Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Top hat là gì

She represented the epitome of cultivated elegance and cut a fine figure in her tailored habit and silk top hat.
The false aneurysm was repaired and the mitral valve replaced with an aortic homograft the by the "top hat" technique.
Worse, he was compelled to perform the song to an actual hound dog wearing a top hat who seemed unimpressed by the proceedings.
It is important to consider matters other than those that gain extensive coverage in the newspapers, such as wearing a top hat.
I wish that local authorities had "top hat funds" from which they could pay lump sums to redundant chief officers and tell them to go.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Bạn Là Ai Trong 12 Cung Hoàng Đạo Là Ai Trong Conan? Tính Cách Của Bạn Qua 12 Cung Hoàng Đạo

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *