Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reputation là gì

*
*
*

reputation
*

reputation /,repju:"teiʃn/ danh từ giờ đồng hồ (xấu, giỏi...)he had the reputation of raching his tenants: lâo ta gồm giờ về tách lột tận xương tuỷ tá điền của lão tiếng giỏi, thanh khô danh, danh tiếnga scientist of world wide: một nhà kỹ thuật lừng danh khắp chũm giới
Lĩnh vực: xây dựnguy tíndanh tiếngtkhô nóng danhthành danhuy tínbuild up a reputation (to lớn ...): tạo thành dựng một uy tín (trong thương trường)business reputation: đáng tin tưởng làm cho ănbusiness reputation: đáng tin tưởng tởm doanhestablish the good reputation: desgin uy tínbuild up a reputation (to ...)xây dựng giờ đồng hồ tămwith a long standing reputationkhét tiếng lâu đời

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reputation, disrepute, reputable, disreputable, reputed, reputedly, reputably
Xem thêm: Nguyễn Văn Nghị Trong Vụ Án Hồ Duy Hải Là Ai, Vụ Án Hồ Duy Hải

*

*Xem thêm: Cách Viết Mục Tiêu Nghề Nghiệp Ngành Nhân Sự, Hr & Administrative Officer

*

reputation

Từ điển Collocation

reputation noun

ADJ. considerable, enviable, excellent, fine, good, great, high, unrivalled, well-deserved, well-earned She has built up an enviable reputation as a harpist. | awesome, fearsome, formidable | bad, poor, unenviable, unsavoury | established | growing | undeserved | intact (only after reputation) He emerged from the trial with his reputation intact. | public | international, worldwide | professional

VERB + REPUTATION enjoy, have He has the reputation of being a hard worker. | acquire, build (up), earn, establish, gain, make Her international reputation is built on an impressive list of publications. | damage, destroy, thua kém, ruin, tarnish | protect | live sầu up khổng lồ November is certainly living up to its reputation?we"ve had nothing but rain all week. | live sầu down She found it hard to live down her reputation as a second-rate actress. | stake He has staked his reputation on the success of the play.

REPUTATION + VERB grow | suffer The company"s reputation suffered when it had to lớn reĐiện thoại tư vấn thousands of products that were unsafe.

PREPhường. by ~ He was by reputation difficult lớn please. | ~ as You"ve sầu made quite a reputation for yourself as a rebel! | ~ for The company has a well-deserved reputation for being reliable.


Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *