a serious disagreement that separates two people who have sầu been friends và stops their friendship continuing:

Bạn đang xem: Rift là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


He points out that it " remains one of the most violent và corrupt countries in the world ", with " deep rifts of incomprehension between our many communities " (p. xi).
Scarcely less deep are the rifts on important matters such as economic, social and environmental legislation, lớn name but a few areas.
I speak of the worsening divides of all types, the erosion of social cohesion & the widening rifts between societies.
Nowadays, the press is interested in disputes, rifts, sensations, scandals affecting individuals and not much else.
All the rifts, or nearly all the rifts, between divergent types and moods và interests are concealed.
Please pray that these workshops really inspire and excite church leaders và that they also go someway towards healing the rifts in the church.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: 13 Người Chết Cháy Là Ai - 13 Người Chết Cháy Là Tại… Ông Trời

to press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands and fingers

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *