Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Grapefruit là gì

Ready et al. (1996) provided a comparison using a sample of adults asked to lớn value safety of grapefruits from pesticides.
That would exclude apples, pears, bananas, oranges, grapefruit, plums, grapes, peaches & nectarines.
She had very little hair, was covered in lice & had an abscess on her head the size of a grapefruit.
I have decided to abolish the control of canned grapefruit, pinetáo Apple và mandarin oranges after the end of the year.
Where are the rubber, the nickel, the tea, the oranges, the bananas & the grapefruit we used khổng lồ enjoy?
Other local reports state that because of the very heavy crop & the remoteness of some of the plantations, grapefruit is rotting in some areas.
Bananas have sầu begun to lớn come back, citrus fruit, oranges, lemons, & grapefruit have sầu been made available in increasing quantities.
We have received four representations, concerning grocers" delivery charges & the prices of grapefruit, milk, bakers" goods, và beer.
Imports under the programme amounted to lớn 3,400 tons of canned grapefruit and 19,100 tons of canned deciduous fruit.
Some of the best sources of it lượt thích oranges, grapefruit & lemons are always in rather short supply.

Xem thêm: Chân Dung Vị Đại Gia Formosa Là Của Ai ? Formosa Hà Tĩnh: 'Sinh Tử Phù' Của Vn

Các ý kiến của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của những công ty cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *