ĐÁPhường. ÁN THỰC HÀNH TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT 3 Tuần 11 Tiếng việt Tiết 1 Bài 2: a) Màu vàng óng b) Lúc rơm pkhá héo c) Là mùi thơm gồm vị lớn d) Chạy nhảy, nô chơi, lăn uống lộn, đồ dùng nhau, đi lộn đầu, dựng lều rơm, nằm nhìn bầu trời. e) Bằng xúc giác (cảm giác của làn da). f) Như vắt nào? Tiết 2 Bài 1: a) xuống – xuôi – sông - suối b) sân vườn – vươn - vướng - vướng - sân vườn Bài 2: a) Bong Khòng khòng b) Boong Bài 3: a) Bọn trẻ con chạy nhảy bên trên đa số con đường rơm, sảnh rơm. Ai? Làm gì? Tại đâu? b) Chlặng sẻ có tác dụng tổ, đ


Thể loại Giáo án bài bác giảng Tập hiểu 3

Số trang 1

Loại tệp doc

Kích thước 0.14 M

Tên tệp dap an thuc khô giòn toan va tiv 3 doc


ĐÁP ÁN THỰC HÀNH TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT 3

 

Tuần 11

Tiếng việt

Tiết 1

Bài 2:

a)     Màu rubi óng

b)     Lúc rơm ptương đối héo

c)     Là mùi thơm bao gồm vị béo

d)     Chạy dancing, nô nghịch, lăn uống lộn, đồ gia dụng nhau, đi lộn đầu, dựng lều rơm, ở nhìn bầu trời.

Bạn đang xem: Thực hành tiếng việt và toán lớp 3 tập 1

e)     Bằng xúc giác (cảm hứng của làn da).

f)      Nlỗi cụ nào?

Tiết 2

Bài 1:

a)     xuống – xuôi – sông - suối

b)     vườn – vươn - vướng - vướng - vườn

Bài 2:

a)     Bong

Khòng khòng

b)     Boong

Bài 3:

a)     Bọn trẻ con chạy nhảy đầm trên gần như tuyến phố rơm, sảnh rơm.

Ai? Làm gì? Ở đâu?

b)     Chyên ổn sẻ có tác dụng tổ, đẻ trứng, ấp con ngay bên trên mái rạ phòng bếp.

Con gì? Làm gì? Ở đâu?

c)     Những con nai đá quý bước rón rén bên trên các thảm lá khô.

Con gì? Làm gì? Ở đâu?

d)     Những bọn bướm cất cánh rập rờn bên trên ruộng cà chua.

Con gì? Làm gì? Tại đâu?

Tiết 3

Bài làm

Quê nội em ở tận miền tây, khu vực có những cành đồng lúa bao la, bao la, nơi có những sân vườn trái cây ngọt ngào hương vị phù sa. Em hay được cha bà mẹ dẫn về nội nghịch vào phần nhiều lúc nghỉ hnai lưng và đầu năm. Ở đây em yêu thích tốt nhất là phần lớn vườn hoa trái trĩu trái. Em ghi nhớ tốt nhất đa số thời điểm được trèo lên cây vừa ngồi vừa hái đầy đủ trái nhãn, trái chôm chôm ăn ngon ơi là ngon. Lúc ngồi nhớ lại rất nhiều kỉ niêm kia em thấy quê hương mình thật giàu đẹp nhất. Vì vậy, em đã nỗ lực học thật giỏi nhằm đóng góp phần khiến cho quê hương, tổ quốc thêm rất đẹp.

Toán

Tiết 1

Bài 1:

8 x 4 = 32 8 x 1 = 8 8 x 6 = 48 8 x 5 = 40

8 x 2 = 16 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 0 = 0

8 x 10 = 80 8 x 9 = 72 8 x 3 = 24 0 x 8 = 0

Bài 2:


8

16

24

32

40

48

56

64

72

80


 

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

Bài 3:

28km

35km

Bài 4:

Bài giải

Số lít dầu lôi ra là:

32 : 4 = 8 (lít)

Số lkhông nhiều dầu vào can sót lại là:

32 – 8 = 24 (lít)

Đáp số: 24 lít dầu

Bài 5:

a)      

- 8 x 5 = 40 (ô vuông)

- 5 x 8 = 40 (ô vuông)

b)     8 x 5 = 5 x 8

Tiết 2

Bài 1:

342 213 101 120

x 2 x 4 x 7 x 6

Bài 2:

8 x 6 – 8 = 48 – 8 8 x 5 : 4 = 40 : 4

= 40 = 10

8 x 7 + 8 = 56 + 8 42 : 6 x 8 = 7 x 8

= 64 = 56

Bài 3:

a. x : 7 = 1đôi mươi b. x : 6 = 108

x = 1đôi mươi x 7 x = 108 x 6

x = 840 x = 648

Bài 4:

Bài giải

Số con gà nhà An sẽ buôn bán đi là:

24 : 8 = 3 (con)

Số kê công ty An còn lại là:

24 – 3 = 21 (con)

Đáp số: 21 nhỏ gà

Bài 5:

 

*
 

*
*
 

*
*
*
 

 

4

8

12

16

TUAÀN 12

TIẾNG VIỆT

TIEÁT 1

 

Bài 2/trang 80: choïn yù ñuùng

a/ ý 1

b/ ý 3

c/ ý 3

d/ ý 2

e/ ý 2

TIEÁT 2

 

Bài 1/ 81: Ñieàn vaàn: oc hoaëc ooc

 

 xe pháo rơ – moóc, lũ ác – coóc – đê – ông, quần soóc, sọc , sóc

 

Bài 2/ 82: Ñieàn vaøo choå troáng

 

2a / tr hay ch

   trái trứng , chyên sẻ, white color, chú, tròn, trái, chân, crúc, chạy.

2b/ Tieáng coù vaàn ac hoaëc at

 Baùc, baùc, Baùc, baùt, maùt.

 

Bài 3/ 82: Nhöõng töø ngöõ chæ hoaït ñoäng ñöôïc so saùnh vôùi nhau vào moãi caâu

 

a/ ở, rải b/ bước, vỗ cánh, quạt, gáy.

c/ ăn uống, la, mắng d/ cất cánh lên, ném.

 

TIEÁT 3 (b

 Ñoù laø bé soâng naèm ôû tænh Bình Döông chaûy qua huyeän Phuù Giaùo, Taân Uyeân. Teân noù laø soâng Beù. Soâng Beù laø nôi ñaõ chöùng kieán cuoäc ñaáu tma lanh anh huøng cuûa nhaân daân ta trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ vôùi chöùng tích laø caây caàu gaõy coøn moät nöõa raát noåi tieáng toâ ñeïp theâm mang đến doøng soâng. Nöôùc soâng chaûy eâm ñeàm, daâng cao vaøo muøa möa khi hoà Daàu Tieáng xaõ luõ giuùp nhaân daân treân bôø khoâng bò ngaäp luït, nöôùc soâng ngaàu ñoû nhö ñang chôû maïch maùu, naëng loøng vôùi queâ höông Bình Döông. Vôùi em soâng Beù laø nieàm töï haøo lúc giôùi thieäu veà Bình Döông, ý muốn moïi ngöôøi luoân giöõ nöôùc soâng khoâng bò oâ nhieãm.

 

 

 

TOÁN

Bài 1/ 85: Viết số tương thích vào ô trống (theo mẫu)

 

Số lớn

16

24

36

32

35

35

Số bé

4

3

6

4

5

7

Số to hơn số bé từng nào đơn vị ?

12

21

30

28

30

28

Số lớn vội vàng mấy lần số bé nhỏ ?

4

8

6

8

7

5

 

Bài 2/ 85: Số?

-         7

-         2

-         3

 

Bài 3/ 85:

Bài giải

Số lần bao gạo vội vàng túi gạo là:

45 : 5 = 9 ( lần )

Đáp số : 9 lần

Bài 4/ 86:

Bài giải

Chu vi hình tứ giác ABCD là :

4 + 5 + 6 + 7 = 22 ( centimet )

Đáp số : 22 cm

TIEÁT 2

 

Bài 1/ 86:

a/ 8 x 5 = 40 8 x 4 = 32 8 x 7 = 56

40 : 8 = 5 32 : 8 = 4 56 : 8 = 7

 

a/ 24 : 8 = 3 48: 6 = 8 0 : 8 = 0

16 : 8 = 2 6 x 8 = 48 8 : 8 = 1

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2/ 86:

 

*

 

Bài 3/ 87:

 

Bài giải

Số bé thỏ còn lại sau thời điểm phân phối là :

78 –6 = 72 ( bé )

Số con thỏ nhốt mỗi chuồng là

72 : 6 =12 ( bé )

Đáp số: 12 nhỏ thỏ

 

 

 

Bài 4/ 87: Đáp án B

 

Bài 5/ 87:

*
*
 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 13

A. Tiếng Việt: TIẾT 1

2. a) Làm muối bột.

b) vất vả, cùng cực, cần dang bản thân vào nắng nóng domain authority giết.

c) Làm nền, đắp bờ, dẫn nước, dang bản thân vào nắng và nóng gió.

d) Vì nắng càng khổng lồ, bỏ nhiều công, muối bột càng mau kết tinh.

e) Mồ hôi, nước mắt và công sức của fan làm muối bột.

3. a) Hạt muối bột là nước đại dương kết tinh.

b) Ông nội Tuấn là tín đồ làm cho nghề muối bột.

TIẾT 2

Mùi mít, huýt sáo, huýt sáo, ton tả.a) ra, răng, thân, dính, dệt, ra, nhiều năm, dẻo.

b) Ở, hầu hết, bé dại, nhằm, vị trí, để, chỉ, sẽ, thể.

3. Nối: bố- tía Củ lạc- đậu phộng

anh cả-anh hai lợn – heo

trẻ em – trẻ con cá lóc- cá lóc

bắt nạt- đe vào- vô

thôn- ấp chiều chuộng- cưng chiều

4.a) cây bút

b) hộp diêm

c) dứa

TIẾT 3

Dấu chnóng, vệt chnóng than, dấu chnóng than, vệt chấm hỏi, vết chấm. Quê em ở phố biển lớn miền Trung đầy nắng và nóng và gió.

Biển không bến bờ xa tkhông nhiều tận chân trời. Từng cánh buồm gồ ghề bên trên sóng. Những dịp sóng ầm ầm xô bến bãi, tung bọt white xoá. Hàng dương, mặt hàng dừa ven biển nghiêng mình vào gió. Chình ảnh đồ vật địa điểm đây được biến hóa sắc color nhiều lần trong ngày.

Xem thêm: Cách Chơi Ccht Trên Pc - Làm Sao Chơi Chiến Cơ Huyền Thoại Trên Pc

Quê hương em đẹp nhất nhỏng một bức ảnh nhiều Màu sắc. Em yêu chỗ trên đây thiết tha. Nó vẫn nối sát với tuổi thơ của em.

 

B. Toán thù TIẾT 1

1. Viết( theo mẫu) :

Số lớn

15

 

24

40

18

32

Số bé

5

 

4

5

3

8

Số lớn gấp mấy lần số bé

3

6

8

6

4

Số bé bằng 1 phần mấy số lớn

*

Số các bạn đùa bóng đá cấp số bạn đùa cầu lông:

12    : 4 = 3 (lần)

Số chúng ta chơi cầu lông bởi số bạn chơi soccer.

Đáp số:

B. Hình 2Độ lâu năm đoạn dây còn lại :

25 – 5 = đôi mươi (cm)

Độ dài đoạn dây còn sót lại cấp độ nhiều năm đoạn dây đã cắt:

20 : 5 = 4 ( lần)

Độ dài đoạn dây vẫn cắt bằng độ dài đoạn dây còn lại

Đáp số:

TIẾT 2

Tính nhẩm:

9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36

9 x 7 = 63 9 x 9 = 81 9 x 8 = 72 9 x 2 = 18

9 x 1 = 9 9 x 0 = 0 9 x 10 = 90 0 x 9 = 0

2. a) 9 x 3 + 15 = 27 + 15 b) 9 x 6 – 39 = 54 – 39

= 42 = 15

3. a) 86g + 58g = 144g b) 9g x 5= 45g

86g – 58g = 28g 8g x 7 = 56g

25g + 18g – 15g = 28g 63g: 3 = 21g

4. a) Số gam mì chính đang dùng:

200     x 4 = 800 (g)

b) Số gói mì chủ yếu còn lại :

6 - 4 = 2 ( gói)

Số gói mì bao gồm đang sử dụng gấp số mì bao gồm còn lại:

4 : 2 = 2 (lần)

Đáp số: 2 lần

C. 600g

 

TUẦN 14

A. Tiếng Việt: TIẾT 1

2.a) Bay qua cây dứa, lịch sự buôn bản người dao.

b) Vì sợ hãi bạn bên đó tiến công.

c) Quát, giậm chân, doạ: Nếu bắt chim, đang chém.

d) Tao không sợ hãi. Tao gồm dao, ngươi không có dao.

e) Trả lại con chyên ổn, nói lại lời cán cỗ Cụ Hồ khuim hòa hợp.

g) Tiếng hót của chlặng mồi lôi kéo các loài chim.

TIẾT 2

1.a) Con gì bay qua cây bứa?

b) Sinch làm gì ?

c) Con dao của cậu ta ráng nào?

(2) a) làm sao, nsinh hoạt, lên, lá, nắng nóng.

b) chiều, diều, diều, dịu

3. Gạch chân: a) tiến thưởng b) tròn, nhỏ, nhấp nhánh xanh c) oai phong vệ d) hồng

Sự vật

Đặc điểm

Từ so sánh

Sự vật

a) Hoa cọ

vàng

như

hoa cau

b) Bụng nhỏ ong

tròn, dong dỏng, óng ánh xanh

như

phân tử ngọc

c) Sư tử

oai nghiêm vệ

như

vị chúa tể rừng xanh

d) Những cánh buồm nâu

hồng

như

đàn bướm

 

TIẾT 3

Biếc xanh, lồi lõm, tím biếc, quà óng, lồng lộng, cao xanh. Tôi xua đuổi theo nhỏ chim thì nó hốt nhiên bay qua đất Động Hía. Tôi hại cần không dám bước sang trọng. Đột nhiên bao gồm một cậu bé xíu bạn Dao đuổi theo bắt chim của tớ. Sợ mất chlặng, tôi ngay thức thì giẫm chân cùng quát mắng lên. Lúc kia, cậu ta vẫn bắt được chyên cùng trả nhỏ chyên ổn lại cho tôi. Cậu ta chủ động kết bạn với tôi, từ ra mắt thương hiệu bản thân là Triệu Đại Mã và nói: “Cán cỗ Cụ Hồ bảo nên liên minh. Người Hmông, fan dao là bạn bè.”

 

B. Tân oán TIẾT 1

1. Tính nhẩm:

a) 27 : 9 = 3 36 : 9 = 4 18: 9 = 2 45 : 9 = 5

63 : 9 = 7 54 : 9 = 6 81 : 9= 9 72 : 9 = 8

 

b) 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 4 = 36 9 x 9 = 81

54 : 9 = 6 63 : 9 = 7 36 : 9 = 4 81 : 9 = 9

54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 36 : 4 = 9 9 : 9 = 1

 

2. 18 : 9 = 2 18 : 2 = 9 54 : 9 = 6 54 : 6 = 9

 

3

Số bị chia

36

81

72

45

54

18

Số chia

9

9

8

9

9

9

Thương

4

9

9

5

6

2

 

4. a) X x 9 = 36 b) 9 x X = 45 c) X x 9 = 9

X= 36 : 9 X = 45 : 9 X= 9 : 9

X = 4 X= 5 X= 1

 

5. Cây dừa không tLong là:

45 : 9 = 5 ( cây)

Bác Tư sẽ trồng là:

45 – 5 = 40 ( cây)

Đáp số: 40 cây dừa

 

TIẾT 2

Tính:

84 : 6 = 14 72 : 3 = 24 96 : 4 = 24 64 : 4 = 16

2. Tính:

86 : 6 = 14( dư 2) 73 : 3 = 24( dư 1) 97 : 7 = 13( dư 6) 66 : 4 = 16(dư 2)

3. Cây cải bắp trồng được là:

84 : 3 = 28 ( cây)

Đáp số : 28 cây bắp cải.

 

4. Ta có: 47 : 5 = 9( dư 2)

Vậy giảm được nhiều độc nhất vô nhị là 9 đoạn và còn vượt 2 mét dây

Đáp số: 9 đoạn và vượt 2m

 

5. Khoanh vào 36 : 2

Tuần 15

Tiếng việt

Tiết 1

Bài 2:

*
*
A B

*
*
a)     Phát rẫy 1. lớp người thuộc lứa tuổi

*
b)     Thế hệ 2. vùng đất rộng lớn với cao, bề mặt bằng phẳng

 

c)     Cao nguim 3. đốt với dọn sạch một khoảng tầm rừng hoặc đồi,

núi để lấy đất tdragon trọt

 

Bài 3:

ĐÚNG SAI

a)     Tây nguyên ổn có 5 tỉnh: Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, 

Gia Lai với Lâm Đồng

b)     Đông tuyệt nhất sống Tây Nguyên ổn là đồng bào Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, 

Xơ-đăng, Cơ-ho, Hrê, Mnông,…

c)     Làng của bạn Tây Nguim tất cả từ bỏ đôi mươi mang đến 50 mái ấm gia đình thuộc 

sinh sống tầm thường trong một bên.

d)     Chủ buôn bản đưa ra quyết định vấn đề cưới xin, tang lễ của dân xóm. 

e)     Người Tây Nguyên luôn giúp sức nhau, tất cả tinh thần cộng 

 đồng cao.

Tiết 2

Bài 1:

a)     Chủ thôn làm gì?

b)     Dân làng Tây Nguim như thế nào?

Bài 2:

a)     sắc đẹp – xanh – xanh – sương – xám

b)     nấc - nấc - mật - mật

Bài 3:

a)     Người đi đông nhỏng con kiến.

b)     Anh ấy ăn diện lòe loẹt như nhỏ công.

c)     Ông em tóc bạc White nlỗi mây.

d)     Cầu Thê Húc bắc vào đền rồng Ngọc Sơn hình cong cong nlỗi bé tôm.

e)     Giọng bên vua lịch sự sảng nlỗi tiếng chuông.

f)      Tòa tháp đôi cao sừng sững như núi.

Tiết 3

Bài 1:

a)     rừng – gùi

b)     54 dân tộc bản địa – thành phố - miền núi

Bài 2:

 

Bài làm

Việt Nam ta gồm 54 dân tộc bản địa, từng dân tộc bản địa đều sở hữu hồ hết đường nét đặc sắc riêng rẽ. Làng của fan Tây Nguyên call là buôn hay rẫy. Mỗi buôn bản có 20 mang đến 50 gia đình. Đứng đầu xã là một trong những vị nhà buôn bản. Chủ xã quyết định những bài toán bự của làng mạc. Đồng bào Tây Ngulặng có niềm tin xã hội không nhỏ. Người buôn bản giúp nhau phạt rẫy, có tác dụng bên, lo Việc cưới xin, tang lễ, vui bi tráng gồm nhau. Gặp Khi thiếu thốn đói công ty nhiều quăng quật lúa ra cho tất cả xã ăn uống ko trả lại. Hình ảnh sinh hoạt mặt phản chiếu lễ hội múa hát của đồng bào Tây Ngulặng, trong lễ hội hầu như đôi trai gái nhảy đầm múa vô cùng rất đẹp, giờ đồng hồ cồng chiêng, giờ đồng hồ kèn sáo xen lẫn sát vào nhau nghe rất lôi cuốn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *