… for us, we (win) _______. 10 / They would not be paid unless they (do) _______ their work well. 12 / If I became very rich, I (build ) _______ a hospital for the poor. 13 / If he (give) _______ up … ________ class regularly. 20 / If I (know) ________ his telephone number, I would give sầu it lớn you. 21 / If you (arrive) ________ ten minutes earlier, you would have sầu got a seat. 22 / If he (study) ________ … understood you. 10 / What (you do) ________ if you got fat ?Exercise II : Supply the correct verb tense. 1/ If you are kind to lớn me, I (be) _______ good khổng lồ you. 2/ He (come) _______ if you waited. 3/ If…

Quý khách hàng đã xem: các bài luyện tập câu điều kiện bao gồm câu trả lời violet


Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn toán có đáp án violet

*

*

*

Xem thêm: Java Web Là Gì Java Ee Là Gì J2Ee Là Gì? Nghĩa Của Từ J2Ee J2Ee Là Gì

*

… > If 12 . I regret drinking so much last night. > If only 13 . What would you bởi if there was an earthquake? > Supposing 14 . If you vị the shopping, I’ll cook lunch. > You 15 . What … bring you another. > Unless 10 . I’ll only help you if you promise to lớn try harder. > Unless 11 . If she doesn’t work harder, she’ll thất bại her job. > She’ll 12 . You can use my oto, but have sầu … out of money. A B C D 30 . If he weren’t too old, he would apply to lớn the job as a war reporter. A B C D 31 . What you would vì if you could speak French well? A B C D 32 . If I had money, I will…


*

… water. Conditional Sentences 1.

You got into lớn so much trouble because you didn’t listen lớn me. 2 010 -2 011 → If______________________________________________________________ 2. There are so many bugs … wouldn’t go. 32 . We ‘ll get wet if we ………….out.a. go b. did go c. went d. had gone. 33 . If I go shopping, I ………some food.a. buy b. will buyc. would buy d. would have bought. 34 . If I find … If______________________________________________________________ 12 . She didn’t say sorry so he was angry.→ If______________________________________________________________ 13 . I am not a rich businessman and I can’t…

Nên cho chyên xin chào mồng nên ăn những gì tốt nhất có thể, hót giỏi cùng căng lửa?Làm gì cũng đề xuất rực rỡĐề thi tiếng việt học kì 1 lớp 4Giọng hát việt nhí 2017 tuyển chọn sinh
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *