Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Stevedore là gì

In order to lớn bring some unity of control, there are shipowners who have sầu their own berths và run subsidiary stevedore companies.
I bởi vì not consider that an engine driver or a railway porter is engaged on the same labour as a doông xã labourer or a stevedore.
Then it must renegotiate the leases and the contracts to lớn bring the bananas in, which of course involves the stevedores.
The very serious omission of any size of charges that will be levied by the stevedores & their employers is a most important one.
This is a scheme worked entirely by people employed by one employer, except for the independent stevedore who is nothing more than a labour contractor.
The stores have khổng lồ be handled at their despatching point và handled by railway companies và shipside stevedores.
Normal shore cranes could not raise them, special ships were required khổng lồ carry them and highly trained stevedores to lớn manipulate them.
Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ ý kiến của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Tiểu Sử Ngọc Trinh Tiểu Sử Ngọc Trinh, Tiểu Sử Ngọc Trinh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *