start school? -In 2002. A.Where B.How C.What D.When5.I’m going _______ my aunt next Sunday. A.visit B.to lớn visit C.visited D.visiting.4.Complete the dialoge . OK shouldn’t should headabịt seeA: What is the matter with you ,John ?B:I have a (1)__________.A:That;s too bad .Why don’t you (2)_____ adoctor.?B:Don’t worry .A:I will be (3)__________.B:You (4)______ go to lớn school today.B: All right .I;ll stay at trang chủ .A: And you (5) _____ take some aspirins.B: Good idea.Thankyou ,Lindomain authority.5.Read the passage ang tiông xã true or false .Tom lives in London.Lat week ,he arrived in Vietnam.He visitdsome old street s in Hanoi .Then , he travelled khổng lồ Nha Trang.Heenjoyed the seafood there .Now he is in Hue .He is staying in ahotel.This Sunday he is going to lớn see citadel.Next week he is goinglớn fly to lớn Ho Chi Minh City.He is going khổng lồ visit Dam Sen Park.Heis going lớn buy some souvenirs for his families and friends.1.Tom lives in Vietnam giới.2.Last week he visitted some old streets in Hanoi .3.He loved the seafood in Nha trang .4.He came to see citadel in Hue last Sunday.5.He is going to lớn Dam Sen Park in Ho Chi Minh City.Exercise 3.Select and tick ( V) the letter A,B,Cor D.1.His name ______Quoc Anh . A.was B.is C. are D.were2.He is _______ Vietnam . A.from B. at C.on D. to lớn th3.I was born _______september trăng tròn 1980. A.from B.at C. on D. in4.Lam is a _______At ThangLong Primary School. A. student B.farmer C.worker D.postman5.His sister is a/an _______At Bach Mai Hospital. A.Nurse B.singer C. dancer . D.engineer.Exercise 4.Complete the dialogue. Does her she where worksA: What is your mother name?B:_______(1) name’s Huong .A:How old is __________? B:She’s thirty-seven.A: What (3) _____she do?B:She’s a nurse .A(4)_______does she work?B:She (5) _________at Bach Mai Hospital.Exercise 5.Read the passage and tichồng (v ) True or False .Laura is my pen friover .She is from London .She is English .She isthirteen years old .She studies many subjects such as English,Maths ,Sicence ,Art and Music .She likes Art the most because shewants lớn be an artist.1.Laura is from England.2.She is 3 years old.3.She studies some subjects.4.Art is her favourite subject.5.She wants lớn be an artist.Exercise 6. Write about yourself ,using these suggestios. Name Age Nationality AddressPhần II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (15 điểm)Những bài tập 1 : Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ bỏ không giống với từcòn sót lại trong mỗi đội tự sau.Ví dụ : A. One B. Nine C. Four D. Fine1. A. warm B. wind C. snow D. cloud2. A. am B. is C. are D. and3. A. breakfast B. eat C. dinner D. lunch4. A. my B. you C. he D. she5. A. blue B. red C. sky D. whitecác bài tập luyện 3 : Em hãy xong đoạn đối thoại sau, sử dụng các từcho sẵn.A: I’m (1)……hungry…B: Would you lượt thích a (2)……………?A: No,(3)………………...B: What (4)…………you lượt thích ?A: I’d like some (5)………………B: Here you are.A: (6)……………you very much.B: That’s all right.phần III. ĐỌC HIỂU (5 điểm)Em hãy xem thêm và ngừng đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn vàonhững vần âm A, B, hoặc C để lựa chọn tự thích hợp tốt nhất.Nga and Hoa (1)…are.. cthất bại friends. They are studying in (2)…….same primary school. Nga is in class 5A but Hoa is in class 5B.Nga và Hoa love sầu skipping rope very much. At break time, they often(3)………. skipping rope in the school yard (4) ……… their friends.Sometimes when it (5)……., they stay in their classes và read shortstories or talk. Nga và Hoa hope to lớn learn in the same class when (6)……. move to grade 6.1. A.is B. are C. am2. A. the B.a C. an3. A. play B.go C. do4. A.và B.in C. with5. A.rain B.rains C.rainny6. A. they B. she C.themBài 1: Chọn đáp án đúng nhất để chấm dứt câu dưới đây.(20đ)It’s never .................( cold/ warm/ hot/ cool)in summerMy father is a ...............( worker/ farmer/ doctor/ teacher) .He workshard in the field.Listen ! The girl .................( listens/ is listening / are listening) thepiano.This exercise is the .................... (easy / easier / easyest / easiest) ofthe twoShe sometimes goes lớn school.......... ( by/ khổng lồ / on / in ) foot.He ............(watches / watched / watching/ watch) T.V late last nightso he’s very tired .I ................( should / can/ can’t/ must ) go to lớn school because I’m ill.She lives ...........( in / on / near / at) the sea.Cuong is the........ ( strong/ strongest / stronggest / the most strong) inmy class.When she was 10, she learned English..........( in / on / at) school.Hue is siông xã. She should........... (drink/ take / eat ) some aspirin.Could you tell me the way...........( on / at / to/ in ) the sneareststation?Nguyen Du is a famous writer. He ........( is / are/ was/ isn’t) born inHa Nam.Let’s .............( play/ go / vì / have) camping - That’s a good idea.Mary/ going/ to/ next weekend/ visit/ her parents/ is.Mary is going to lớn her parents visit next weekkết thúc.Mary is going to visit next weekover her parents.Mary is going khổng lồ visit her parents next weekend.d.Mary is going her parents to lớn visit next weekkết thúc.16 . My mother gets up late. Maybe she’ll be late.......( for/ in / to)work.17 . What’s the matter .......( with/ to/ at / for) your eyes ?18 . Do you want .......( became/ lớn become / become) a good pupil ?19 . Two years ago, I.........( was/ wene/ am) 8 years old.trăng tròn . My English is.......... ( better/ good / gooder) than yours.Bài 2. Viết lại những câu sau sử dụng từ gợi nhắc đến trước cơ mà khônglàm thay đổi nghĩa của câu(5đ)1 . It was sunny yesterday.-> It wasn’t....................................................................2 . Mr và Mrs Brown are old.- > Mr và Mrs Brown are.............................................3 . My class had 45 pupils last year.-> There..........................................................................4 . You should get up early everyday.-> You shouldn’t............................................................5. An orange is bigger than an egg.-> An egg is......................................................................Bài 3: Đọc kỹ đoạn văn uống sau(10đ)Thu was born in Nam Dinch in 1995. Her parents are Mr. Hoang andMrs.Tkhô hanh . They’re both teachers.Her brother và sister are students. They’re Hai và Mai. They’restudying at the National University in Hanoi now. And Thu, she’sliving with her parents in Hai Phong.Thu is a pretty girl with long, blachồng hair. She’s very good at Englishand Math . At school, she has many good friends. She likes listeningto pop music and reading books in her không lấy phí time.A.Hoàn chỉnh các câu tiếp sau đây cùng với đọc tin trên đoạn văn.1 . Thu now lives in .........................................................................2. Her brother now lives in...............................................................3 . Her favourite subjects are............................................................4 . Her hair is....................................................................................5 . She enjoys....................................................................................B. Trả lời những câu hỏi sau :1 . Where was Thu born?.....................................................................................................................2 . How old is she now ?.....................................................................................................................3 . How many people are there in her family ?.....................................................................................................................4 . What does her sister vì ?.....................................................................................................................5. What does she lượt thích doing in her freeFull name: _____________ Mark:Class: 5 Revision chạy thử 4các bài luyện tập 1 : Em hãy khoanh tròn vào vần âm có một từ không giống vớitừ bỏ còn sót lại trong những đội tự sau.lấy ví dụ như : A. One B. Nine C. Four D. Fine1. A. warm B. wind C. snow D. cloud2. A. am B. is C. are D. and3. A. breakfast B. eat C. dinner D. lunch4. A. my B. you C. he D. she5. A. xanh B. red C. sky D. Trắng Bài 2.Tyên ổn t ừ c ó ph ần g ạch ch ân ph át âm kh ác v ới c ác t ừc òn l ại 6. A.music B.student C.subjectD.during7. A.Why B.Who C.WhenD.What8. A.table B.bag C.manyD.have9. A.Six B.fifteen C.sisterD.five10.A.June B.Sunday C.lunchD.mumBài 2: Chọn lời giải đúng độc nhất vô nhị nhằm kết thúc câu sau đây.(20đ)11. What is the matter _________ you? A.for B.lớn C.with D.on12..I have _____ cough A.The B. a C.an D13. He ___ homework lastnight . A.does B.bởi vì C.will vày D.did1._______ did you start school? -In 2002. A.Where B.How C.What D.When15I’m going _______ my aunt next Sunday. A.visit B.to visit C.visited D.visiting.16.His name ______Quoc Anh . A.was B.is C. are D.were.17.is he____ Vietphái mạnh . A.from B. at C.on D. khổng lồ th.18. .I was born _______september đôi mươi 1980. A.from B.at C. on D. in19Lam is a _______At ThangLong Primary School. A. student B.farmer C.worker D.postman20is sister is a/an _______At Bach Mai Hospital. A.Nurse B.singer C. dancer . D.engineer25.I’m going _______ my aunt next Sunday. A.visit B.khổng lồ visit C.visited D.visiting.26.What _____ you vày last weekend? A.bởi B. were C. did D. have27 .Where ___ you last night ? A. was B.were C. did D. do28 .I ___to lớn the cinema last weekend . A.goed B.go C.went D.going29.His name ____ Tuan Anh . A.was B.were C.are D.isphần III. ĐỌC HIỂU (5 điểm)Em hãy tham khảo với hoàn thành đoạn văn uống sau bằng phương pháp khoanh trònvào những vần âm A, B, hoặc C nhằm chọn từ bỏ thích hợp tuyệt nhất .Nga & Hoa (1)…are.. cthua trận friends. They are studying in (2)…….same primary school. Nga is in class 5A but Hoa is in class 5B.Nga và Hoa love sầu skipping rope very much. At break time, they often(3)………. skipping rope in the school yard (4) ……… their friends.Sometimes when it (5)……., they stay in their classes và read shortstories or talk. Nga and Hoa hope lớn learn in the same class when (6)……. move to grade 6.30 A.is B. are C. am31 A. the B.a C. an32 A. play B.go C. do33 A.and B.in C. with34A.rain B.rains C.rainny35 A. they B. she C.themI.Circle the odd one out. 1.A.Vietnamese B. Japanese B. Singaporean B. Engl& 2.A.seven B.first B. tenth B. eighth 3.A.on B.it B. in B. at 4.A.singer B. dancer B. she B. engineer 5.A.doctor B. hospital B. nurse B. bookcửa hàng II.Read & answer the questions: My friend ‘s name is Nguyen Tuan Anh.He is thirteen years old.he was born on 5th November 1995 in DaNang.He lives at 15 Hoang Hoa Tham street, DaNang.He is a student at Sao Mai Primary School.His favourite subject in school is English. Answer the questions: 1.What is his name? ………………………………………………………… 2.How old is he? …………………………………………………………. 3.Where was he born? ………………………………………………………… 4.What is his address? ………………………………………………………… 5.When was his born? ……………………………………………………….. III.Complete the sentences: 1.I’m from Vietphái mạnh.I’m Vietnam_ _ _ 2. A: Wh_t’s the d_te tod_y? B: It’s _pril 20th 3..Lindomain authority is from ______.She is_______4. I was born on___________________5.My sister was born _____ 2nd July6. A __________ teaches in a school7.A farmer _________ on a farm8.Mr Minch & Mrs Lan are doctors. They work in a ___________9.My father is a _____________10.When is your ____________? B:It’s on December 12thIV.Choose the correct wordsto complete the dialog: Hospital,name ,work,nurse doA:What is your sister’s (1)________?B:She is Loan.A:What does she (2)____________?B:She is a(3)_____________.A:Where does she (4)_________?B:She works in a(5)___________in the city.V.Choose the corect sentence:1:A:My name’s is Lan. B:My name’s Lan. C:I am is Lan. D:I’m is Lan.2.A:My birthday is in 24thApril 1995. B: My birthday on 24thApril 1995. C: My birthday in 24thApril 1995. D:My birthday is on 24thApril 1995.3.A:I am a student .I work in a hospital. B:She is a teacher .She teaches in a primary school. C:He is a doctor.He works in a factory. D:Mr Lam và Mr Hung are dancers.They work on a farm.4.A:Tuan is from vietnam giới.He is Vietnamese. B:Alan is from Singaporean.He is Singapore. C:Peter is america.He is English. D:Linda is English.She is Englvà.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *