The spacecraft và its crew were incinerated by the billion-degree temperatures generated by the fireball.

Bạn đang xem: Incineration là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Almost 90 per cent of e-waste produced in the industrialized world is land-filled, incinerated or recovered without any pre-treatment.
Fire was the most unpredictable và lethal enemy of fences, incinerating posts & rendering wire too brittle lớn restrain without breaking.
But in this age of evidence-based medicine, there was no evidence of the toxithành phố of such tremendous quantities of pulverized concrete or incinerated computer parts & office furnishings.
Vinyl gloves produce hydrochloric acid và toxic byproducts when incinerated, further adding to lớn a separate list of impacts.
The solution may be to incinerate the contamination or khổng lồ pump out the leaches and to treat it with a particular chemical.
The purpose of those billions of pounds is khổng lồ destroy cities in other parts of the world and lớn incinerate their populations.
Around 2,000 animals a week, mostly on-farm casualties, are directly incinerated in appropriately authorised incinerators.
Các quan điểm của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Tiểu Sử Huấn Hoa Hồng - Sinh Năm Bao Nhiêu, Quê Ở Đâu, Vì Sao Bị Bắt

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *