Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Standard of living là gì

the degree of comfort that people in a particular social class, country, etc. have sầu, & the number và types of products và services that they can buy:
a basic/comfortable/decent standard of living Most people are failing khổng lồ save enough lớn provide them with a decent standard of living in retirement.
The ayên of a modest-but-adequate budget is to provide a standard of living which meets basic needs and allows participation in community activities.
Both a household strategy và decisions by particular individuals khổng lồ improve sầu their standard of living account for these patterns.
The death of a spouse was a substantial threat to lớn the standard of living of household members and lớn the existence of the household itself.
On each of these dimensions there were certain tasks which were important for older people in being able to lớn maintain a decent standard of living.
But, as this particular notion of sustainable development is concerned only with the current standard of living, it is not easy to defend.
However, when a country has attained a sufficiently high standard of living, people give greater attention khổng lồ environmental amenities.
In short, it would appear that the annual standard of living, revealed through the price of grain, plays no part in matrimonial decisions.
Early neonatal mortality appears to be a more sensitive sầu index of standard of living & health conditions of a society.
Consistently, industrial profit-markup inflation increases, in general, during recessions, exacerbating output contraction despite the reduction in workers" real standard of living.

Xem thêm: " Popsicle Là Gì ? Nghĩa Của Từ Popsicle Trong Tiếng Việt

Second, if having more land increases their standard of living they may draw on loans to lớn increase the kích cỡ of their holding.
Các cách nhìn của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *