Con người bọn họ không có ai là tuyệt vời nhất, thực tế luôn luôn gồm có lỗi trường tồn làm việc mọi cá nhân. Cùng xem hầu hết triết lý tuyệt về việc dại dốt nhằm suy ngẫm về điều này chúng ta nhé!

1. The learned man knows that he is ignorant. (Victor Hugo)

Người có học biết mình dại dốt.

Bạn đang xem: 90+ triết lý hay về sự ngu dốt thấm thúy nhất bạn nên biết

2. Before God we are all equally wise – & equally foolish. (Albert Einstein)

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và dở hơi xuẩn như nhau.

3. The evil that is in the world almost always comes of ignorance, và good intentions may vì as much harm as malevolence if they lack understanding. (Albert Camus)

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự dại muội, và ý tốt cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.

4. Our knowledge is a receding mirage in an expanding desert of ignorance. (Will Durant)

Tri thức của chúng ta là hình họa ảo lùi dần vào sa mạc của sự đần độn dốt đương mở rộng.

5. Lachồng of understanding is a great power. Sometimes it enables men lớn conquer the world. (Anatole France)

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. Đôi Lúc nó khiến bé người có thể chinch phục thế giới.

6. I prefer the folly of enthusiasm to the indifference of wisdom. (Anatole France) 

Tôi thích sự lẩn thẩn dốt nhiệt tình hơn là sự thông thái thờ ơ.

7. A fool’s paradise is a wise man’s hell! (Thomas Fuller) 

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!

8.The young people think the old people are fools – but the old people know the young people are fools. (Agatha Christie) 

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ – nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.

9. An intelligent hell would be better than a stupid paradise. (Victor Hugo)

Địa ngục thông minh còn hơn thiên đường ngốc dốt.

10. Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death. (Thomas Carlyle)

Những kẻ ngốc xuẩn đến rằng Khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều lúc bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một nhị thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.

11. He may look like an idiot and talk lượt thích an idiot but don’t let that fool you. He really is an idiot. (Groucho Marx)

Hắn có thể trông như một thằng đần và nói như một thằng dại, nhưng đừng để điều đó lừa quý khách hàng. Hắn thực sự là thằng ngây ngô đấy.

12. True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubteth often, và changeth his mind; the fool is obstinate, & doubteth not; he knoweth all things but his own ignorance. (Akhenaton)

Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và núm đổi quan lại điểm; kẻ ngây ngô dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự lẩn thẩn dốt của chính mình.

13. The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. (Charles Bukowski)

Vấn đề với thế giới là người thông minch thì đầy nghi ngờ, trong lúc người lẩn thẩn dốt lại đầy tự tin.

14. Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. (Charles Darwin)

Ngu dốt ra đời sự quả quyết hơn là tri thức; chính những người biết ít chứ không phải những người biết nhiều mới quả quyết khẳng định vấn đề này tuyệt vấn đề kia sẽ không bao giờ được khoa học hướng dẫn.

15. Man as an individual is a genius. But men in the mass khung the headless trùm cuối, a great, brutish idiot that goes where prodded. (Charlie Chaplin)

Con fan là công dụng Khi đứng 1 mình. Nhưng chỗ đông người bé bạn thì tạo thành con quái vật không đầu, một thằng dại lớn tưởng, tàn khốc đi bất cứ chỗ nào bị thúc.

16. Stupidity cannot be cured. Stupidity is the only universal capital crime; the sentence is death. There is no appeal, & execution is carried out automatically and without pity. (Robert A Heinlein)

Sự gàn xuẩn không thể được chữa trị. Sự dở hơi xuẩn là tội tử hình chung duy nhất; hình phạt là cái chết. Không thể kháng án, và bản án được tự động thi hành, không hề khoan thứ.

17. We are all born ignorant, but one must work hard lớn remain stupid. (Benjamin Franklin)

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ dại dột xuẩn.

18. Nature makes only dumb animals. We owe the fools khổng lồ society. (Balzac)

Thiên nhiên chỉ đem lại động vật đần xuẩn. Xã hội mới mang tới con người đần độn xuẩn.

19. Ignorant men raise questions that wise men answered a thousand years ago. (Johann Wolfgang von Goethe)

Kẻ đần dốt hỏi những câu hỏi mà người thông thái đã trả lời cả ngàn năm trước.

đôi mươi. nguồn does not corrupt men; fools, however, if they get inlớn a position of power, corrupt power. (George Bernard Shaw)

Quyền lực không tha hóa bé người; Mặc dù nhiên những kẻ đần xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực.

21. Wise men speak when they have sầu something to lớn say, fools speak because they have to say something. (Aristotle)

Người sáng suốt lên tiếng khi họ có điều cần nói, kẻ khờ lên tiếng bởi vì họ phải nói gì đó.

22. It is the peculiar unique of a fool lớn perceive sầu the faults of others and khổng lồ forget his own. (Marcus Tullius Cicero)

Phẩm chất đặc biệt của kẻ đần xuẩn là chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà quên đi của bản thân.

23. The silliest woman can manage a clever man; but it needs a very clever woman to lớn manage a fool. (Rudyard Kipling)

Người phụ nữ ngốc nghếch nhất cũng có thể chế ngự được người đàn ông thông minh; nhưng chỉ người phụ nữ hết sức thông minch mới chế ngự được gã đàn ông ngớ ngẩn xuẩn.

24. The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions & content with your knowledge. (Elbert Hubbard)

Công thức cho sự ngốc dốt bình thường thân là: Thỏa mãn với quan tiền điểm của mình và thỏa lòng với tri thức của mình.

25. Ignorance and error are necessary khổng lồ life, lượt thích bread và water. (Anatole France) 

Sự dốt nát và sai lầm cần thiết cho cuộc sống, cũng giống như bánh mỳ và nước.

26. Everyone is entitled to be stupid, but some abuse the privilege. (Khuyết danh)

Ai cũng có quyền tỏ ra lẩn thẩn ngốc, nhưng một số người lạm dụng đặc quyền đó.

27. The stupid neither forgive sầu nor forget; the naive forgive sầu và forget; the wise forgive but bởi vì not forget. (Thomas Szasz)

Kẻ dở hơi xuẩn chẳng tha thứ cũng chẳng quên; kẻ ngây thơ tha thứ và quên; kẻ sáng suốt tha thứ nhưng không quên.

28. There is no sin so great as ignorance. Remember this. (Rudyard Kipling)

Không có tội lỗi nào lớn hơn sự dốt nát. Hãy nhớ điều này.

29. Người thông minch bao giờ cũng đồng ý với người thông minc khác, còn kẻ dở người ngốc thì thường không đồng ý với cả người thông minch lẫn người dở hơi ngốc. Cũng tương tự như vậy, tất cả những đường thẳng luôn luôn trùng lên nhau, còn những đường cong thì không bao giờ trùng nhau, cũng không bao giờ trùng với đường thẳng. (Aristotle)

30. There is nothing more frightful than ignorance in action. (Johann Wolfgang von Goethe)

Không gì đáng sợ hơn sự dở người dốt vào guồng hành động.

31. Ignorance, the root and stem of every evil. (Plato)

Sự gàn dốt, đó là gốc và thân của mọi cái ác.

32. The wise learn from the mistakes of others, it’s the fool that wants to make their own mistakes. (Tony Gaskins)

Người khôn học từ không đúng lầm của người khác, kẻ ngớ ngẩn xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm.

33. Any fool can criticize, condemn, & complain – và most fools vì chưng. (Dale Carnegie)

Bất cứ thằng đần độn nào cũng có thể chỉ trích, chê trách và phàn nàn – và phần lớn kẻ dở người xuẩn đều làm như vậy.

34. The difference between stupidity & genius is that genius has its limits. (Albert Einstein)

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngây ngô dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.

35. Tomorrow is the day when idlers work, và fools reform. (Edward Young)

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngốc ngốc cầm cố đổi.

36. A spoon cannot taste of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot underst& the wise man´s wisdom even if he associates with a sage. (Dalai Lama) 

Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn, dù mang đến có thân cận bậc thánh.

37. The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart. (Benjamin Franklin)

Trái tyên của kẻ khờ khạo nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người sáng suốt lại ngự ở trong tim.

38. Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is lớn be preferred. (La Fontaine)

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngây ngô dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

39. Admiration is the daughter of ignorance. (Thomas Fuller)

Sự ngưỡng mộ là nhỏ gái của đần độn dốt.

40. Reason obeys itself; and ignorance submits lớn whatever is dictated khổng lồ it. (Thomas Paine)

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn dở người dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.

41. Ignorant men don’t know what good they hold in their hands until they’ve flung it away. (Sophocles)

Những kẻ dại dốt không biết mình nắm trong tay điều tốt đẹp gì đến tới Lúc họ ném nó đi.

42. When a wise man does not understvà, he says: “I bởi vì not underst&.” The fool & the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom. (Frank Herbert)

Lúc người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: “Tôi không hiểu.” Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự lẩn thẩn dốt của mình. Họ lặng lặng trong những khi câu hỏi có thể lấy đến mang đến họ tri thức.

43. Nature makes only dumb animals. We owe the fools lớn society. (Balzac)

Thiên nhiên chỉ mang đến động vật ngu xuẩn. Xã hội mới tạo nên con người lẩn thẩn xuẩn.

44. Anger dwells only in the bosom of fools. (Albert Einstein)

Giận dữ chỉ náu mình vào lồng ngực của những kẻ dại xuẩn.

45. He must be very ignorant for he answers every question he is asked. (Voltaire)

Anh ta hẳn phải rất lẩn thẩn dốt vì anh ta trả lời mọi câu mình được hỏi.

Xem thêm: Tra Từ Reputation Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Reputation Là Gì

46. There’s a fine line between courage & foolishness. Too bad its not a fence. (Khuyết danh)

Có lằn tinh ma mỏng giữa can đảm và ngây ngô xuẩn. Thật tiếc nó không phải hàng rào.

47. It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion. (Anatole)

Bản chất của nhỏ người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch.

48. Ngu nhi hảo tự dụng, tiện nhi hảo tự chuyên. Sinh hồ kim bỏ ra thế, phản cổ bỏ ra đạo. Như thử giả, tai cập kì thân giả dã. (Khổng Tử)

Kẻ đần thích tự ý làm, kẻ thấp kém thích chuyên quyền; sống ở đời ni mà làm ngược với đạo thời xưa. Như thế là chuốc họa vào thân.

49. Wise men don’t need advice. Fools won’t take it. (Benjamin Franklin) 

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngốc ngốc không chịu nhận lời khuyên.

50. Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngây ngô mê man làm người ta kiêu ngạo. (Ngạn ngữ Anh)

51. Tricks và treachery are the practice of fools, that don’t have brains enough lớn be honest. (Benjamin Franklin)

Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ đần độn xuẩn không có đủ trí tuệ để trung thực.

52. To succeed in the world it is not enough khổng lồ be stupid, you must also be well-mannered. (Voltaire)

Để thành công vào thế giới này, chỉ dại xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

53. Courage is facing your fears. Stupidity is fearing nothing. (Todd Bellemare)

Lòng can đảm là đối mặt với nỗi sợ. Sự ngu xuẩn là chẳng sợ cái gì.

54. Prejudices are what fools use for reason. (Voltaire) 

Định kiến là điều những thằng dại sử dụng làm lý lẽ.

55. Our wisdom comes from our experience, & our experience comes from our foolishness. (Sathân phụ Guitry)

Sự sáng suốt của chúng ta đến từ gớm nghiệm, và ghê nghiệm đến từ sự ngốc ngốc.

56. He who thinks himself wise, O heavens! is a great fool. (Voltaire)

Anh ta nghĩ anh ta thông thái, ôi trời ạ! một tên ngốc!

57. Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – lớn move in the opposite direction. (Albert Einstein) 

Kẻ gàn xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài – và thật nhiều dũng khí – để biến chuyển ngược lại.

58. Only a fool expects lớn be happy all the time. (Robertson Davies) 

Chỉ kẻ dại xuẩn mới trông mong lúc nào cũng yên ấm.

59. I vị not believe in the collective sầu wisdom of individual ignorance. (Thomas Carlyle)

Tôi không tin vào tập hợp trí tuệ phổ biến của những cá nhân dở hơi dốt.

60. The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool. (Anatole France)

Kẻ gàn dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình dại dột dốt.

61. Every man must vì chưng two things alone; he must vị his own believing và his own dying. (Martin Luther)

Ai cũng nên trường đoản cú bản thân làm lấy nhị điều; tinh thần của bản thân mình cùng cái chết của chính bản thân mình.

62. Tri thức làm ta khiêm tốn, dại dột đắm đuối làm ta kiêu ngạo. (Ngạn ngữ Anh)

63. Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to lớn learn. (Benjamin Franklin)

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

64. Only two things are infinite, the universe & human stupidity, và I’m not sure about the former. (Albert Einstein)

Chỉ có nhì điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngốc xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

65. Travel makes a wise man better, and a fool worse. (Thomas Fuller)

Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng khờ tệ hại.

66. Đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời. (Khuyết danh)

67. A fool sees not the same tree that a wise man sees. (William Blake)

Kẻ ngu ngốc không thấy cùng một cái cây với người sáng suốt.

68. Any fool can make things bigger, more complex, & more violent. It takes a touch of genius – & a lot of courage – to move in the opposite direction. (Albert Einstein)

Kẻ dở hơi xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài – và thật nhiều dũng khí – để biến chuyển ngược lại.

69. There is nothing worse than aggressive stupidity. (Johann Wolfgang von Goethe)

Không gì tồi tệ hơn sự lẩn thẩn xuẩn hung hăng.

70. A fool thinks himself khổng lồ be wise, but a wise man knows himself lớn be a fool. (William Shakespeare)

Kẻ ngây ngô dốt mang lại là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là dở hơi dốt.

71. I have sầu never made but one prayer khổng lồ God, a very short one: “O Lord make my enemies ridiculous.” And God granted it. (Voltaire)

Tôi chưa bao giờ cầu nguyện Chúa câu nào ngoài một câu rất ngắn: “Ôi thưa Cha, hãy biến kẻ thù của bé thành nực cười.” Và Chúa thực hiện nguyện vọng đó.

72. Talking & eloquence are not the same: to speak & lớn speak well are two things. A fool may talk, but a wise man speaks. (Heinrich Heine)

Nói và hùng biện không giống nhau: nói và nói tuyệt là nhị điều khác biệt. Kẻ dại dốt có thể nói, nhưng người thông thái thì diễn thuyết.

73. It is better lớn keep your mouth closed & let people think you are a fool than to open it & remove sầu all doubt. (Mark Twain)

Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ dở hơi ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.

74. I would rather have five sầu energetic và competent enemies than one fool frikết thúc. (Edward Bulwer Lytton)

Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài tuyệt hơn là một người khách hàng dại xuẩn.

75. Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble. (Samuel Johnson)

Mọi hành vi dại dột xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống.

76. The doorstep lớn the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance. (Benjamin Franklin)

Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngốc dốt của chính mình.

77. Experience is a dear teacher, but fools will learn at no other. (Benjamin Franklin)

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ đần ngốc sẽ không chịu học ai khác.

78. Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error. (Marcus Tullius Cicero)

Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng chỉ kẻ ngu mới khăng khăng giữ sai lầm.

79. It is difficult to không tính phí fools from the chains they revere. (Voltaire)

Rất khó để giải pngóng những kẻ đần độn xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.

80. When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty. (George Bernard Shaw)

lúc kẻ gàn xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.

81. The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may bởi vì as much harm as malevolence if they lachồng understanding. (Albert Camus)

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngớ ngẩn muội, và ý giỏi cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.

82. .Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive sầu discovery of our own ignorance. (Will Durant)

Sáu mươi năm trước tôi biết mọi thứ; giờ tôi chẳng biết gì cả; giáo dục là cuộc khám phá không ngừng về sự lẩn thẩn dốt của chúng ta.

83. Ignorance is the curse of God; knowledge is the wing wherewith we fly lớn heaven. (William Shakespeare)

Sự dở người dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường.

84. When you talk to lớn the half-wise, twaddle; when you talk to the ignorant, brag; when you talk khổng lồ the sagacious, look very humble and ask their opinion. (Edward Bulwer Lytton)

lúc nói với những kẻ thông thái nửa vời, hãy nói điều nhảm nhí. Khi nói với những kẻ dốt nát, hãy khoe khoang. khi nói với những người khôn ngoan, hãy nhún nhường và xin họ lời khuyên.

85. Man is a clever animal who behaves lượt thích an imbecile. (Albert Schweitzer)

Con người là loài động vật thông minh hành xử một cách lẩn thẩn dại.

86. Dictatorships foster oppression, dictatorships foster servitude, dictatorships foster cruelty; more abominable is the fact that they foster idiocy. (Jorge Luis Borges)

Những chế độ độc tài ấp ủ sự phản kháng, nuôi dưỡng sự nô dịch, nuôi dưỡng sự tàn nhẫn; ghê tởm hơn là chúng nuôi dưỡng sự ngốc dốt.

87. He who believes is strong; he who doubts is weak. Svào convictions precede great actions. 

Người gồm lòng tin thì to gan lớn mật mẽ; tín đồ lắm nghi vấn thì yếu ớt ớt. Niềm tin mạnh mẽ quá lên trên mặt đầy đủ hành vi khổng lồ tát.

88. Stupid is a boundless concept. (Khuyết danh)

Sự dại dột xuẩn là một khái niệm không giới hạn.

89. A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. (Benjamin Franklin)

Kẻ dại dốt có học dở hơi dốt hơn người vô học nhiều.

90. What the world has lớn eradicate is fear & ignorance. (Jan Masaryk)

Điều mà thế giới cần phải tiêu diệt là nỗi sợ hãi và sự dở người dốt.

91. Let ignorance talk as it will, learning has its value. (La Fontaine)

Cứ để dại dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.

92. If I decide to be an idiot, then I’ll be an idiot on my own accord. (Johann Sebastian Bach)

Nếu tôi định làm thằng ngớ ngẩn thì tôi sẽ làm thằng ngây ngô vì chính tôi tự nguyện.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *