Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Sizzle là gì

A thử nghiệm prepared at an early stage, normally using amateur equipment, is also known as a sizzle script.
The eight percussionists play nontraditional instruments such as iron chains, flexatones, pot lids, sizzle cymbals, metal thunder sheets, log drums, and wind machines.
Warm earth tones glow from the deepest layers, sizzle when they touch cold, grey areas, và phối light lớn others.
The meandering discussions they have sầu about life, death, dreams and mortality have all the sizzle & wit you could ever hope khổng lồ find in such a movie.
Once it starts to lớn sizzle và drip with fat, the szalonna is removed from the fire & the fat is allowed to lớn drip onkhổng lồ a slice of freshly baked bread.
The oil is heated in a frying pan till it starts lớn sizzle and the meat is placed onlớn it, then turned over a couple of times.
The meandering discussions they have sầu about life, death, dreams & mortality have all the sizzle và wit you could ever hope to lớn find in a movie.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Charlie Puth Là Ai - Charlie Puth: Vượt Thoát Thành Công Khỏi

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *