a svào feeling of anger và dislượt thích for a person who you feel has treated you badly, especially one that lasts for a long time:

Bạn đang xem: Grudge là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


to lớn not want to spend time or money on someone or something, or khổng lồ not want khổng lồ give something khổng lồ someone:
I say emphatically that no money should be grudged in completing the work so well begun & so splendidly advanced.
If there is any one piece of expenditure in this order which should not be grudged, it is the £1,760,000 additional expenditure on the police.
Money spent on the retraining và development of people coming out of the pit is surely money that should not be grudged.
We shall not be grudged money for the recruitment of teachers provided that we convince public opinion that we use them to the best advantage.
Costs have sầu gone up in this business as in others, and also more money is required—and is certainly not grudged by the industry—for retìm kiếm.
Các ý kiến của các ví dụ không miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Phùng Xuân Nhạ Là Ai - Chính Trị Gia Phùng Xuân Nhạ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *