*danh từ
 (divorce from somebody) sự ly dị; sự ly hôn
 to lớn ask/sue for a divorce from somebody
 xin ly dị ai
 grounds for divorce
 các địa thế căn cứ cho sự ly hôn
 lớn get/obtain a divorce from somebody
 được ly hôn ai
 lớn start divorce proceedings
 bước đầu giấy tờ thủ tục xin ly hôn
 (nghĩa bóng) sự bóc tách biệt
 the divorce between religion và science
 sự bóc tách biệt thân tôn giáo với kỹ thuật
*nước ngoài cồn từ
 dứt đúng theo pháp cuộc hôn nhân gia đình của chính mình (cùng với ai); ly hôn; ly dị
 they"re divorcing each other/getting divorced
 họ đã ly hôn nhau
 bóc tách ai/vật gì một cách không đúng lầm
 to divorce one thing from another
 bóc tách một đồ dùng này thoát ra khỏi đồ khác
 you can"t divorce science from ethical questions
 anh cần yếu tách khoa học ra khỏi vấn đề đạo đức

divorcen.1) to lớn file for, sue for divorce 2) khổng lồ get, receive sầu a divorce 3) to grant a divorce 4) (a) no-fault divorce; an uncontested divorce; (a) divorce by mutual consent 5) (misc.) a divorce settlement
divorceIverb1
BAD: Sally told me she was going khổng lồ divorce.

Bạn đang xem: Divorced là gì

GOOD: Sally told me she was going lớn get a divorce.BAD: When there are children involved, it is difficult to divorce.GOOD: When there are children involved, it is difficult lớn get divorced.get a divorce or get divorced (= kết thúc one"s marriage by taking legal action): "I had just turned ten when my parents got divorced." "It took my sister almost a year to lớn get a divorce."2BAD: The fact that your wife crashed the Ferrari is not a good reason khổng lồ divorce lớn her.GOOD: The fact that your wife crashed the Ferrari is not a good reason to divorce her.BAD: For some reason, she didn"t want to lớn divorce with him.GOOD: For some reason, she didn"t want khổng lồ divorce hyên.

Xem thêm: Bột Yến Mạch Là Gì? 6 Công Dụng Tuyệt Vời Của Sản Phẩm 2 Cách Làm Overnight Oats Cho Buổi Sáng Bận Rộn

divorce sb (WITHOUT to/with ): "She"d divorced her husb& six months before và had gone baông xã to live with her parents."lưu ý that get divorced is far more comtháng than divorce someone: "For some reason, she didn"t want khổng lồ get divorced." IInounBAD: It"s bad enough when you get divorce, but far worse when you lose your children as well.GOOD: It"s bad enough when you get divorced, but far worse when you thua trận your children as well.BAD: If we were divorce, who would look after the children?GOOD: If we were divorced, who would look after the children?be/get divorced (WITH "d" ): "They got divorced in 1993, just twelve sầu months after they were married." "It seems as if getting divorced has become fashionable nowadays."
divorce▸ noun1she wants a divorce: DISSOLUTION, annulment, (official/judicial) separation.2a growing divorce between the church & people: SEPARATION, division, split, disunity, estrangement, alienation; schism, gulf, chasm.Oppositesmarriage, unity.▸ verb1her parents have divorced: DISSOLVE ONE"S MARRIAGE, annul one"s marriage, end one"s marriage, get a divorce.2religion cannot be divorced from morality: SEPARATE, disconnect, divide, dissociate, detach, isolate, alienate, mix apart, cut off.
Từ điển Kỹ thuật (EN)
■ ly hôn

Chuyên ổn ngành
* danh từ - sự ly hôn - (nghĩa bóng) sự lìa ra, sự tách ra* ngoại đụng từ - cho ly dị; ly hôn (ông chồng bà xã...) - làm cách biệt, có tác dụng lìa khỏi, tách ra khỏi khổng lồ divorce one thing from another ~ tách một vật này ra khỏi thứ khác
divorce■ noun the legal dissolution of a marriage. ⁃ a legal decree dissolving a marriage. ■ verb 1》 legally dissolve sầu one"s marriage with. 2》 detach or dissociate: religion cannot be divorced from morality. Derivatives
divorcementnoun OriginME: from OFr. divorce, from L. divortium, based on divertere (see divert).
I
noun the legal dissolution of a marriage ( Freq. 8) • Syn: divorcement• Derivationally related forms: divorce (for: divorcement )• Topics: law , jurisprudence • Hypernyms: separationII verb1. part; cease or break association with ( Freq. 4)- She disassociated herself from the organization when she found out the identity of the president • Syn: disassociate , dissociate , disunite , disjoint• Derivationally related forms: disunion (for: disunite ), dissociation (for: dissociate ), disassociation (for: disassociate ) Hypernyms: separate , part , split up , split , break , break up• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s PP2. get a divorce; formally terminate a marriage ( Freq. 2)- The couple divorced after only 6 months • Syn: split up• Derivationally related forms: divorcement , divorcee • Hypernyms: separate , part , split up , split , break , break up Entailment:marry , get married , wed , conjoin , hook up with , get hitched with , espouse• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s- Somebody toàn thân ----s somebody- Sam & Sue divorce- Sam cannot divorce Sue
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *