Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Hard water là gì

It could be made a condition of a housing improvement grant that lead pipes should be removed where they existed in soft water areas.
People who had soft water and lead pipes in their houses did not show lead poisoning the moment they moved inlớn their houses.
In those parts which have soft water the plumbosolvency is much greater than in those areas where the water is hard.
The survey showed that in some cases soft water is not a lead solvent while in other cases hard water can contain lead.
In lead or other pipes where calcification has sealed joints, soft water erosion can cause leakages.
It has been calculated that people in hard water districts suffer more than those in soft water districts.
A far greater contributor in many parts of the country is the combination of soft water & lead pipes.
Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Cuộc Tình Đẹp, 3 Năm Sống Chung Của Puka Và Diệp Tiên Trước Khi Tan Vỡ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *