Lúc làm đề thi để có cảm giác nlỗi thi thiệt. Bạn hãy áp dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời hạn thi với rung chuông khi không còn giờ đồng hồ thi. Chúc các bạn thi đạt tác dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 học kỳ 2

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cat B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. cat B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minch city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look và read. Put a tichồng (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jaông chồng is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Executive Suite Là Gì - Đặc Điểm, Tiêu Chuẩn Phòng Suite Khách Sạn 5 Sao

 

 

VI. Read the passage và select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls và boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys và girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys and girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minh citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm soát, đề thi Tiếng Anh lớp 3 có đáp án khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( bao gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
khi làm đề thi để có xúc cảm như thi thiệt. quý khách hãy áp dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời hạn thi cùng rung chuông Khi không còn giờ đồng hồ thi. Chúc các bạn thi đạt công dụng tốt!!!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *