Sở đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 gồm 12 đề thi Tiếng Anh, có lời giải tất nhiên, góp thầy cô tham khảo nhằm giao đề ôn tập học kì 1 mang lại học viên của bản thân.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 học kì 1

Với 12 đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 4, cũng góp những em học sinh lớp 4 vậy được kết cấu đề thi, luyện giải đề, rồi đối chiếu lời giải dễ dàng rộng nhằm đạt công dụng cao vào kỳ thi học tập kì 1 sắp tới. Vậy mời thầy cô cùng những em thuộc quan sát và theo dõi bài viết sau đây của toludenim.com:


Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 1

Trường Tiểu học B .........

Họ với tên:.....................................

Lớp: 4. ........

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚPhường. 4Thời gian làm bài xích 40 phút


Bài 1. Hãy quan tiền gần kề kỹ tranh ảnh rồi điền chữ cái chỉ bức ảnh kia (2,5 điểm).

A. rubber B. plane C. badminton

D. cooking E. watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn uống sau cùng tích vào câu đúng (T) hoặc không đúng (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda & Mai are playing badminton. Nam & Tom are skipping.

Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF
1. We are doing exercise in the school thể hình.
2. Phong is skipping.
3. Lindomain authority & Peter are playing badminton.
4. Nam and Tom are skipping.
5. Quan and Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc với nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.
2. What day is it today?B. I watched TV.
3. What can you do?C. I"m from Japan.
4. What"s he doing?D. It"s Wednesday.
5. What did you do yesterday?E. He"s painting a mask.

Bài 4. Hãy bố trí các từ theo đúng sản phẩm tự nhằm tạo thành câu tất cả nghĩa (2,5 điểm).

1. in/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. you/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. school/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng từng giải đáp mang đến 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu mang đến 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng từng lời giải mang lại 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng thiết bị từ và chỉnh tả từng câu cho 0,5 điểm/ câu.


Viết sai thiết yếu tả 1, 2 lỗi trừ một nửa số điểm mỗi câu.

Viết sai chính tả tự 3 trnghỉ ngơi lên cấm đoán điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects vị you have sầu today?

5. I like flying a kite.

Xem thêm: Hội Nghị Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì, Tổ Chức Sự Kiện In English

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 2

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen và match

Question 2: Listen & number

Question 3: Listen and tichồng ( √ )


Question 4. Listen and tiông chồng. (1pt) Example 1.A

Question 5: Listen & write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I"m reading ..............................

2. When"s your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don"t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It"s................................

4. What lesson do you have sầu today?

I have got Maths, Art, Science and ...........................

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look & read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box

Question 7: Look & read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................


2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures và write the words:

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friover, music club

This is my new................ Her name is Lindomain authority. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes khổng lồ.............................. She is .....................there.

Question 10: Reaarrange the words to compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 3

I. Choose the odd one out.

1. A. morningB. VietnameseC. afternoonD. evening
2. A. cookB. listenC. playD. were
3. A. tomorrowB. SundayC. yesterdayD. today
4. A. MondayB. TuesdayC. birthdayD. Friday
5. A. paintedB. wentC. wasD. did

II. Choose the correct answer.

1. What vì chưng you lượt thích doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have sầu on Thursday?

A. She has Maths and English on Monday.

B. She has English & Art.

C. She likes English.

3. Where was Minc yesterday?

A. He went lớn his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda & Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are Engl&.

5. When vày you have sầu English?

A. I don"t have sầu English on Monday.

B. I lượt thích English very much.

C. I have sầu English on Tuesday & Friday.

III. Read & match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *