Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ toludenim.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Top hat là gì

She represented the epitome of cultivated elegance và cut a fine figure in her tailored habit & silk top hat.
The false aneurysm was repaired và the mitral valve replaced with an aortic homograft the by the "top hat" technique.
Worse, he was compelled khổng lồ perkhung the tuy vậy khổng lồ an actual hound dog wearing a top hat who seemed unimpressed by the proceedings.
It is important to consider matters other than those that gain extensive coverage in the newspapers, such as wearing a top hat.
I wish that local authorities had "top hat funds" from which they could pay lump sums khổng lồ redundant chief officers & tell them to lớn go.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *