Đề thi học kì 1 Tin học tập 1một năm 2021 - 2022 tất cả 3 đề kiểm soát quality cuối kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11 hk1 có đáp án

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Tin học được soạn với kết cấu đề khôn xiết đa dạng mẫu mã bao gồm cả tự luận với trắc nghiệm, bám sát nội dung công tác học tập trong sách giáo khoa. Thông qua cỗ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tin quý thầy cô và các em học sinh gồm thêm các tư liệu ôn tập củng thế kỹ năng và kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng mang đến kì thi sắp tới đây. Vậy sau đó là câu chữ chi tiết đề thi HK1 Tin 11, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại trên đây.


Đề thi học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 11 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học kì 1 lớp 12 môn Tin học

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬPhường TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP. TRÌNH

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

8

CHỦ ĐỀ 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 25

21, 22

CHỦ ĐỀ 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẬP

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

PHẦN II

Cộng điểm

3.25

2

2.75

2

Đề thi học tập kì 1 môn Tin học lớp 12

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: Lập trình là

A. áp dụng kết cấu dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ xây dựng ví dụ để biểu đạt dữ liệu cùng biểu đạt những thao tác của thuật toán.B. sử dụng kết cấu dữ liệu với những lệnh của ngôn ngữ xây dựng ví dụ để diễn đạt tài liệu.C. áp dụng những lệnh của ngữ điệu lập trình sẵn rõ ràng nhằm diễn đạt dữ liệu với mô tả các làm việc của thuật tân oán.D. áp dụng cấu trúc tài liệu nhằm biểu đạt dữ liệu với mô tả các thao tác của thuật toán.


Câu 2: Ngôn ngữ lập trình là

A. ngôn từ dùng để biểu đạt bài bác tân oán.B. ngữ điệu dùng để viết lịch trình.C. ngôn ngữ dùng để làm desgin thuật tân oán.D. ngữ điệu dùng để làm nói.

Câu 3: Chức năng của lịch trình dịch là

A. Nối kết công tác mối cung cấp cùng với công tác đích mang đến thứ tiến hành.B. Chuyển thay đổi chương trình đích quý phái công tác mối cung cấp.C. Chuyển thay đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ không giống quý phái ngôn từ sản phẩm.D. Dịch chương trình đích quý phái ngữ điệu sản phẩm công nghệ mang lại lắp thêm gọi và tiến hành.

Câu 4: Biên dịch được triển khai bằng cách

A. Duyệt, phạt hiện nay lỗi. Dịch toàn thể lịch trình nguồn thành một chương trình không giống.B. Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh vào chương trình nguồn. Dịch toàn thể lịch trình mối cung cấp thành một công tác đích có thể tiến hành bên trên thiết bị với tàng trữ để sử dụng trong tương lai.C. Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo sau trong chương trình mối cung cấp. Thực hiện tại những lệnh vừa biến đổi được.D. Duyệt, vạc hiện lỗi, bình chọn tính chính xác của lệnh trong lịch trình mối cung cấp. Dịch toàn cục công tác mối cung cấp thành một lịch trình đích có thể tiến hành bên trên lắp thêm và lưu trữ để sử dụng trong tương lai.

Câu 5: Các nhiều loại chương trình dịch là

A. Hợp dịch cùng biên dịch. B. Thông dịch và biên dịch.C. Biên dịch cùng diễn dịch. D. Thông dịch và thích hợp dịch.


Câu 6: Các nhân tố cơ phiên bản của ngôn ngữ xây dựng là

A. Cú pháp với ngữ nghĩa. B. Cú pháp.C. Bảng chữ cái, cú pháp với ngữ nghĩa.D. Bảng chữ cái cùng ngữ nghĩa.

Xem thêm:

Câu 7: Hằng được định nghĩa

A. Là đại lượng có mức giá trị ko đổi trong quá trình triển khai chương trình.B. Là đại lượng số thực có mức giá trị ko thay đổi lúc tiến hành lịch trình.C. Là đại lượng số nguyên có mức giá trị ko thay đổi Lúc tiến hành công tác.D. Là đại lượng có giá trị đổi khác vào quy trình thực hiện lịch trình.

Câu 8: Chọn tuyên bố không đúng.

A. “TIN HOC” là hằng xâu. B. 15 -13 là những hằng nguyên.C. 4.0 0.523 là những hằng thực. D. ‘TIN HOC’ là hằng xâu.

Câu 9: Có mấy loại hằng?

A. 1 B. 2C. 3 D. 4

Câu 10: Cấu trúc một chương trình bao gồm mấy phần?

A. 2 B. 3 C. 4D. 1

Câu 11: Chọn tuyên bố sai.

A. Phần khai báo hiện có thể bao gồm hoặc không.B. Phần knhì báo tlỗi viện có thể có hoặc ko.C. Phần khai báo thương hiệu chương trình cần phải bao gồm.D. Phần thân công tác bắt buộc phải tất cả.

Câu 12: Từ khóa VAR dùng để làm khai báo

A. hằngB. tên chương thơm trìnhC. biến hóa D. thư viện

Câu 13: Kiểu ngulặng là

A. real B. charC. boolean D. integer

Câu 14: Kiểu thực là

A. realB. char C. boolean D. integer

Câu 15: Biểu thức số học tập nào sau đây là đúng (cùng với x, y, z là các số nguyên)?

A. xy/(x+y)B. xy:x+yC. x*y:(x+y) D. x*y/(x+y)

Câu 16: Xét biểu thức (2x B. 1 C. 3 D. 4

Câu 17: Kết trái của biểu thức 6 hack 3 là

A. 2 B. 1 C. 0D. 7

Câu 18: Kết quả của biểu thức 8 div 2 là

A. 5 B. 4 C. 2 D. 6

Câu 19: Biểu thức

*
 viết trong toán hoc sẽ là


*
*
*
*

Câu 20: Biểu thức

*
 viết vào Pascal là

A. b/sqrt(a+b) B. b/abs(a+b) C. b/sqr(a+b) D. b/(a+b)

Câu 21: Thực hiện nay công tác sau, ta thu được hiệu quả của a là

Var a, n: integer;

Begin

n:=640;

a:=5+n gian lận 10;

End.

A. 69B. 5C. 10 D. 11

Câu 22: Thực hiện chương trình sau, ta chiếm được kết quả là

Var a, b: integer;

Begin

a:= 5; b:= 3;

Write(a,b);

End.

A. 35B. 53 C. 55 D. 33

Câu 23: Thực hiện tại đoạn công tác sau, ta thu được tác dụng của Phường. là

P:= 0;

For i:= 1 khổng lồ 4 do

P:=P+i;

A. 24 B. 11 C. 0 D. 10

Câu 24: Thực hiện nay đoạn chương trình sau, ta chiếm được hiệu quả của a là

a:= 2;

While aB. 4C. 16 D. 32

Câu 25: Cho biết chương trình sau lỗi trên mẫu nào?

1.Var n: integer;

2. x,y: real;

3.Begin

4. m:=-4;

5. n:=5;

6. x:=6;

7. y:=+10.5;

8. Write(x+y);

9. Realn;

10.End.

A. Lỗi trên những dòng 4,9B. Lỗi tại những dòng 5,9C. Lỗi tại các dòng 4,5D. Lỗi tại những loại 4,5,10

Câu 26: Thực hiện đoạn lịch trình sau, ta nhận được hiệu quả là

for i:=1 khổng lồ đôi mươi do

if i hack 9=0 then

write(i," ");

A. 9 9 9 9B. 9 18 C. 18 27D. 36 45

Câu 27: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta nhận được hiệu quả là

For i:=10 downto lớn 1 do

Write(i," ");

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Câu lệnh không nên C. 2 4 5 6 7 8 9 10 1 0 D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Câu 28: Thực hiện tại đoạn lịch trình sau, ta thu được kết quả của Q là

Q:= 1;

For i:= 1 to lớn 5 do

If i hack 2 = 0 then

Q:=Q+Q;

A. 8 B. 1 C. 0 D. 4

Câu 29: Hãy thu xếp những lệnh dưới đây để hoàn hảo chương trình tính S:= 1 + 2 + 3 +…+ 10

1. S:=S+i;

2. S:=0;

3. Write(‘S la:’,S);

4. For i:= 1 khổng lồ 10 do

A. 1-2-3-4 B. 3-1-4-2 C. 2-4-1-3 D. 4-1-2-3

Câu 30: Đoạn công tác sau bao gồm mấy lỗi

If a 0 then

a:=1;

Else

a:=2;

A. 1 B. 3 C. 4D. 2

Câu 31: Cho biết đoạn lịch trình sau thực hiện quá trình gì?

i:=0;

While i=0 do

Write(i);

A. Đưa ra màn hình 10 chữ số 0; B. Lặp vô hạn việc đưa ra màn hình số 0C. Không chỉ dẫn biết tin gì D. Đưa ra màn hình hiển thị một chữ số 0


Câu 32: Thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được ấn ra màn hình mấy lần?

i:=1;

While i B. 3 C. 4 D. 1

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Điền trường đoản cú tương thích vào chỗ trống để kết thúc công tác tính và in ra màn hình hiển thị tổng những số từ bỏ m đến n (cùng với m, n nhập từ keyboard, m >0 và n>0, m Đề tất cả 32 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16
ABCDBCAACACCDADA
Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Câu 31Câu 32
CBCABBDAABDDCDAA

II.PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm):

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *