Main navigation  Công Nghệ WordPress Drupal Kinch Doanh Digital Marketing Chủ Đề Khác Tiếng Anh Tlỗi Viện Share
*

LEMP stachồng là gì ?

LEMP..

Bạn đang xem: Lemp là gì

là tên viết tắt của 4 kí từ đầu trong bộ thiết lập gồm những: Linux, NGINX, MariaDB, PHP. (chữ NGINX phát âm là “Engine X” nên chữ E được rước từ bỏ đây.)

LEMP là 1 trong ứng dụng HTTP proxy tuơng trường đoản cú như là LAMP nhưng không có được danh tiếng nlỗi Apabịt, thế nhưng, nó gồm ưu thế là có thể chấp nhận được cách xử lý tốc độ sở hữu cao hơn nữa so với các HTTPhường request.

Stachồng Lemp gồm

 + Linux: là lớp đầu tiên vào stack. Hệ quản lý và điều hành này là cơ sở nền tảng cho các lớp phần mềm không giống.

NGINX: nhập vai trò một HTTPhường hệ thống dùng để xử lý các tận hưởng gửi trao vật dụng chủ

MariaDB: là một cửa hàng tài liệu để lưu trữ phần đa báo cáo bên trên website

+ PHP: đã xử trí những trách nhiệm quan trọng hoặc liên kết với cơ sở dữ liệu để đưa công bố cần thiết tiếp đến trả về cho thiết bị khách hàng (Client)

Hướng Dẫn Cài đặt LEMPhường bên trên CentOS 7

Bước 1: Cập nhập phiên bản mới nhất của CenOS7 

yum update -y && yum install nano -y

Cách 2: Cài đặt Repo cần thiết mang lại CenOS7

2.1. CentOS 7 EPEL repository

yum install epel-release2.2. CentOS 7 Rengươi repository

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpmét vuông.3. CentOS 7 Nginx repository

rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Bước 3: Cài đặt NGINX

yum install -y nginx

Bước 4:  Cài đặt PHP cùng Module

Cài đặt với Enable PHP. 7.3 

yum-config-manager --enable remi-php73yum install -y php php-fpm php-commonCài đặt những module đề nghị thiết:

+ APCu (php-pecl-apc) – APCu userl& caching

+ CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP

+ PEAR (php-pear) – PHPhường.

Xem thêm: Corridor Là Gì, Nghĩa Của Từ Corridor, Corridor Là Gì, Nghĩa Của Từ Corridor

Extension and Application Repository framework

+ PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP. applications

+ MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySquốc lộ databases

+ Memcađậy (php-pecl-memcache) – Extension lớn work with the Memcached caching daemon

+ XML (php-xml) – A module for PHP.. applications which use XML

+ MBString (php-mbstring) – A module for PHPhường applications which need multi-byte string handling

Ta dùng lệnh : 

yum install -y php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pvì chưng php-mysqlnd php-pecl-memcabít php-pecl-memcached php-mbstring

Cách 5: Cài đặt MariaDB 

5.1. Cài đặt MariaDB

yum install -y mariadb mariadb-server5.2. Bật khi khởi động MariaDB 

// lệnh nhảy MariaDBsystemctl start mariadb.service//Lệnh tự động bật khi khởi độngsystemctl enable mariadb.service5.3. Cài đặt lúc đầu với cấu hình mật khẩu đăng nhập mang đến user root MariaDB

mysql_secure_installationThực hiện những câu hỏi tiếp theo Khi chạy lệnh :

Enter current password for root (enter for none): EnterSet root password? yNew password:Re-enter new password:Password updated successfully!Remove sầu anonymous users? yDisallow root login remotely? yRemove kiểm tra database & access to lớn it? yReload privilege tables now? yThanks for using MariaDB!Chụ ý: Lưu lại mật khẩu

Bước 6: Cấu hình NGINX

6.1. Msống file config của NGINX để chỉnh sửa cấu hình:

nano /etc/nginx/nginx.confChỉnh worker_processes bởi với số CPU bên trên server của bạn

6.2. Cấu hình nginx virtual hosts

nano /etc/nginx/conf.d/default.confSửa lại văn bản tệp tin như sau

############VPS listen 80 default_server; server_name example.com; location / root /var/www/html; index index.php index.html index.htm; try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args; error_page 404 /404.html; location = /404.html root /usr/share/nginx/html; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html root /usr/share/nginx/html; # pass the PHP scripts lớn FastCGI VPS listening on 127.0.0.1:9000 # location ~ .php$ root /var/www/html; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; ############Lưu lại cùng restart dịch vụ để vận dụng thông số kỹ thuật mới bằng lệnh 

systemctl stop nginx.servicesystemctl start nginx.service

Bước 7: Cấu hình PHP-FPM

7.1. Chỉnh sửa user và group

nano /etc/php-fpm.d/www.confuser = nginxgroup = nginx7.2. Restart dịch vụ php-fpm

systemctl stop php-fpm.servicesystemctl start php-fpm.service

Cách 8: Cấu Hình firewalld

Mặc định trên CentOS 7 hình thức tường lửa được bật và chỉ còn mở một cổng độc nhất là SSH. Để msinh hoạt cổng truy cập website (http,https) ta có tác dụng nhỏng sau:

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcpfirewall-cmd --permanent --add-port=443/tcpfirewall-cmd –reload

Cách 9: Kiểm tra

Chạy một tệp tin info.php nhằm bình chọn có Web Server gồm vận động tốt không

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *