Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Getaway là gì

Common nouns of this type are blackout, break-up, getaway, get-together, hold-up, mix-up, sit-in, và take-off.
One regular client joked that before a burglary he always took a bath so that he could make a clean getaway.
We have sầu all seen those old cowboy films in which the baddies make their getaway by crossing the state line.
The lorry had been stolen, và, in making their getaway, the thieves had mounted the pavement with the lorry and run over this young lad.
He stops a motor oto đôi mươi miles from the river because it was thought that that was the way the getaway car had gone.
It might be thought that their entry inkhổng lồ an ad hoc partnership for the purpose provided an all-too-easy getaway.
There are now specialists who vị feasibility studies on action in transport getaways, break-ins, decoys, và all the other elements of highly professional art theft.
We must getaway from this situation where they are the only people who are motivated to lớn try to tackle this problem.
Các quan điểm của các ví dụ ko miêu tả ý kiến của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *