Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Fling là gì

I guess by instinct she kind of yelped and flung her arm out, missing my eye with her bracelet by like an inch.
He did not fear his own death, but that of others flung the transience of the world hard inkhổng lồ his face.
After a period of honey time, she began lớn fling herself inkhổng lồ preparation for the examination for entrance to graduate study.
He looked me straight in the eye with his glacial xanh stare as he tore the announcement in two, and then inlớn four, & flung it on the floor.
To my surprise, the linguists in the group actually became visibly angry (in an unintended spontaneous display of multimodal communication, one fellow flung his pencil onlớn the floor).
At first blush such an approach seems inadequate, as without amplification it cannot trương mục for the fact that irregulars usually occur in patterns, such as cling-clung, fling-flung, sling-slung.
Chimpanzees often threaten by waving & flinging branches but, if such are not handy, they will toss rocks or even clumps of dirt in the same general direction.
The patient suffered from the delusion that her food was poisoned, and when it was left with her flung it about the cell.
They are being flung out of the profession which they chose for themselves & which they loved, a profession of which they were the ornament.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị ý kiến của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của các đơn vị cấp phép.

Xem thêm: Ragnarok Marvel Là Ai - Kẻ Mạnh Hơn Cả Odin Và Thor

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *