After dritoludenim.comng the invading Brotherhood of Nod forces out of a number of the world”s Blue Zones, GDI”s General Granger (Michael Ironside), acting on intelligence gathered from Nod POWs, begins lớn fear that the Brotherhood may be preparing to lớn use WMDs and orders a pre-emptive strike on a Nod chemical weapons facility near Cairo, Egypt.

Bạn đang xem: Invade là gì

Đang xem: Invade là gì

Sau khi đẩy lùi sự xâm nhập của Brotherhood of Nod vào một vài Blue Zone trên trái đất, Tướng Granger của GDI, với tin tình báo thu thập được tự tù túng binh chiến tranh Nod, bắt đầu lo âu rằng Brotherhood hoàn toàn có thể chuẩn bị nhằm thực hiện vũ trang bài trừ hàng loạt với ưu tiên chỉ định một tiến công vào trong 1 xí nghiệp sản xuất cấp dưỡng tranh bị hoá học tập của Nod sinh hoạt ngay sát Cairo, Ai Cập.Rajuvula is thought to have invaded the last of the Indo-Greek territories in the eastern Punjab, và replaced the last of the Indo-Greek kings, Strato II and Strakhổng lồ III.Rajuvula còn được biết đang xâm lược hầu như vùng giáo khu cuối cùng của người Ấn-Hy Lạp ngơi nghỉ miền đông Punjab, với tiếp giáp hại những vị vua ở đầu cuối của fan Ấn-Hy Lạp, Strakhổng lồ II với con trai ông.It was invaded & quickly overrun by British và French forces during the Togol& chiến dịch & placed under military rule.Nó bị xâm lược và gấp rút ngập cả vày quân nhóm Anh với Pháp trong chiến dịch Togoland và được đặt sau sự cai trị quân sự.In accordance with the treaty Russia had signed with the Georgians lớn protect them against any new invasion of their Persian suzerains và further political aspirations, Catherine waged a new war against Persia in 1796 after they had again invaded Georgia và established rule over it about a year prior & expelled the newly established Russian garrisons in the Caucasus.Theo hiệp ước Nga đã ký kết hợp đồng với Gruzia nhằm bảo vệ họ ngăn chặn lại ngẫu nhiên cuộc xâm lấn new làm sao của tín đồ Ba Tư cùng số đông thèm khát thiết yếu trị không giống, Ekaterimãng cầu sẽ tiến hành một trận đánh new ngăn chặn lại Ba Tư vào thời điểm năm 1796 sau thời điểm chúng ta xâm chiếm Gruzia với tùy chỉnh cấu hình nó trong tầm một năm kia cùng trục xuất những đồn điền mới được thành lập của Nga ở Kavkaz.As part of the Mongol invasion of Europe, the Mongol Empire invaded Kievan Rus” in the 13th century, destroying numerous cities, including Ryazan, Kolomna, Moscow, Vladimir and Kiev.Là 1 phần của Mông Cổ thôn tính Châu Âu, Đế chế Mông Cổ đã xâm chiếm Rus Kiev vào cầm cố kỷ XIII, phá hủy những thành phố, bao hàm Ryazan, Kolomna, Moskva, Vladimir và Kiev.Second, the Valley offered a protected avenue that allowed Confederate armies khổng lồ head north into Pennsylvania unimpeded; this was the route taken by Gen. Robert E. Lee khổng lồ invade the North in the Gettysburg Campaign of 1863 & by Lt. Gen. Jubal A. Early in the Valley Campaigns of 1864.Thđọng hai, vùng Thung lũng cung ứng một tuyến phố bình an có thể chấp nhận được quân miền Nam tiến nhanh phía bắc nhằm vào Pennsylvania mà lại ko gặp mặt trlàm việc ngại ngùng gì; kia đó là tuyến phố được thực hiện bởi đại tướng tá Robert E. Lee nhằm xâm chiếm miền Bắc vào chiến dịch Gettysburg năm 1863 cùng trung tướng tá Jubal A. Early vào Chiến dịch Thung lũng 1864.In the late 1800s, the two islands were the site of a religious war when the populace of Tabiteuea North converted khổng lồ Christianity and, led by a Hawaiian pastor called Kapu who had assembled a “hymn-singing army on a crusade”, invaded và conquered Tabiteuea South, which had maintained traditional religious practice.Cuối những năm 1800, hai hòn đảo ra mắt một trận đánh ttinh ranh tôn giáo lúc cư dân Bắc Tabiteuea cải thanh lịch Thiên chúa giáo cùng, dẫn đên toludenim.comệc một fan bầy ông mang tên là Kapu đang triệu tập một “lực lượng đồng ca thực hiện thập từ chinh”, xâm chiếm và đoạt được Nam Tabiteuea, nhằm mục đích bảo trì tín ngưỡng truyền thống cuội nguồn.15 Even when Assyria, the world power at that time, invaded Judah & threatened khổng lồ annihilate Jerusalem, Hezekiah wholeheartedly relied on Jehovah.15 Thậm chí khi A-si-ri, cường quốc quả đât vào thời kia, xâm lăng Giu-nhiều cùng dọa hủy diệt Giê-ru-sa-lem, Ê-xê-phân chia đã mất lòng nương cậy Đức Giê-hô-va.The Khmer Rouge allied itself with Trung Quốc, but this was not enough khổng lồ prsự kiện the toludenim.cometnamese from invading them & destroying the regime in 1979.Khmer Đỏ liên minch với Trung Hoa, mà lại vấn đề này là không được nhằm ngăn toludenim.comệt mỏi Nam tấn công bọn họ cùng tàn phá chính sách này năm 1979.In these stories, she often invades homes, blowing in the door with a gust of wind khổng lồ kill residents in their sleep (some legends require her lớn be intoludenim.comted inside first).

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Khám Sức Khỏe Nghĩa Vụ Quân Sự Mới Nhất Năm 2021, Cổng Ttđt Bộ Quốc Phòng Việt Nam

Trong những mẩu truyện này, cô ta thường xuyên xâm nhập vào các khu nhà ở, thổi cất cánh ô cửa bởi một luồng gió mạnh bạo để tàn ngay cạnh những người dân vào công ty lúc chúng ta sẽ ngủ (một vài truyền thuyết thần thoại thì nói là cô ta rất cần phải được mời vào vào đơn vị trước đã).Pairs will defover their nest sites against invading couples, sometimes focusing on the location”s defense instead of egg-laying.Cặp đôi đang bảo vệ khoanh vùng có tác dụng tổ của mình trước những cặp chim khác gồm ý định ý muốn xâm nhập, nhiều lúc là triệu tập vào toludenim.comệc đảm bảo vị trí nỗ lực bởi đẻ trứng.Kamikaze refers to lớn the storms in 1274 và 1281 that twice destroyed much of the invading Mongol armadas off the Japanese coast, thus forcing them to withdraw.Từ thần phong ám chỉ mang đến các trận cuồng phong nổi lên vào khoảng thời gian 1274 với năm 1281 đã nhị lần tiêu diệt phần lớn chiến hàm của quân Mông Cổ xâm lăng sinh sống ngoài khơi nước Nhật, như vậy buộc họ yêu cầu thoái lui.In December, Frederiông chồng II of Prussia invaded the Duchy of Silesia & requested that Maria Theresa cede it, threatening lớn join her enemies if she refused.Tháng 12, vua Friedrich II của Phổ xâm chiến Công quốc Silesia với đề nghị Maria Theresia giảm dường vùng khu đất này cho chính mình, đe dọa vẫn đứng về phía những người bội phản đối trường hợp bà lắc đầu.The invaders carried off much of the population, replacing them with people from elsewhere in the Assyrian Empire.Quân xâm lược chuyển phần lớn dân của xứ đi khu vực không giống, rồi chuyển dân ở hồ hết vị trí không giống vào đế quốc A-si-ri mang đến kia sinh sinh sống.When Nazi Germany invaded the Sotoludenim.comet Union in June 1941, Konev was assigned command of the 19th Army in the toludenim.comtebsk region, and waged a series of defensive battles during the Red Army”s retreat, first to lớn Smolensk & then lớn the approaches to lớn Moscow.khi quân đội Đức Quốc xóm tấn công Liên Xô tháng 6 năm 1941, Koniev đã lãnh đạo Tập đoàn quân 19 của Hồng quân tại vùng toludenim.comtebsk, ông đã lãnh đạo lực lượng của mình tiến hành nhiều cuộc đấu phòng thủ vào cuộc thoái lui của Hồng quân, trước tiên là về Smolensk và kế tiếp là về Moskva.Twenty thousand Vandals, including Godigisel himself, died in the resulting battle, but then with the help of the Alans they managed to lớn defeat the Franks, & on December 31, 406 the Vandals crossed the Rhine, probably while it was frozen, to invade Gaul, which they devastated terribly.Hai mươi ngàn người Vandal, bao gồm cả bạn dạng thân Godigisel, vẫn tử vong như thể kết quả của trận đánh này, mà lại tiếp nối với việc trợ giúp của bạn Alan, họ vẫn nỗ lực để đánh bại bạn Frank, với vào trong ngày 31 tháng 12, năm 406 fan Vandal đã thừa qua sông Rhine, có lẽ trong lúc nó bị ngừng hoạt động, cùng xâm lược Gaul, khu vực mà người ta sẽ tiêu diệt một phương pháp kinh khủng.After Emperor Gojong died in January 1919, with rumors of poisoning, independence rallies against Japanese invaders took place nationwide on 1 March 1919 (the March 1st Movement).Sau Khi hoàng thượng Triều Tiên Gojong từ trần tháng 1 năm 1919, với lời đồn thổi về sự việc đầu độc, phần đông cuộc tuần hành đòi tự do chống lại hầu hết kẻ xâm lược Nhật Bản ra mắt trên mọi toàn quốc ngày một tháng 3 năm 1919 (Phong trào mùng 1 mon 3 (Samil)).In August 1914, the Russian army invaded Germany”s protoludenim.comnce of East Prussia and occupied a significant portion of Austrian-controlled Galicia in tư vấn of the Serbs and their allies – the French and British.Vào tháng 8 năm 1914, Quân nhóm Nga xâm lược Đông Phổ của Đức và chiếm một trong những phần đáng chú ý Galicia do Áo kiểm soát điều hành để cung ứng người Serbia cùng đồng minh của mình – fan Pháp và Anh.Hindenburg, và his chief of staff Erich Ludendorff, then destroyed the two invading Russian armies at the Battles of Tannenberg and the Masurian Lakes.

Sau đó, Hindenburg, cùng rất tđắm đuối mưu trưởng Erich Ludendorff, đã đập tung nhì tập đoàn quân của Nga trong những cuộc chiến tại Trận Tannenberg cùng hồ Masuren lần đầu tiên.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *