Đề thi Olympic giờ Anh lớp 5 cung cấp giang sơn một Một trong những tư liệu học giờ Anh lớp 5 nâng cao cho những em học viên.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 5 cấp quốc gia

Học tiếng Anh lớp 5qua đầy đủ đề thi giờ đồng hồ Anh Olympic để giúp những em học tiếng Anh lớp 5 một biện pháp công dụng hơn.


Tuy nhiên, cùng với mọi đề thi giờ Anh lớp 5 Olympic này chưa hẳn các em học tập tiếng Anh lớp 5 nào cũng hoàn toàn có thể kết thúc được. Bởi đó là lịch trình tiếng Anh nâng cấp, giờ Anh của những kỳ thi cấp cho tổ quốc, phần đông đề thi giờ đồng hồ Anh này các bạn hãy buộc phải làm cho tthấp làm cho quen với học tập một biện pháp dần dần.

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cung cấp quốc gia

Trong quá trình học giờ đồng hồ Anh lớp 5 phần đông đề thi giờ đồng hồ Anh loại này để giúp đỡ những em nâng cao hơn kiến thức và kỹ năng giờ Anh của mình. Để học tập và ngừng phần nhiều bài thi này các em đề xuất nắm rõ phần nhiều kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 5 cùng phần đa bài xích tập giờ đồng hồ Anh nằm trong chương trình học nghỉ ngơi trường các em buộc phải dứt.

Bài 1: Tìm đáp án đúng

1. Choose the oddone out

A. great

B. interesting

C. good

D. travel

2. When vày you have Maths?- I have sầu Maths classes ........ Thursday & Friday.

A. in

B.on

C.at

D. from

3. Chidren should ...... their teeth before going to lớn bed.

A. lớn brush

B. brush

C. brushing

D. brushes

4. My father likes coffee, but my mother .......

A. don't

B. doesn't

C. don'tlike

D. doesn't like

5. What .... to lớn Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. vì chưng you say

B. are you say

C. does she say

D. are you saying

6. Which sport bởi you play?- I play ........

A. table-tennis

B. swim

C. sports

D. games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. drink

B. favourite

C. cooking

D. nine

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. teach

B. watch

C. school

D. match

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. sugar

B. sandwich

C.summer

D. sorry

10. He ..... goes for a walk in the morning

A. never

B. not

C. doesn't

D. isn't

Bài 2: Hãy giúp nhỏ khỉ xong bài bác tập theo tín hiệu bên dưới đây

*

Bài 3: Hãy góp ong tra cứu mật

1. We have English ________ Friday.

2. ______old are you? - I'm seven years old.

3. Thank you ______ much

4. W_______is Mary from?

5. _______color is it? - It's red

6. ______are you? - I'm fine. Thanks.

7. There are four people ______ my family.

8. ________time vày you go to bed?

9. There _____ one living room and one kitchen in my house.

10. Why vì chưng you want khổng lồ _____to lớn the bookshop?

11. My brother is a factory _______. He works in a factory.

12. We lượt thích going khổng lồ the zoo _____much.

13. After dinner, my mother checks my homework b_______bedtime.

14. My sister takes vegetables _____ the market.

Xem thêm: Dpi Định Nghĩa: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì ? Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì

15. Sometimes, I go out ______ my friends.

16. I'd like _______orange, please.

17. My father w_______hard everyday.

18. They are farmers. They work o_ a farm.

19. The museum _____behind the park.

đôi mươi. Let's go out _________a walk.

21. Alan wants khổng lồ be a taxi d___________.

22. I like _____play the piano, too.

23. Tom ___________born on October 24th.

24. There are _________people in my family: my parents, my brother and me.

25. What __________ your father do? - He is a farmer.

26. My brother is ____ engineer.

27. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P_____________ school.

28. I want to lớn be a singer b__________I lượt thích to lớn sing.

29. The cinema is between the park _______the post office.

30. I don't know how _______ dance.

Bài 4: LEAVE ME OUT

1. CHEASS 11. WATEER

2. TELERPHONE 12. MABLE

3. BIANGO 13. IDEAR

4. DOWIN 14. BUSTY

5. FINEISH 15. ENODUGH

6. FIVELD 16. PLANKE

7. NEPAR 17. LESMON

8. EXCIATING 18. SABD

9. PICANIC 19. CANODLE

10. CELEYBRATE trăng tròn. BORAT

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cung cấp quốc gia có nhiều theo năm, bên trên đấy là gần như dạng bài bác tập nhưng toludenim.com chọn lọc trong kỳ thi giờ đồng hồ Anh cấp quốc gia năm học 2011-2012 cho các em ôn tập và làm quen thuộc. Để bao gồm thêm những tài liệu học tập tiếng Anh hiệu quả những em hãy học tập ngay trên toludenim.com - website học giờ đồng hồ Anh online mang đến ttốt em tác dụng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *