Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: The end, từ end là gì? (từ điển anh nghĩa của từ end

*
*
*

end
*

kết thúc /end/ danh từ giới hạn đầu, đầu mút ít (dây...); đuôi; lòng (thùng...) đoạn cuối mẩu quá, mẩu còn lạicandle ends: mẩu nến sự kết thúc sự kết liễu, sự chếtto be near one"s end: chẳng còn sinh sống được bao thọ nữa, bên cạnh miệng lỗ kết quả mục đíchto gain one"s ends: giành được mục đích của mìnhat one"s wit"s end (xem) witto be at an endlớn come khổng lồ an and hoàn thành bị kiệt quệto lớn be at the kết thúc of one"s tether (xem) tetherover on với cùng 1 đầu cù vào (ai)khổng lồ go off the deep end (xem) deepin the end sau cùng về sauto keep opne"s end up (xem) keepto make an end of chnóng dứtto lớn make both ends meet (xem) meetno end vô cùngno kết thúc obliged lớn you: vô cùng cảm ơn anhno over of vô cùng nhiềuno end of trouble: tương đối nhiều điều phiền khô nhiễu xuất xắc diệuhe is no over of a fellow: nó là 1 trong thằng phụ vương giỏi diệuto end liền, liên tụcfor hours on end: trong mấy giờ liền trực tiếp đứngkhổng lồ place over to lớn end đặt nối đàu vào nhauto lớn put an kết thúc to kết thúc, bến bãi bỏkhổng lồ turn over for end lộn ngược lại, trsinh hoạt đầu lại, con quay ngược lạiworld without end (xem) world ngoại đụng từ xong, chnóng dứt kết liễu, diệt nội cồn từ xong xuôi, chnóng dứt đi mang lại chỗ, mang lại hiệu quả làlớn end up Tóm lại, kết thúcto lớn over with chấm dứt bằngto over by doing something sau cuối đã làm việc gìlớn over in smoke (xem) smoke
đầu nắp (của thiết bị hộp)acid-coagulation end pointthời khắc kết thúc đông tụ axitbalance at the end of the yearsố dư cuối nămbeef loin endlàm thịt lưngbeef navel endthịt bụngbest endtảng giết mổ sườn lưng (cừu)boiling kết thúc pointthời gian ngừng quá trình sôibrisket endgiết mổ ngựcbrisket endthịt ứcbung endnút thùngcan over curling machineđồ vật có tác dụng nắp hộpcan packer"s endnắp hộp sắtcanbottom endđáy vỏ hộp sắtchump endtảng giết thịt lưngcooking end pointthời khắc xong nấudelivery endđáy tháo dỡ tảidelivery endnút túa tảidischarge endcửa ngõ tháoelasticity of dem& kết thúc supplyđộ co và giãn của cầu cùng của cungover accounttài khoản quyết toánend advertising sectionphần truyền bá sống cuối (sách, tạp chí)kết thúc advertising sectionphần PR sinh sống cuối (sách, tạp chí...)kết thúc bunker refrigerated truckxe chnghỉ ngơi đá bao gồm két phân phối. over consumer (end-consumer)người sử dụng cuối cùngkết thúc consumer (end-consumer)quý khách trực tiếpover cutgiảm cuốiend cutphù hợp phần cuốiend fermentationsự lên men kết thúckết thúc flangemnghiền đầu hộpover justifies the meanscứu vãn cánh biện minh phương tiệnover justifies the means (the...)cứu giúp cánh biện minc phương tiện đi lại danh từ o sự kết thúc, đoạn cuối, đầu mút ít, giới hạn; kết quả, mục đích động từ o kết thúc, chấm dứt § adit end : đáy lò § big kết thúc : đầu tkhô giòn truyền § bing kết thúc : đống phế liệu, phần thừa thải § blank buttress end : nắp (thiết bị) § boiler kết thúc : đáy nồi hơi § box both kết thúc : đầu nối kxay (khoan) § dead over : đầu mút ít, điểm cuối § fag end : chất thải, chất buồn phiền § heavy kết thúc : phần cất nặng cuối § light kết thúc : phần cất ngọn § open kết thúc : đầu mút ít ống không ren § pipe ends : đầu mút của ống § plain kết thúc : đầu mút trơn § spigot over of pipe : đầu chột của ống § stub over : đầu tkhô nóng nối § tail over : đoạn cuối, đoạn đuôi § threaded over : đầu mút bao gồm ren § over damage : hỏng cuối Tông hại ở đầu nối ống § end echelon : xếp bậc cuối Xếp tuy nhiên tuy vậy nhưng chồng lên nhau như ngói bên trên căn hộ Nếp uốn, đứt gãy cùng chỗ nối tiếp vào đá bao gồm thể hướng theo bậc § over effector : bộ chấp hành đầu cuối Dụng cụ dùng trên manip của một phương tiện điều khiển từ xa để làm việc trong hệ thống sản xuất dưới biển ở phần cuối dùng khoá đẩy để đặt cùng kéo thiết bị như tải van § end for kết thúc : đầu để ráp nối § over of curve : cuối đường cong Độ sâu giếng khoan lệch tại điểm nhưng mà đoạn cong kết thúc § kết thúc off : kết thúc, chấm dứt § kết thúc user : người sử dụng đầu cuối Người thiết lập với sử dụng cuối thuộc khí tự nhiên từ ống dẫn Người sử dụng cuối cùng thường là một bên công nghiệp hoặc một xí nghiệp sản xuất năng lượng § end-on : hệ thống cánh Cách xếp sắp vào thăm dò địa chấn với điểm nổ ở một phía của hệ thứ cung cấp thêm nhiệt § end-point : điểm cuối Thời điểm nhất định vào quá trình phản ứng Trong quy trình chuẩn độ thì đó là điểm mà lại chất chỉ thị hoá học đổi màu sắc § end-to-kết thúc : đầu này tới đầu tê Một kiểu quy mô ngập nước trong vỉa chứa vào đó giếng được bơm nước có vị trí ở đầu này của mỏ và dịch chuyển dần về đầu cơ. Chiều lâu năm của van đo từ đầu này đến đầu tê của van

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): end, ending, kết thúc, unending, endless, endlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): end, ending, end, unending, endless, endlessly


*

Xem thêm:

*

*

end

Từ điển Collocation

over noun

1 furthest part of sth

ADJ. bottom, lower | top, upper | bachồng, rear, tail (figurative) I just caught the tail kết thúc of the movie. | front | extreme, very | far, opposite, other That"s his wife sitting at the far over of the table. | round, square, etc. | pointed, sharp | cheap housebuyers at the cheap over of the market | dear, expensive | dead We tried cutting through a baông chồng road but it was a dead over. (figurative) a dead-over job | deep, shallow (of a swimming pool) (figurative) The company believes in throwing new employees in at the deep kết thúc with at the over of the movie. | by the ~ He wants the reports by the kết thúc of the month. | in the ~ In the kết thúc, they decided to spend the holiday at home page. | to lớn the ~ He won"t win, but he"ll keep fighting to the kết thúc. | towards the ~ I was getting bored towards the end of the talk. | till/until the ~ I"m staying until the kết thúc of this week. | up to the ~ It stayed hot right up to lớn the kết thúc of September. | ~ khổng lồ What the business community wants is an kết thúc to the recession.

PHRASES the end of an era Her death marks the kết thúc of an era. | the end of the line/road (figurative) The loss of this no training. | không tính tiền, knotted, loose Take the không tính tiền over of the rope & pass it through the hole.contract could signal the end of

(figurative) The author tied up all the loose ends of the story in the final chapter. | west, western, etc. the southern kết thúc of the lake

VERB + END come lớn, get to, reach Continue until you reach the kết thúc of the road. | change The teams changed ends at half time.

PREP. at the ~ Turn inlớn Hope Street và our house is right at the end. | on ~ Stvà it on end (= upright).

PHRASES over of the spectrum The two parties represent opposite ends of the political spectrum. | (from) over khổng lồ over We walked along the whole promenade, from kết thúc to over. They arranged the tables end to over.

2 last part of sth

ADJ. abrupt, sudden | dramatic | early The injury brought her career to an early over. | fitting The award was a fitting kết thúc to a distinguished career.

VERB + END come khổng lồ, get lớn, reach The meeting finally came khổng lồ an end at six. I"ll never get to lớn the kết thúc of this book! | approach, draw khổng lồ, near As the evening was drawing to an kết thúc, the firework display took place. | bring (sth to), put Talks were in progress khổng lồ bring an kết thúc to the fighting. | Điện thoại tư vấn for Gọi for an over to lớn the violence

END + VERB be in sight There"s no end in sight to lớn the present crisis.

END + NOUN hàng hóa, result The film"s backers were delighted with the over hàng hóa.

PREP.. at an ~ The proceedings are expected to lớn be at an kết thúc by 6 p.m. | at the ~ They get married the line for the shipyard. | from beginning lớn end His story was one big lie from beginning khổng lồ kết thúc. | to/until the bitter kết thúc We will fight this court case to the bitter kết thúc.

3 aim/purpose

ADJ. beneficial, desirable, worthwhile, worthy | destructive sầu | practical, pragmatic | common Despite our differences, we were working to lớn a common end. | selfish | commercial, economic, educational, ideological, political, social, utilitarian

VERB + END achieve, further, pursue She was prepared khổng lồ lie in order lớn achieve her ends. | work to

PREP. to lớn … ends The money might have sầu been used to more beneficial ends. | lớn this ~ She wished khổng lồ have sầu a house built, & to this kết thúc she engaged a local architect.

PHRASES an over in itself For her, travelling had become an end in itself rather than a means of seeing new places. | a means to an kết thúc I don"t enjoy studying computing?it"s just a means lớn an kết thúc. | the kết thúc justifies the means He defended a morality in which the kết thúc justifies the means. | to/for your own ends She is exploiting the current situation for her own ends. | with this kết thúc in view (= in order to achieve this)

4 death

ADJ. sad, tragic | bad, sticky to lớn come lớn a sticky (= unpleasant, but deserved) over | untimely

VERB + END come to lớn, meet (literary) He met his over at the Battle of Waterloo.

END + VERB come The over came when he collapsed after playing golf.

Từ điển WordNet


n.

either extremity of something that has length

the kết thúc of the pier

she knotted the kết thúc of the thread

they rode khổng lồ the over of the line

a final part or section

we have sầu given it at the end of the section since it involves the calculus

Start at the beginning và go on until you come lớn the end

the surface at either extremity of a three-dimensional object

one end of the box was marked `This side up"

(football) the person who plays at one end of the line of scrimmage

the end managed to hold onkhổng lồ the pass

one of two places from which people are communicating lớn each other

the phone rang at the other end

both ends wrote at the same time

a boundary marking the extremities of something

the over of town

the part you are expected to play

he held up his end

a position on the line of scrimmage

no one wanted to lớn play end

v.

put an over to

The terrible news ended our hopes that he had survived


File Extension Dictionary

Census of Employment và Wages Flat Data File (Bureau of Labor Statistics)Corel Draw Arrow Definition

English Synonym & Antonym Dictionary

ends|ended|endingsyn.: cease clean up cthất bại complete conclude discontinue finish halt quit result stop terminate wind upant.: begin beginning commence start
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *