Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 4 học kì 2 gồm tệp tin nghe cùng đáp án bên trong bộ đề Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2021 - 2022 vì chưng Tìm Đáp Án xem tư vấn với đăng sở hữu. Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh bao gồm giải đáp được chỉnh sửa bám sát công tác giờ Anh 4 new đã học tập góp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức sẽ học tập công dụng cùng đạt điểm trên cao trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 4 kì 2 năm 2020

I. Listen & match

Cliông xã nhằm nghe

II. Listen and circle

Click để nghe

1. A. bakeryB. pharmacyC. cinema
2. A. zooB. sweet shopC. bookshop
3. A. marketB. supermarketC. swimming pool
4. A. booksB. pensC. rulers
5. A. sweetsB. chocolateC. bread

III. Listen and number

Click nhằm nghe

IV. Listen and tichồng. V

Cliông xã để nghe

V. Listen & complete

Cliông xã nhằm nghe

T-shirt/ noodles/ money/ teacher/ milk/

1. A: Would you like some__________? B: No, thanks.

2. A: Would you lượt thích some _________________? B: Yes, please. I love sầu noodles.

3. A: What does your father do? B: He’s a _________________.

4. A: What bởi you vày at Tet? B: I get lucky ______from my parents.

5. A: How much is the ________________? B: It’s 60,000 dong

VI. Reorder the words khổng lồ make sentences.

1. buy / to / want / I / some / bread.

_____________________________________________

2. go / pharmacy / Let’s / to / the.

______________________________________________

3. I / speak / May / Miss Trang / lớn / , / please ? ________________________________________

4. I / like / to / go / a / would / walk./for ______________________________________________

5. skating / go / to / Would / you / lượt thích ? ______________________________________________

6. two / monkeys / I / have / và / a / bear. _____________________________________________

7. boys / want / The / see / to / crocodiles ______________________________________________

8. learn / Vietnamese / to / I’m / going. ______________________________________________

9. month / he / Where / next / is / going/? _____________________________________________

10. They / lớn / going / Phu Quoc / are / summer / this.

_____________________________________

VII. Circle the correct word

11. Let’s ________ khổng lồ the booksiêu thị.

A. go

B. going

C. to lớn go

12. I want to lớn ________ some books.

A. buying

B. buy

C. eat

13. _________go to lớn the supermarket . I want to lớn buy some ________.

A. Let / food

B. Let’s / food

C. Let is / bread

14. – Let’s go khổng lồ the bakery. I want to lớn buy some bread. ______.

A. Great idea! I’m sorry

B. Sorry! Great idea

C. Sorry. I’m busy

15. What animal _______ he like? - He _______ bears because they’re beautiful.

A. vì / likes

B. does / like

C. does / likes

16. They __________ crocodiles because they’re big & scary.

A. don’t like

B. like

C. likes

VIII. Let’s match.

17. New Yeara. the eight of March
18. Children’s Dayb. the twentieth of November
19. Teacher’s Dayc. the twenty-fifth of December
20. Christmasd. the first of January
21. Women’s Daye. the first of June

A

B

22. Let’s go khổng lồ the sweet siêu thị.

a. Because I want to buy some food.

23. Why do you want khổng lồ go khổng lồ the supermarket?

b. Yes, I vị.

24. Let’s go to the bakery.

c. Great idea!

25. Why does Huy want lớn go to lớn the zoo?

d. Sorry, I don’t like bread.

26. Do you want to wear jeans?

e. No, she doesn’t.

27. How much is the jumper?

f. They are 150000 dong.

28. Does she lượt thích lớn wear a skirt?

g. It’s 80000 dong.

29. How much are the shoes?

h. Because he wants to lớn see the animals.

Xem thêm: Manhole Là Gì ?, Từ Điển Anh

IX. Read the passage and complete the sentence.

My name is Minc Nguyet. Today is Saturday. It is also my birthday. I am getting up early. I want khổng lồ choose the best clothes for this important day. I want to lớn put on my new pink dress. I also want to wear the new pair of brown sandals. Mum is calling me to go downstairs for breakfast. All right, I am ready in my best clothes now.

30. Today is her ________.

31. She gets up _________.

32. She wants to put on her ______.

33. She want to lớn wear her________.

34. Mom is calling me to lớn go downstairs _____________.

35. She is ready in ____________.

Đáp án Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2022

I. Listen & match

1. b 2. a 3. e 4. c 5. d

II. Listen và circle

1.C 2. A 3. B 4. B 5. C

III. Listen and number

1. A 2. C 3. E 4. D 5. B

IV. Listen và tichồng. V

1. a 2. a 3. b 4. a 5. b

V. Listen & complete

1. milk 2. noodles 3. teacher 4. money 5. T - shirt

VI. Reorder the words khổng lồ make sentences.

1. I want lớn buy some bread.

2. Let’s go khổng lồ the pharmacy.

3. May I speak to lớn Miss Trang, please?

4. I would lượt thích khổng lồ go for a walk.

5. Would you lượt thích lớn go skating?

6. I have two monkeys and e bear.

7. The boys want to lớn see crocodiles.

8. I’ m going to lớn learn Vietnamese

9. Where is he going next month?

10. They are going khổng lồ Phu Quoc this summer.

VII. Circle the correct word

11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. A

VIII. Let’s match.

17. D 18. e 19. b trăng tròn. c 21. a

22. C 23. a 24. d 25. h 26. b 27. g 28. e 29. f

IX. Read the passage và complete the sentence.

My name is Minc Nguyet. Today is Saturday. It is also my birthday. I am getting up early. I want khổng lồ choose the best clothes for this important day. I want lớn put on my new pink dress. I also want lớn wear the new pair of brown sandals. Mum is calling me to go downstairs for breakfast. All right, I am ready in my best clothes now.

30. Today is her __birthday______.

31. She gets up ____early_____.

32. She wants khổng lồ put on her ___new pink dress___.

33. She want to wear her____new pair of brown sandals____.

34. Mom is calling me to go downstairs ______for breakfast_______.

35. She is ready in ______her best clothes______.

Tải trọn cỗ văn bản đề thi, file nghe với câu trả lời trên đây: Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học kì 2 tất cả tệp tin nghe số 4 tất cả lời giải. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm những tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài xích tập Tiếng Anh lớp 4 trọn cỗ, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục bên trên Tìm Đáp Án.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *