(Psalm 25:4) Personal study of the Bible & of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.

Bạn đang xem: Get acquainted with nghĩa là gì


16 If you meet a person of a non-Christian religion & feel ill-equipped khổng lồ offer a witness on the spot, use the opportunity just to get acquainted, leave sầu a tract, and exchange names.
16 Nếu chúng ta gặp một người không từ bỏ xưng theo đạo đấng Christ cùng các bạn Cảm Xúc chưa chuẩn bị để gia công triệu chứng tức thì tại vị trí, hãy nhân thời cơ kia để có tác dụng quen, còn lại một tờ giấy nhỏ và thảo luận danh tánh.
1:5) Paul may have become acquainted with this family on his first toludenim.comsit to the area a couple of years earlier.
Says the account: “Then the king said khổng lồ Ashpenaz his chief court official lớn bring some of the sons of Israel và of the royal offspring & of the nobles, children in whom there was no defect at all, but good in appearance and hatoludenim.comng insight into all wisdom & being acquainted with knowledge, & hatoludenim.comng discernment of what is known, in whom also there was ability to stvà in the palace of the king.”—Daniel 1:3, 4.
Sự trần thuật nói: “Vua truyền mang đến Át-bê-mãng cầu, là bạn có tác dụng đầu các hoạn-quan bản thân, mang trong con-chiếc Y-sơ-ra-ên, trong chiếc vua, với vào hàng quan tiền quý phái, mà đem về mấy kẻ trai tthấp không tồn tại tật-nguyền, mặt-ngươi xinh-tốt, tập hầu như sự khôn-ngoan, biết cách-trí, đủ sự thông-phát âm khoa-học, có thể đứng chầu vào cung vua”.—Đa-ni-ên 1:3, 4.
(2 Kings 16:3) Despite this bad example, Hezekiah was able khổng lồ “cleanse his path” of pagan influences by getting acquainted with God’s Word. —2 Chronicles 29:2.
(2 Các Vua 16:3) Bất chấp gương xấu này, Ê-xê-phân tách vẫn có thể giữ lại “đường-lối mình được trong-sạch” ngoài ảnh hưởng của dân ngoại bằng cách phát âm biết về Lời Đức Chúa Ttách.—2 Sử-ký 29:2.
(Galatians 6:10) Some have chosen lớn intoludenim.comte worldly acquaintances or unbelietoludenim.comng relatives to lớn the wedding talk rather than lớn the reception.
Nhiều tín đồ lựa chọn mời đông đảo tín đồ quen và người thân trong gia đình thiếu tín nhiệm đạo mang lại dự show diễn văn về hôn nhân, vắt vị mời bọn họ mang lại dự lễ hội cưới.
They become acquainted with God’s laws and learn the truth about doctrines, prophetic matters, and other subjects.
Họ trsống buộc phải thân quen thuộc với luật pháp của Đức Chúa Ttách và biết được thực sự về các lý thuyết, số đông điều tiên tri thuộc những đề bài không giống.

Xem thêm:


“We are surrounded by those in need of our attention, our encouragement, our tư vấn, our comfort, our kindness—be they family members, friends, acquaintances, or strangers.
“Chúng ta sinh sống ngơi nghỉ trong những tín đồ đang đề nghị chăm chú, lời lẽ khích lệ, hỗ trợ, yên ủi cùng lòng thánh thiện của chúng ta—cho dù bọn họ là những người vào gia đình, anh em, tín đồ quen hay bạn kỳ lạ.
In 1956, I left Bethel lớn marry Etty, a pioneer I had become acquainted with when she came from the Netherlands khổng lồ toludenim.comsit her sister who then lived in London.
Vào năm 1956, tôi tách công ty Bê-tên nhằm cưới Etty, một bạn đón đầu tôi vẫn gồm dịp quen lúc Etty từ bỏ Hà Lan mang đến thăm người chị cơ hội đó đang sống nghỉ ngơi Luân Đôn.
The 5th chapter of Paul’s letter khổng lồ the Romans beautifully describes how sinners, once alienated from God, became acquainted with Jehovah’s love sầu.
Chương thơm 5 bức thỏng của Phao-lô gửi cho tất cả những người Rô-ma thể hiện cực kỳ cảm cồn có tác dụng nạm nào những người dân lầm lỗi, xa biện pháp Đức Chúa Trời, đã có biết đến tình cảm thương của Ngài.
Khi thì thầm cùng với anh em hay fan quen, người ta xuất xắc chen vào một trong những điều new, kia là sự tự khoe mình”.
None of Ward"s friends or business acquaintances joined in his enthusiasm for his revolutionary idea.
Không ai trong những bạn bè hoặc người quen marketing của Ward tsi gia niềm nở với ý tưởng biện pháp mạng của anh ấy ấy.
(For example, consider your promise lớn “stvà as witnesses of God at all times” as it relates to lớn the way you interact with others, including how you treat family members, the things you discuss with friends và acquaintances, the language you use, the kinds of motoludenim.comes or teletoludenim.comsion shows you watch, the music you listen lớn, social & dating relationships, và how you respond lớn those who criticize your beliefs.)
(lấy ví dụ, hãy chu đáo lời hứa của những em để “vùng dậy làm nhân hội chứng mang đến Thượng Đế bất kể cơ hội nào” vị nó liên quan mang lại cách những em giao tiếp cùng với những người dân không giống, kể cả bí quyết những em đối xử với những người dân trong gia đình, những điều các em luận bàn cùng với bằng hữu với đầy đủ fan quen thuộc biết, lời lẽ ngôn ngữ các em áp dụng, các nhiều loại phim hoặc công tác vô tuyến những em xem, âm thanh những em nghe, các quan hệ thôn hội và tán tỉnh và hẹn hò, cùng bí quyết các em phản nghịch ứng cùng với những người dân chỉ trích tinh thần của những em.)
If Moses beheld every soul, then it seems reasonable that the Creator of the universe has the power to become intimately acquainted with each of us.
Nếu Môi Se thấy mọi linh hồn thì dường như là vấn đề phải chăng rằng Đấng Sáng Tạo dải ngân hà gồm quyền lực nhằm biết tường tận mỗi người họ.
When Cyprus was under the rule of the Ptolemies, the Cypriots became acquainted with the worship of the Pharaohs.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *