1. Philosophy is the study of general và fundamental problems, such as those connected with reality, existence, knowledge, values, reason, mind, and language. Philosophy is distinguished from other ways of addressing such problems by its critical, generally systematic approach and its reliance on rational argument. The word “philosophy” comes from the Greek φιλοσοφία (philosophia), which literally means “love sầu of wisdom”. In more casual speech the “philosophy” of a particular person can refer to the beliefs held by that person.

Bạn đang xem: Philosopher là gì

Đang xem: Philosopher là gì

1. Triết học là khoa học phân tích về các vấn đề nền tảng với tổng thể, như: thực tại, hiện nay hữu, dấn thức, các giá chỉ trị, lý tính, tinh thần cùng ngữ điệu. Triết học được biệt lập cùng với phần nhiều lối mô tả những vụ việc ấy theo cách khác bởi sự tiếp cận phê phán, nhìn bao quát là bao gồm tính khối hệ thống, của chính nó và vấn đề nó dựa trên luận cứ đọng thuần lý. Chữ “triết học” bao gồm cội tự chữ φιλοσοφία (philosophia) trong giờ đồng hồ Hy Lạp, nghĩa black là “yêu thích sự minh triết”. Theo lối nói thông thường rộng, “triết học” của thành viên một fan có thể dùng làm chỉ phần đông niềm tin của người ấy.

2. Areas of inquiry

The main areas of study in philosophy today include lô ghích, metaphysics, epistemology, ethics, and aesthetics.

2. Những nghành nghiên cứu

Những nghành nghề nghiên cứu và phân tích chủ yếu trong triết học tập thời buổi này gồm: rất hình học tập, lô ghích học, dấn thức luận, đạo đức nghề nghiệp học tập với mỹ học.

2.1. Metaphysics

Metaphysics is the study of the most general features of reality, such as existence, time, the relationship between mind và body toàn thân, objects và their properties, wholes & their parts, events, processes, & causation. Traditional branches of metaphysics include cosmology, the study of the world in its entirety, và ontology, the study of being.

2.1. Siêu hình học

Siêu hình học là kỹ thuật nghiên cứu về gần như điểm lưu ý phổ biến duy nhất của thực trên, như: tồn tại, thời gian, quan hệ thân lòng tin và thân xác, các thứ thể cùng những ở trong tính của chúng, các chiếc cục bộ cùng các phần tử của chúng, hầu hết sự biến chuyển, rất nhiều quy trình và tình dục nhân quả. Các bộ phận truyền thống lâu đời của môn vô cùng hình học gồm: dải ngân hà học, khoa học nghiên cứu và phân tích về thế giới vào toàn cục của nó, cùng bạn dạng thể học, khoa học phân tích về tồn tại.

Within metaphysics itself there are a wide range of differing philosophical theories. Idealism, for example, is the belief that reality is mentally constructed or otherwise immaterial while realism holds that reality, or at least some part of it, exists independently of the mind. Subjective idealism describes objects as no more than collections or “bundles” of sense data in the perceiver. The 18th century philosopher George Berkeley contended that existence is fundamentally tied khổng lồ perception with the phrase Esse est aut percipi aut percipere or “To be is to be perceived or to lớn perceive”.

Trong bạn dạng thân môn khôn xiết hình học có nhiều lý thuyết triết học tập không giống nhau. Tngày tiết duy tâm, chẳng hạn, là niềm tin cho rằng thực trên là vì lòng tin xây dựng xuất xắc nói theo cách khác là phi-thứ hóa học, trong khi kia tmáu duy thực lại nhận định rằng thực tại, tuyệt ít ra là một trong những phần của thực trên, trường tồn hòa bình cùng với lòng tin. Tmáu duy chổ chính giữa công ty quan miêu tả các đối tượng người sử dụng không gì khác rộng là phần đa tập hợp xuất xắc các “bó” dữ liệu xúc cảm sống tín đồ tri giác. Triết thế lực kỷ 18 là George Berkeley xác định rằng tồn tại về cơ bạn dạng là gắn với tri giác bằng thành ngữ Esse est aut percipi aut percipere (Tồn tại là được tri giác xuất xắc tri giác”

In addition to the aforementioned views, however, there is also an ontological dichotomy within metaphysics between the concepts of particulars và universals as well. Particulars are those objects that are said to exist in space và time, as opposed khổng lồ abstract objects, such as numbers. Universals are properties held by multiple particulars, such as redness or a gender. The type of existence, if any, of universals và abstract objects is an issue of serious debate within metaphysical philosophy. Realism is the philosophical position that universals bởi in fact exist, while nominalism is the negation, or denial of universals, abstract objects, or both. Conceptualism holds that universals exist, but only within the mind”s perception.

Tuy nhiên, ngoài các quan niệm được làm việc trên, trong cực kỳ hình học tập còn tồn tại sự phân đôi phiên bản thể học giữa quan niệm về những chiếc tính chất cùng khái niệm về những chiếc đa dạng. Những chiếc sệt thù là những đối tượng người dùng được cho là mãi mãi trong không khí cùng thời gian, trái lập cùng với đông đảo đối tượng người tiêu dùng trừu tượng, ví dụ giống như các số lượng. Những cái rộng lớn là hầu hết trực thuộc tính của nhiều mẫu tính chất, ví như red color tốt loài. Kiểu các loại sống thọ, nếu như có thể nói rằng như vậy, của không ít cái diện tích lớn cùng rất nhiều đối tượng người sử dụng trừu tượng là một trong những sự việc đàm đạo tráng lệ vào triết học hết sức hình học tập. Thuyết duy thực là lập ngôi trường triết học cho rằng những cái phổ biến trên thực tế là trường tồn, trong những khi đó tmáu duy danh là sự che định xuất xắc khước từ những cái diện tích lớn, gần như đối tượng trừu tượng, xuất xắc phủ nhận cả hai. Tmáu duy khái niệm cho rằng những chiếc thêm trường thọ, tuy thế chỉ vào sự tri giác của tinh thần.

Xem thêm: Lee Harvey Oswald Là Ai Lab, Hé Lộ Động Cơ Ám Sát Tổng Thống Kennedy

The question of whether or not existence is a predicate has been discussed since the Early Modern period. Essence is the mix of attributes that make an object what it fundamentally is & without which it loses its identity. Essence is contrasted with accident: a property that the substance has contingently, without which the substance can still retain its identity.

Câu hỏi hiện lên gồm bắt buộc là 1 thuộc tính hay là không đã có được trao đổi trường đoản cú quy trình tiến độ đầu của thời tiến bộ. Bản chất là tập phù hợp các nằm trong tính làm cho một đối tượng người tiêu dùng về cơ bản là bao gồm nó và ví như không có nó thì đối tượng người sử dụng không đủ tính đồng nhất của chính nó. Bản chất tương phản bội cùng với tùy thể: một thuộc tính nhưng bạn dạng thể bất chợt có; trường hợp không tồn tại tùy thể, bản thể hoàn toàn có thể vẫn còn vào tinh thần đồng điệu cùng với chính nó.

2.2. Logic

Logic is the study of the principles of correct reasoning. Arguments use either deductive reasoning or inductive reasoning. Deductive reasoning is when, given certain statements (called premises), other statements (called conclusions) are unavoidably implied. Rules of inferences from premises include the most popular method, modus ponens, where given “A” và “If A then B”, then “B” must be concluded. A common convention for a deductive sầu argument is the syllogism. An argument is termed valid if its conclusion does indeed follow from its premises, whether the premises are true or not, while an argument is sound if its conclusion follows from premises that are true. Propositional logic uses premises that are propositions, which are declarations that are either true or false, while predicate logic uses more complex premises called formulae that contain variables. These can be assigned values or can be quantified as to lớn when they apply with the universal quantifier (always apply) or the existential quanlifier (applies at least once). Inductive sầu reasoning makes conclusions or generalizations based on probabilistic reasoning. For example, if “90% of humans are right-handed” và “Joe is human” then “Joe is probably right-handed”. Fields in súc tích include mathematical logic (formal symbolic logic) and philosophical logic.

(continued)

2.2. Logic học

Logic học là khoa học nghiên cứu và phân tích những bề ngoài lập luận đúng. Những luận cứ thực hiện Hoặc là lập luận diễn dịch Hay là lập luận quy hấp thụ. Lập luận diễn dịch là khi, giả sử có những tuyên bố làm sao kia (được Call là hầu như chi phí đề), hầu hết phát biểu không giống (được call là đều kết luận) được tổng quan một giải pháp quan trọng tách khỏi. Các nguyên tắc suy diễn trường đoản cú hầu như nền móng tất cả phương thức thịnh hành duy nhất, modus ponens , làm việc kia mang sử “A” với “Nếu A thì B”, thì “B” nên được tóm lại. Một quy ước phổ biến mang đến luận cứ đọng suy diễn là phnghiền tam đoạn luận. Một luận cứ đọng được coi là có giá trị hiệu lực giả dụ Kết luận của chính nó quả tình rút ra từ đa số nền móng của nó, mặc dầu hầu hết tiền đề ấy đúng hay không đúng, trong khi kia một luận cứ đọng vững chắc nếu Kết luận của chính nó rút ra từ bỏ đông đảo nền móng chính xác. Logic mệnh đề áp dụng hầu như tiền đề là những mệnh đề, hồ hết mệnh đề ấy là số đông lời tuyên cha hoặc đúng hoặc sai, trong khi kia logic vị từ áp dụng đều nền móng tinh vi rộng được hotline là biểu thức cất những biến. Các đổi mới này rất có thể được gán các cực hiếm tuyệt rất có thể được định lượng ở đoạn Lúc bọn chúng áp dụng với lượng trường đoản cú phổ quát (luôn luôn luôn áp dụng) xuất xắc lượng tự tồn tại (vận dụng ít nhất là một trong những lần). Lập luận quy nạp giới thiệu phần đa kết luận hay phần nhiều sự khái quát hóa dựa trên lập luận xác suất. Ví dụ: ví như “90% nhỏ fan phần đa thuận tay phải” và “Joe là bé người” thì “Joe hoàn toàn có thể thuận tay phải”. Các nghành nghề vào xúc tích học tập gồm: súc tích toán học (súc tích ký hiệu hình thức) với xúc tích triết học tập.

(còn tiếp)

II. EXPLAINING ESSENTIAL TERMS

II. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ CƠ BẢN

Reality is the state of things as they actually exist, rather than as they may appear or might be imagined. In a wider definition, reality includes everything that is and has been, whether or not it is observable or comprehensible. A still more broad definition includes everything that has existed, exists, or will exist. (Wiki)

Thực trên là trạng thái của các sự thiết bị xét như thể bọn chúng đã sống thọ thực thụ, chứ không phải như thể chúng hoàn toàn có thể lộ diện ra xuất xắc có thể được tưởng tượng ra. Theo nghĩa rộng lớn, thực tại bao gồm tất cả những gì đã và đang lâu dài, mặc dầu bọn chúng có thể được quan sát tốt lĩnh hội hay là không. Theo nghĩa còn rộng không chỉ có thế, thực tại bao hàm tất cả hầu như gì vẫn, vẫn với đã trường thọ.

Argument is an attempt to lớn persuade someone of something, by giving reasons or evidence for accepting a particular conclusion. (Wiki)

Luận cứ là việc cố gắng tngày tiết phục ai kia về điều gì đó, bằng cách nêu ra hầu hết nguyên do xuất xắc dẫn chứng nhằm tín đồ ta gật đầu đồng ý một kết luận đơn nhất.

Syllogism is a kind of logical argument in which one propositon (the conclusion) is inferred from two or more others (the premises) of a specific size. (Wiki)

Tam đoạn luận là 1 trong những nhiều loại luận cứ logic trong số đó một mệnh đề (kết luận) được đúc rút từ bỏ hai tuyệt nhiều mệnh đề không giống (các tiền đề) của một dạng suy luận rõ ràng.

Xem thêm: The One Là Gì, Nghĩa Của Từ One, One Là Gì, Nghĩa Của Từ One

Universal quantification is a type of quantifier, a logical constant which is interpreted as “given any” or “for all.” It expresses that a propositional function can be sastified by every thành viên of a domain of discourse. In other terms, it is the predication of a property or relation khổng lồ every thành viên of the tên miền. It asserts that a predicate within the scope of a universal quantifier is true of every value of a predicate variable. It is usually denoted by the turned A (∀) logical operator symbol, which, when used together with a predicate variable, is called a universal quantifier (“∀x”, “∀(x)”, or sometimes by “(x)” alone). Universal quantification is distinct from existential quantification (“there exists”), which asserts that the property or relation holds only for at least one member of the domain name. (Wiki)

Lượng tự hóa phổ quát là một trong giao diện lượng từ bỏ, một hằng số logic được diễn giải như là “bất kể chiếc nào” hay “cùng với mọi”. Nó tuyên bố rằng một hàm mệnh đề rất có thể được thỏa mãn do phần lớn thành phần vào miền nhắc (domain of discourse). Nói cách khác, nó là vị từ hóa của một thuộc tính hay tình dục của bất cứ bộ phận nào trong miền. Nó khẳng định rằng một vị từ trong phạm vi của một lượng tự đa dạng đúng với mọi cực hiếm của một vươn lên là vị trường đoản cú. Nó hay được biểu lộ bởi ký kết hiệu tác tử xúc tích là chữ A viết ngược (∀), ký hiệu này, Lúc được thực hiện cùng với một biến hóa vị trường đoản cú, được hotline là lượng trường đoản cú phổ quát (“∀x”, “∀(x)”, xuất xắc đôi khi chỉ từng một chữ “(x)”). Lượng từ bỏ hóa rộng rãi không giống cùng với lượng tự hóa tồn tại (“tồn tại”) vốn là mẫu khẳng định rằng nằm trong tính giỏi quan hệ tình dục chỉ đúng tối thiểu đến một trong những phần tử vào miền

ĐINH HỒNG PHÚC soạn dịch

Bản giờ đồng hồ Anh được chọn lọc với sử dụng lại tự trang mạng http://en.wikipedia.org.


Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *