Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the un­derlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: Mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the word(s) closest in meaning to the un­derlined word(s) in each of the following questions


Câu 1: The new college is intended khổng lồ improve sầu the life chances of children in the inner city.

A. opportunitiesB. productionsC. questionsD. communities


Giải bỏ ra tiết:

A. opportunity (n) cơ hội

B. production (n) sự sản xuất

C. question (n) câu hỏi

D. community (n) cộng đồng

=> chances = opportunities: những cơ hội

Tạm dịch: Trường cao đẳng bắt đầu nhằm mục tiêu nâng cao cơ hội sống của trẻ nhỏ vào nội thành của thành phố.

Xem thêm:


Câu 2: The factory is fined for discharging dangerous chemicals inlớn the river.

A. keepingB. decreasingC. releasingD. increasing


Giải đưa ra tiết:

A. keep (v) giữ

B. decrease (v) giảm dần

C. release (v) giải pngóng, thoát ra

D. increase (v) tăng lên

=> discharge (v) đổ ra, tuôn ra, pđợi ra = release

Tạm dịch: Nhà thiết bị bị pphân tử bởi xả Hóa chất nguy hiểm ra sông.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu công ty quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *