*

... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7 hk2

0 marks) 1. b 2. c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... MARKS: KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN HAI HỌC KÌ I Năm học tập 2 013 -2 014 Môn Anh văn Kân hận Thời gian có tác dụng 45 phút Họ tên học viên …………………………………………… Lớp …… I Underline the correct word khổng lồ fill in the blank (2 ) ... B A is lives 11 .30 am T BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45’ Lời phê thầy, cô I Find the word that has different sound from the others & circle it.(1ms) (H·y khoanh trßn nh÷ng...
*

... trung học cơ sở ………………… B A is lives 11 .30 am T KIỂM TRA TIẾT LẦN / HK I - NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn Tiếng Anh Lớp ( Tuần :13 ; Tiết : 37) Mã phách: Họ thương hiệu :………………………………………………………………… Lớp : A…  ... to underline (3 ms) : 1- A 2- D 3-D 4-B 5-C 6- D 7-C 8-A 9-C 10 -A 11 -C 12 -C II) Complete the sentences with the correct size or tense of the verbs in the box (1m) ( 1- gets ; 2- have ; 3- washes ; ... six twenty 1/ Mai is a A student B teacher C doctor D nurse 2/ She is in grade A .6 B.7 C.8 D.9 3/ She washes her face at A.5.30 B .6 C 5.35 D .6 .20 4/ She is A 12 B 13 C .14 D .15 5/ she...
*

*

... T0 02: A A C D C C C B D 10 D 11 B 12 B 13 C 14 C 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 B 21 A 22 A 23 A 24 A 25 B 26 B 27 D 28 C 29 D 30 B 31 B 32 D 33 D 34 B 35 C 36 A 37 D 38 C 39 B 40 A 11 A 12 A 13 ... THE END ĐÁPhường ÁN KIỂM TRA 45’ UNITS 4, 5, Đáp án T0 01: A B C D C D D A C 10 .B 11 C 12 D 13 B 14 D 15 D 16 D 17 B 18 B 19 C 20 C 21 A 22 A 23 C 24 C 25 C 26 A 27 D 28 A 29 D 30 D 31 A 32 A 33 B 34 ... D C A C D B D C 10 B Đáp án T004: C D C 10 C 11 A 12 A 13 A 14 A 15 C 16 A 17 D 18 A 19 D 20 D 21 A 22 A 23 B 24 B 25 C 26 B 27 B 28 B 29 D 30 D 31 B 32 B 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 B 39 C 40...
*

... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN – HỌC KỲ I 0 .25 X 40 = 10 points A PHONETICS D C C A B VOCABULARY AND STRUCTURES A C C B A 10 B 11 C 12 A 13 D 14 D 15 A 16 B 17 D 18 B 19 A 20 D 21 C 22 C Page 23 ... _ Lớp: Trường: QUỐC TẾ Á CHÂU KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ I (LẦN 2) NĂM HỌC: 2 014 2 015 Ngày: / / 2 014 Chữ ký kết GT Chữ ký kết GT SỐ THỨ TỰ Môn: Tiếng Anh Lớp 11 Số ký kết danh SỐ MẬT MÃ ... being 24 B  participate 25 A  Having broken 26 B  learn 27 representatives 28 stimulation 29 Literacy 30 voluntarily C WRITING 31 The lifeguard advised us not to swyên too far from the shore 32...
... correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 1. 0 marks) 1. b 2.

Xem thêm: Ký Hiệu Ctns Là Gì ? Ý Nghĩa Của Cụm Từ Viết Tắt Ctns Ctns Có Nghĩa Là Gì

c 3.b 4.a II ( Each correct sentence getting 0 .25 mark: 0 .25 m x = 2. 0 marks) 1. d 2. b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.c 8. c III ( Each correct sentence ... yên ổn B A is lives 11 .30 am T BI KIM TRA TIT S Mụn: Ting Anh Thi gian: 45 Li phờ ca thy, núm I Find the word that has different sound from the others và circle it.(1ms) (Hãy khoanh tròn từ phát ... x = 2. 0 marks) , She used khổng lồ live sầu in ThanhMinc 2/ They didnt go to lớn school 3/ We should study harder this semester 4/ Kim Tan town is getting more beautiful now Iv a Choose (1, 5ms) 0 ,25 ì6 =1, 5ms...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... Games? A In 19 00 B In 19 60 C In 19 80 D In 20 00 Question Answer Question 21 22 23 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Answer Full name: Class 12 : ENGLISH ... Animals” Answers : 4-3 11 16 21 26 31 36 12 17 22 27 32 37 13 18 23 28 33 38 14 19 24 29 34 39 10 15 20 25 30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TEST 45 MINUTES NO Name:………………………… Class: 12 … Read the passage ... Câu 28 : A raised B studied C played D dropped Câu 29 : A habitat B campus C danger D cactus Câu 30: A pots B caps C locks D dreams ANSWERS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...
... D An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Read the ... participated An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Choose ... muscles An Luong High School 45’ Test-No .2- First Term 2 014 -2 015 Class :11 …… A Name:…………………………………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I Grammar...
... only on special occasion This …………………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 12 –SỐ -HKI Thời gian : 60 phút ít NH 2 0 12 -2 013 Pichồng out the word which has the underlined part pronounced differently ... …………………………………………………………………………………………… 11 0) Someone will serve the students The …………………………………………………………………………………………… 11 1) It was a wonderful present I was extremely grateful for it It was …………………………………………………………………………………………… 11 2) ... 24 …no one seemed lớn notice my existence I 25 … felt so lonely Fighting back tears, I ran baông xã to lớn my room, thinking I would never feel at trang chính at college 21 A walk B walking C walked D wall 22 ...
... Exercise 2: Circle one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to lớn be correct 21 We used to lớn go fish on this river when we were small children a b c d 22 I look ... b.deaf c retarded d.disabled 11 .Jane for the telephone company but now she has a fob at the office a was used to work b used for working c used to lớn work d.was use khổng lồ work 12 .A teacher is a person ... was broken two days ago Câu 28 : My parents were very pleased when they read my school _ A paper B diploma C report D exam Câu 29 : Schooling is from the age of to lớn 14 in Viet Nam A compulsory...
... admitted THE END! GOOD LUCK TO YOU! CLASS: 11 C NAME: ………………………………………  MARKS READING: (1, 25 ms) Saturday, November 19 th, 2 011 ONE PERIOD TEST TEACHER’S REMARKS Read the passage carefully ... fundraising dinner held annually in June 31 A 13 B 30 C 33 D 23 32 A B C D 33 A 19 88 B 19 89 C 19 98 D 19 99 34 A students B singers C souvenirs D volunteers WRITING: (1, 5 ms) Rewrite each sentence in reported ... School Name: ……………………………… Class: 11 A… C presented C would C producer C award C made D participated D could D director D difficulty D had 45 MINUTE TEST (No .1) CODE: 12 4 I Pronunciation A question...
... Trường trung học cơ sở …………… Lớp: 8a_ Họ tên: _ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (LẦN 2) Năm học: 2 0 12 -2 013 MƠN: TIẾNG ANH Điểm Thời gian có tác dụng bài: 45 phút I Write the sentences, using the cue words (2, 0pts) Lan / ... TG (20 02, Saturday,January, the summer ……) *FOR(khoảng):đứng trước khoảng TG(minutes,hours ,20 years……) 6)Các dạng so sánh: a.So sánh bằng:S1+be+As+Adj+As+S2 b.So sánh hơn: S1+be+Adj(er)+S2 S1+be+more+Adj+than+S2 ... S+be+becoming+Adj(er)….(trlàm việc nên) Why+do/does/did+S+V1…………? Because+S+V1/ VS-ES/V2-ED……… *Used to+V1…… 8) Câu tường thuật: *S+asked/ told+O+To infinitive…… *S1+said+S2+should+V1……………… *Lưu ý:Lúc viết sang câu tường...
Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm đồ vật lý lớp 10 nâng cao de kiem tra 1 tiet lan 2de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa 12de kiem tra 1 tiet lan 2 hoa hoc 12de kiem tra 1 tiet lan 2 học kì 1 tiếng anh 10đề đánh giá 1 tiết lần 2 hk2 lop 11đề soát sổ 1 máu lần 2 tiếng đồng hồ anh 8tổng vừa lòng đề thi hki giờ đồng hồ anh lớp 7 with keyđề thi bình chọn 1 ngày tiết – lần 2 môn thi giờ đồng hồ anh 12 pdfbộ đề bình chọn 1 máu tân oán 11 đại chu kỳ hai học tập kỳ 1đề khám nghiệm 1 máu toán thù 2đề bình chọn 1 tiết chương thơm 2 đại số 8đề khám nghiệm 1 ngày tiết cmùi hương 2 đại số 9đề kiểm soát 1 máu chương thơm 2 hình học 6đề đánh giá 1 ngày tiết chương thơm 2 đại số 12đề kiểm tra 1 máu lần 1 giờ anh lớp 7Nghiên cứu vớt sự thay đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng phân bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua sắm và chọn lựa CT CPhường Công Nghệ NPVGiáo án Sinch học 11 bài 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANPhát hiện tại đột nhập dựa vào thuật toán thù k meansNghiên cứu kĩ năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập tài liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu phép tắc Review hệ thống bảo đảm an toàn bình yên khối hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 dìm dạng rui roTổ chức và buổi giao lưu của Phòng Tư pháp trường đoản cú trong thực tế thức giấc Prúc Tchúng ta (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh thị xã Phù Yên, thức giấc Sơn La (Luận văn uống thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: Tiêu hóa sống cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: Tiêu hóa sinh hoạt cồn vậtNguyên ổn tắc phân hóa trách rưới nhiệm hình sự đối với bạn bên dưới 18 tuổi phạm tội trong quy định hình sự toàn nước (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện nay hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinch học 11 bài 14: Thực hành phạt hiện tại hô hấp sống thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agringân hàng Trụ sở Sài Thành từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng nắm tắt vnạp năng lượng bản trong trái tim bà bầu võ thuật cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ tết điểm sáng bình thường với phương châm của ngành ruột vùng tmáu minch về bé trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 cthị trấn cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve bé trau củ bài xích ca ngắn thêm đi trên bến bãi mèo sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê bao gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem lẩn thẩn van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *