Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng - Để công việc của người tiêu dùng được dễ dãi với dễ dãi rộng, các bạn không thể không có kỹ năng về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng như vậy. Sau phía trên, công ty chúng tôi vẫn tổng hòa hợp list trường đoản cú vựng tiếng anh chăm ngành kế toán thù - kiểm toán cơ mà các bạn xuất xắc gặp trong nghành này, hy vọng bọn chúng để giúp chúng ta tiện lợi thao tác vào môi trường kế toán- kiểm toán bởi tiếng Anh tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Khấu hao tài sản cố định tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là đầy đủ trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành kế tân oán thịnh hành độc nhất hiện thời, thuộc công ty chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: túi tiền phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xây cất cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Chechồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách chi tiêu tạo cơ bạn dạng dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu đụng cùng đầu tư nthêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả đợi kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người cài đặt trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định mướn tài chính

24. Equity and funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên giá gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố gắng định

37. General và administrative expenses: giá thành thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments & tools: Công cụ, phương tiện trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phạt triển

48. Itemize: Mngơi nghỉ tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguim giá gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư triệu chứng khân oán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng vẫn xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssinh hoạt hữu

71. Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống Giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập vẫn đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Ngân sách phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nlắp hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký kết cược, ký kết quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khân oán nlắp hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables lớn the State budget---- Thuế cùng các khoản yêu cầu nộp công ty nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng chuyên ngành khi kế tân oán thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ nên trả

3. Accounts receivable: tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: tkhô giòn toán thù bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh khô toán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện tkhô giòn toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng liên quan đến kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Chi phí cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

5. Financial rattiện ích ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: giá thành bảo đảm mặt hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá bán gốc

** Các công thức trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp thương mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ bắt buộc trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả đầu kỳ + những khoản khuyến mãi nhận ra + Các khoản chi phí nợ trả mang lại nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu với nợ yêu cầu trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Blue Beetle Là Ai Me Reyes), Blue Beetle Là Ai Re François

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Trên đấy là phần đông tự vựng chuyên ngành kế toán được thực hiện các độc nhất sinh sống từng công ty.

Xem thêm: Roommate Là Gì - Nghĩa Của Từ Roommate Trong Tiếng Việt

Để rất có thể làm cho xuất sắc rộng vào từng nghành nghề của ngành kế tân oán, thì ngay bay giờ chúng ta nên lý thuyết Xu thế trở nên tân tiến trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể bí quyết xuất sắc với công dụng duy nhất cất cánh giờ là ko xong nâng cao kỹ năng và kiến thức tương tự như tay nghề thao tác của chính bản thân mình qua những khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán thù sinh hoạt các trung trọng điểm.Chuyên mục: KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *